Statsbidrag för hiv/STI

advertisement
HSN 2007-12-18 p 19
Förvaltningen
ANMÄLAN
Handläggare:
Tina Ekelund
2007-12-05
1 (3)
HSN 0710-1711
Statsbidrag för hiv/STI-prevention
Ärendet
Ärendet handlar om ansökan för 2008 till Socialstyrelsen om statsbidrag
med 32 644 000 kr för förebyggande insatser mot hiv/STI (Sexual
Transmitted Infections, sexuellt överförda sjukdomar). Fördelning enligt
bilaga under förutsättning att de sökta medlen beviljas.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att lägga anmälan till handlingarna samt
att inför kommande år utvärdera de projekt och verksamheter som får
bidrag utifrån den befintliga vårdstrukturen.
Förvaltningens synpunkter
Bakgrund
Sveriges landsting och regioner samt storstadskommunerna Stockholm,
Göteborg och Malmö erhåller statsbidrag för att förstärka sitt hiv/STIpreventiva arbete. Sedan 2006 ansvarar Socialstyrelsen för att fördela
bidraget. Stockholms läns landsting har sedan slutet av 1980-talet fått
statliga bidrag för hiv/aids-prevention. För 2007 var bidraget på drygt 31
miljoner kronor. Bidraget regleras i en överenskommelse mellan staten och
Sveriges Kommuner och Landsting om vissa ersättningar inom
folkhälsoområdet för år 2008.
Nationell strategi
I april 2006 antog riksdagen en nationell strategi mot hiv/aids och vissa
andra smittsamma sjukdomar. Strategin lyfter fram ett antal riskutsatta
grupper samt definierar behov av förstärkta insatser inom ett flertal områden
med syfte att nå ett framgångsrikt preventivt arbete. Enligt strategin bör
bland annat frivilligorganisationerna få en större roll och samordningen
förbättras på både nationell och regional nivå. Utöver hiv/aids omfattar
strategin även insatser för andra sexuellt överförda infektioner (STI).
Socialstyrelsen ansvarar för samordningen av arbetet enligt strategin.
Strategin har sin utgångspunkt från Declaration of Commitment on
HIV/AIDS, en deklaration som antogs av FN:s generalförsamling 2001 och
Bilaga:
1 Förslag till fördelning av statsbidrag
2 (3)
som innehåller globala åtaganden om åtgärder för att bekämpa hiv/aids och
dess följdverkningar.
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) om vissa ersättningar inom folkhälsoområdet för år 2008
Överenskommelsen mellan staten och SKL godkändes av regeringen den 25
oktober i år och är vägledande för bidragsgivningen. Den omfattar 95
miljoner kronor för hela landet och fördelas på tre strategiska områden.
Till verksamheter av riksintresse som har betydelse för smittskyddet som
helhet i riket fördelas 45 miljoner kronor, varav 16,5 miljoner till
Stockholms läns landsting enligt en fördelningsnyckel. Med riksintresse
menas dels försöksverksamhet med kunskapsgenererande effekt till nytta för
landet, exempelvis nyckelverksamheter för utveckling och FoU-insatser
samt ordinarie verksamhet som till betydande del har riksupptag.
För regionala kunskapscentrum och insatser för kunskapsuppbyggnad och
kunskapsförmedling samt samordning med intresse för fler än en huvudman
fördelas 5 miljoner kronor för hela landet.
Till tidsbegränsade satsningar på gemensamt identifierade utvecklingsbehov
fördelas totalt 45 miljoner kronor för hela landet. De tidsbegränsade
projekten är inriktade på insatser till asylsökande och nyanlända, ökad
testning och rådgivning, stöd för familjer med hiv samt mot diskriminering
och stigmatisering, insatser för att öka hälso- och sjukvårdens
hälsofrämjande och förebyggande åtgärder relaterade till hiv/aids och andra
sexuellt överförda sjukdomar samt insatser för att minska förekomst av
oskyddat sex.
Ansökningarna
Sedan juni i år finns på Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning en
samordnare, finansierad av statsbidraget, med uppdrag att samordna
ansökningarna och vara kontaktperson gentemot Socialstyrelsen. Vid
ansökningstidens utgång, den 2 november, hade drygt 30 ansökningar
inkommit till förvaltningen på mer än 50 miljoner kronor. Efter genomgång
och bedömning föreslås att 10 frivilligorganisationer ges sammanlagt
7 550 000 kr, en ökning till frivilligsektorn med drygt 1 miljon från 2007.
Olika projekt inom landstinget samt Spiralprojektet i Stockholms stad och
Socialmedicinska häktesprojektet föreslås få sammanlagt 25 094 000 kr. En
samlad ansökan från landstinget har skickats till Socialstyrelsen. Sista
ansökningsdag var den 20 november. Beslut om fördelning fattas av
Socialstyrelsen senast den 15 december. Alla projekt och verksamheter som
får bidrag kommer att följas upp av Socialstyrelsen som kommer att ta fram
en särskild uppföljningsblankett för ändamålet.
Regionalt råd för hiv/STI-prevention inom Stockholms län
Förslaget till fördelning har tagits fram av regionala rådet, som har i
uppdrag av landstingsdirektören att ansvara för övergripande planering,
analys och uppföljning av det hiv/STI-preventiva arbetet inom Stockholms
läns landsting samt att framlägga förslag till fördelning av statsbidraget.
3 (3)
Det regionala rådet inrättades efter beslut av landstingsdirektören i juli
2006. Smittskyddsläkaren fick i uppgift att sammankalla och leda rådet med
representanter från Smittskyddsenheten, LAFA (Landstinget Förebygger
Aids), Infektionskliniken, Sesamverksamheten, Beroendevården och HSNförvaltningen. Stockholms stads samordnare av statsbidraget är adjungerad
till rådet. Rådet har träffats vid åtta tillfällen under året och ett utökat
samarbete med frivilligorganisationerna och övriga mottagare av
statsbidraget har påbörjats. Ett seminarium har anordnats under hösten där
frivilligorganisationer som fått statsbidrag under 2007 har presenterat sitt
hiv/STI-preventiva arbete. Ett liknande seminarium kommer att ske under
våren då övriga verksamheter som har fått bidrag presenterar sitt hiv/STIpreventiva arbete.
Sammanfattning av Stockholms läns landstings ansökan
Ansökan till Socialstyrelsen grundas på de riktlinjer som överenskommelsen
angett och som Socialstyrelsen formulerat i anvisningarna. Projekten och
verksamheterna syftar till att minska spridningen av hiv och STI och
kompletterar övrig hiv- och STI-verksamhet i landstinget. Många av
föreningarna som föreslås få stöd utför också ett viktigt arbete mot
diskriminering och stigmatisering av hiv-drabbade personer. De föreslagna
aktiviteterna har stöd i landstingets handlingsprogram ”STI/hivprevention”
och relaterar till de insatser som föreslås där. Några verksamheter som
tidigare har fått statsbidrag föreslås inte få fortsatt bidrag då den verksamhet
som deras ansökan omfattar är finansierad av beställarna enligt ordinarie
uppdrag. Under 2008 finns anledning att se över alla projekt och
verksamheter som angränsar till hälso- och sjukvårdens ordinarie uppdrag
men som finansieras av statsbidraget. Utgångspunkten bör vara hur väl
målgruppens behov tillgodoses i den befintliga vårdstrukturen.
Christina Torstensson
Ann Fjellner
Download