Tjänsteutlåtande

advertisement
HSN 2007-03-22 p 4
Förvaltningen
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Handläggare:
Cecilia Lindvall
Monica Lindell Olsson
2007-02-21
1 (3)
HSN 0702-0133
Ansökan om statsbidrag för förebyggande insatser mot hiv/aids
Ärendet
Ansökan hos Socialstyrelsen om statsbidrag för förebyggande insatser mot
hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att
godkänna ansökan om statsbidrag med 38 525 000 kronor för
förebyggande insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar
samt
att
omedelbart justera beslutet.
Förvaltningens synpunkter
Bakgrund
Stockholms läns landsting har sedan slutet av 1980-talet fått statliga bidrag
för hiv/aids-prevention. De senaste åren har bidraget varit 33 miljoner
kronor per år. Bidraget har fördelats med 6,5 miljoner kronor till ideella
organisationer, 10,5 miljoner kronor till Landstinget förebygger aids (Lafa),
5 miljoner kronor till ungdomsmottagningar och resterande 11 miljoner
kronor till sekundär- och tertiärförebyggande insatser vid infektionskliniker,
mottagningar m.fl. Även Stockholms stad har under en följd av år fått
statsbidrag som använts för att stödja ideella organisationer som arbetar med
prevention av hiv/aids samt ungdomsmottagningar. Bidraget till staden har
de senaste åren varit drygt 13 miljoner kronor per år.
Ny nationell strategi
Riksdagen antog i april 2006 en nationell strategi mot hiv/aids och vissa
andra smittsamma sjukdomar. Strategin lyfter fram ett antal riskutsatta
grupper samt definierar behov av förstärkta insatser inom ett flertal områden
med syfte att nå ett framgångsrikt preventivt arbete. Enligt strategin bör
bland annat frivilligorganisationerna få en större roll och samordningen
förbättras på både nationell och regional nivå. Utöver hiv/aids omfattar
strategin även insatser för andra sexuellt överförbara infektioner (STI).
Socialstyrelsen ansvarar för samordning av arbetet enligt den nya strategin.
Bilaga: Ansökan om statsbidrag för förebyggande insatser mot hiv/aids och
andra smittsamma sjukdomar.
2 (3)
Överenskommelse mellan staten och Svenska Kommunförbundet och
Landstingsförbundet om vissa ersättningar inom folkhälsoområdet för år
2007.
Staten träffade i december 2006 överenskommelse med Svenska
kommunförbundet och Landstingsförbundet om förutsättningarna för bidrag
för förebyggande insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar för
budgetåret 2007. Överenskommelsen omfattar 95 miljoner kronor vilket är
något mindre än föregående år. Parterna är överens om att de under år 2007
avsatta medlen delas på följande sätt i tre grupper;
 45 miljoner kronor går till vissa verksamheter med riksintresse som
bedrivs i de tre storstadsregionerna.
 5 miljoner kronor avsätts för insatser inom kunskapsuppbyggnad och
kunskapsförmedling med intresse för fler än en huvudman.
 45 miljoner kronor för tidsbegränsade satsningar på gemensamt
identifierade utvecklingsbehov. Parterna understryker vikten av de
ideella organisationernas möjlighet att förstärka och komplettera
samhällets övriga insatser mot hiv/aids. Viktiga områden är följande:
- Asylsökande och nyanlända invandrare
- Öka tillgängligheten till testning och rådgivning
- Öka stödet till familjer med hiv-smittade samt insatser mot
diskriminering och stigmatisering
- Öka hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera
hälsofrämjande och förebyggande åtgärder relaterade till
hiv/aids och andra sexuellt överförbara sjukdomar.
- Minska förekomsten av oskyddat sex, för att förebygga
förekomsten av klamydia och andra sexuellt överförbara
sjukdomar samt oönskade graviditeter.
Regionalt råd för hiv/STI-prevention inom Stockholms län
Under hösten 2006 har smittskyddsläkaren inom SLL tagit initiativ till
bildandet av ett regionalt råd för hiv/STI-prevention. Rådet har enligt
landstingsdirektörens beslut i uppdrag att svara för övergripande planering,
analys och uppföljning av det hiv/STI-preventiva arbetet inom SLL. I rådet
deltar för närvarande representanter för infektionskliniken Karolinska Solna,
hudkliniken samt Beroendecentrum Karolinska Huddinge, Lafa,
Smittskyddsenheten och Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning.
Sammanfattning av Stockholms läns landstings ansökan
Ansökan utgår ifrån att det sammanlagda bidraget till Stockholms län skall
vara det samma som tidigare år. Därutöver ansöks om medel för att stödja
och utbilda hiv-positiva barn och ungdomar samt om en tjänst inom
landstinget för att samordna insatserna från landstinget, staden, övriga
kommuner och av frivilligorganisationerna. För ett nybildat nätverk som
arbetar med smittskyddsfrågor med gruppen injektionsmissbrukare inom
3 (3)
beroendevården söks också medel. Det innebär att det sökta bidraget är
något högre än tidigare.
Den osäkerhet som rått beträffande de statliga medlen och den korta tid som
det regionala rådet haft till förfogande har inte gjort det möjligt att utföra det
utvärderings- och prioriteringsarbete som bör ligga till grund för större
förändringar i fördelning av medlen. Verksamheter som tidigare har fått
bidrag borde ha fått besked i god tid före årsskiftet om förutsättningarna
2007 skulle förändras. Eftersom så inte har skett utgår Stockholms läns
landsting ifrån att ett i princip oförändrat belopp utgår för dessa
verksamheter även för 2007.
Anna-Stina Nordmark Nilsson
Aina Daléus
Download