viveca_urwitz_presentation_visingso

advertisement
Hiv/aids och STI nationella utgångspunkter och
utblickar
Regional STI-konferens Visingsö
25 – 26 augusti 2010
Viveca Urwitz
Enhetschef
Enheten för hivprevention och sexuell hälsa
Smittskyddsinstitutet
[email protected]
Den Nationella Strategin
Prop. 2005/06:60
Huvudmål :
att begränsa spridningen av hiv och övriga STI
att begränsa konsekvenserna av dessa infektioner
för samhället och för den enskilde
Delmål :
-Antalet nyupptäckta fall av hiv infektion med smittöverföring i
Sverige skall halveras till 2016
-Hiv-infektion hos nyanlända asylsökande och anhöriginvandrare
skall upptäckas inom 2 månader
-Kunskapen om hiv/aids och hur det är att leva med sjukdomen skall
öka i samhället
Epidemiologisk utveckling i
Sverige av hiv, källa SMI
• 8 935 anmälda fall till och december 2009
• 2009 anmäldes 486 fall jämfört med 442 fall 2008
• 154 av de 486 hivfall som anmäldes förra året
rörde personer som är bosatta i Sverige och har
smittats här eller vid en utlandsresa.
• Ca. 5 000 personer i Sverige lever med hiv
• Drygt 120 är barn under 18 år
• Ca 500-1000 uppskattat mörkertal i Sverige
Preventionsgrupper
•
•
•
•
•
•
•
Män som har sex med män (MSM)
Personer med injektionsmissbruk (IVM)
Personer med utländsk bakgrund
Ungdomar och unga vuxna
Utlandsresenärer
Personer som är utsatta för prostitution
Gravida kvinnor
Insatser för att skapa öppenhet kring hiv/aids
och motverka diskriminering av hivinfekterade
SMIs uppdrag
•
•
•
•
Planera
Samordna
Följa upp
Kunskapsutveckling och
kunskapsspridning
• Fördela statsbidraget för hiv/aids
prevention
Ett samlat planerings- och
uppföljningssystem
Nationell nivå
Nationella hivrådet
Organisationsforum
SMI
Enh. f
hivpr.
Myndighetssamarbete
Expertsamar
bete
Landst./region/storstad
samordnare
...
Regional
, lokal
nivå
Planering, samarbete och uppföljning på region/länsnivå
Statsbidraget -framtidsspaning
2010
Ungdomar och unga vuxna implementering av KHP
MSM - Implementering av evidensbaserade åtgärder
2011 rekommendation:
Insatser riktade till migranter och andra riskutsatta
grupper med utländsk bakgrund
Insatser för att motverka stigmatisering och
diskriminering av personer som lever med hiv
samt förbättrat psykosocialt stöd
:
forts
• 2012 rekommendation
• Preventionsinsatser riktade till
injektionsmissbrukare
• Preventionsinsatser riktade till personer som
säljer och köper sex
• Preventionsinsatser riktade till utlandsresenärer
som reser till länder med hög förekomst av hiv
och övriga STI
Ungass rapporten visar att det behövs:
• förbättrad uppföljning av stigmatisering och
diskriminering för personer som lever med hiv,
samt förbättrade åtgärder
• förbättrade åtgärder för att öka tillgången på
hälsokontroller för anhöriginvandrare
• utveckling av en nationell handlingsplan för MSM
• åtgärder för att öka kunskap om , förbättra
kondomanvändning och minska riskbeteende
bland ungdomar och unga vuxna
• kontinuerliga och konsekventa infoinsatser
• utökad prevention för IVM
• fler kunskapsbaserade systematiska insatser
Rullande studier för
preventionsgrupper
•
•
•
•
Ungdomar och unga vuxna UNGKAB
MSM-studien
Intravenösa missbrukare i häkte
Sveriges befolkning och HIV kunskap, attityder
och beteenden ( sedan 1986 vart 4:e år)
Kommande:
• Personer som lever med hiv
Kommunikationsstrategin
Man bör kombinera mellanmänsklig dialog
med opinionsbildning och
informationsinsatser i media
Kommunikations fältet är mycket diversifierat
och det är dyrt att nå ut
De flesta mediekanaler med genomslag är
nationella
Landstingen har informationsansvar men varje
enskilt landsting har svårt att nå ut och
insatserna blir för splittrade för att göra
skillnad
Bred infosatsningen
regeringsuppdrag
• Målgrupp 20-29 år ca 800 000
• Målen är att vara en första ögonöppnare i arbetet
för att öka kondomanvändningen i denna grupp
• Temat: Hur många har du varit med egentligen
(ur ett virus eller en bakteries perspektiv)
• Ingen värdering finns om antalet partners
• Inkluderande ( homo/hetero)
• Nationella Hivrådet avsändare
Aktiviteter
• Första enkät om ord man använder på Facebook
• Knullträdet.se kopplad till Facebook
• PR film på hemsidor Aftonbladet, Vimeo m fl samt på
biografer i 6 veckor
• Affischer
• Banners
• Material: 10 tips till gymasieskolan (hur kampanjen kan
användas)
• Debattartikel i DN av Maria Larsson och Nationella
Hivrådets ordförande Christer Wennerholm
• Pressmedelanden och artiklar till lokala tidningar
Vad gjorde landsting/regioner
• Landstinge/regioner och andra aktörer beställde affischer
via Socialstyrelsen webbplats och Hivportalen för vidare
spridning i länen.
• Träffade sina nätverk och diskuterade hur
informationsinsatsen kan förstärkas genom samtal och
egna aktiviteter.
• Spred kondomer på lämpliga ställen och hade
kondomkampanjer
• Lade upp filmen på lokala sajter för ungdomar 18-29 år
• La ut banners
• Sprid artikelunderlag med regionala fakta från oss till era
lokala medier samt länkade till fan page på Facebook.
Bred infoinsats (knullträdet.se)
• Ca 420.000 unika besökaer till sajten
• Ca 1,2 miljoner besök totalt på sajten
• Ca 650.000 visningar av filmen på aftonbladets
webb-TV (gratis) samt 6 veckor på bio.
• Opinionsbildning via artiklar i alla media i hela
landet motsvarar 4 miljoner i annonsutgifter
Effektmätning
• 35% av målgruppen har uppmärksammat
filmen och/eller sajten
• 26% av alla som sett kampanjen har
diskuterat risken med att få STI, (jämfört
med 14% av som ej sett kampanjen)
• 28% har diskuterat kondomanvändning
(jämfört med 19 % som ej sett)
• 27% av alla som sett kampanjen uppger
att den påverkat deras inställning till att
använda kondom
källa: Reflect undersökningar
Tillsammans
• Tillsammans har vi fått en informationsinsats
som är värd dubbelt så mycket resurser som vi
satsat.
• Tillsammans har vi nått ut till en svårnådd
målgrupp
Download