Verksamhetsberättelse 2016 - Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis

advertisement
Verksamhetsberättelse 2016
Inledning
Det har varit ännu ett händelserikt år för Svenska sällskapet för filosofisk praxis (SSFP).
Vi i styrelsen är både glada och stolta över att antalet medlemmar har fyrdubblats de
senaste 2 åren. Under året har vi även fördjupat samarbeten med andra organisationer
så som ABF, Svenska Unescorådet och Modern Filosofi. Vi har genom dessa
samarbeten och genom stöd från våra medlemmar och advisory board lyckats se till att
sprida filosofisk praxis på olika sätt i samhället.
Styrelsen har haft åtta protokollförda möten under året, varav ett av dem var ett utvidgat
heldagsmöte med fokus på långsiktig planering fram till 2021.
Föreningen hade vid årets slut 83 betalande medlemmar (56 st., 31/12 2015, dvs. en
ökning med 27 st. medlemmar har skett under året), av vilka 19 är praktiserande
medlemmar. Styrelsen beslöt att de medlemmar som betalat sin avgift efter 1 oktober
2016 får tillgodoräkna sig dessa för 2017.
Arbetsfördelning
Styrelsen
Ordförande Cilia Personne (vald av årsmötet)
Kassör Tom Carlson (vald av årsmötet)
Vice ordförande, Adam Wallenberg (även ansvarig för externa kontakter)
Utbildningsansvarig, Lars Hammer
Visuell kommunikation, Sofia Wrangsjö
Sekreterare – har roterat mellan Lars Hammer, Adam Wallenberg och Sofia Wrangsjö
Cilia och Tom tecknar föreningens firma var för sig.
Advisory board
Ann s. Philgren
Ida Hallgren
Johan Florén
Kalle Grill
Richard Levi
Tulsa Jansson
Valberedning
Sophie Österberg
Kalle Grill
Tulsa Jansson
Revisorer
Johan Florén
Ann s. Philgren
Bank
I början av året bytte föreningen bank från SEB till Swedbank. På så vis har vi kunnat
minska kostnaderna. Fortsatt användning av kortläsare (iZettle) samt Swish har
underlättat försäljningen av medlemskap, böcker och annat vid föreningens
arrangemang.
Praktiserande medlemmar
Styrelsen har beviljat 5 ansökningar om att bli praktiserande medlem. Innan beslut har
yttrande inhämtats från advisory board. Av föreningens 19 praktiserande medlemmar är
12 praktiserande filosofer och 6 praktiserande medlem inom annan yrkesverksamhet. De
båda kategorierna är nu tydligt angivna i stadgarna och medlemsansökan på hemsidan.
En arbetsgrupp med fokus på ansökningsprocessen för praktiserande medlemmar har
upprättats och ska under 2017 ta form för att arbeta vidare med att förbättra processen.
1
Kommunikationskanaler
Informationsträff
En informationsträff med tema ”Filosofi i rehab” för medlemmar och andra intresserade
genomfördes i Stockholm 12 oktober. 25 stycken intresserade närvarande och föreningen
fick 4 st nya medlemmar. Upplägget för kvällen var att föreningens ordförande, Cilia
Personne, först informerade om föreningens arbete respektive kort info om filosofisk
praxis. Därefter ledde två av föreningens praktiserande medlemmar, Malin Sallstedt och
Kicki Epstein Orzolek en introduktion i hur man kan använda filosofisk praxis i
rehabilitering. En ny informationsträff är under förberedelse och planeras ske under april
månad 2017.
Hemsida
Hemsidan har under året haft ca 6 700 besök (genomsnitt 560 per månad). Populärast
innehåll är bloggen som stått för närmare hälften av alla besök, följt av sidan med
Praktiserande medlemmar, FP i skolan och Om filosofisk praxis med ungefär en tiondedel
vardera. Sex av tio besökare loggar in från en dator och övriga från en mobil.
Facebook
Föreningen har två olika forum på Facebook. Ett diskussionsforum som heter ”Filosofisk
praxis”, vilket är en grupp som administreras av styrelsen, innehåller länkar, tips och
frågor i anknytning till filosofisk praxis. Detta forum har idag 321 medlemmar (en ökning
med 43 personer sedan förra året). Det andra forumet är SSFP:s organisationssida som i
dagsläget har 602 personer som ”gillat” föreningen (en ökning på 76 personer sedan
förra året). På denna sida kan vi lägga ut aktuell information om föreningen.
Nyhetsbrev
Nyhetsbrevet planeras fortsättningsvis att gå ut två gånger per år samt vid behov. Under
året 2016 skickades tre stycken nyhetsbrev ut, ett inför årsmötet 2016, ett inför Nordiska
konferensen och ett inför Världsfilosofidagen. Nästa nyhetsbrev planeras gå ut i januari
inför årsmötet 2017.
Mejladresser till intresserade finns samlat i ett permanent register med 271 namn (dec
2016). Man kan också anmäla på hemsidan att man vill ha nyhetsbrevet.
Wikipedia
Styrelsen har tidigare utsett två ansvariga för att uppdatera artikeln om filosofisk praxis på
svenska Wikipedia. Inget arbete har gjorts under året.
Utbildningsutskottet
Under året har ett utbildningsutskott tagit form. Lars Hammer agerar länken mellan
utskottet och styrelsen och Ida Hallgren (medlem i advisory board) har den
sammankallande ledarrollen för utskottet. Övriga medlemmar är: Adam Wallenberg, Ann
s. Philgren, Miriam van der Valk och Kalle Grill. Utbildningsutskottet har hittills haft 3 antal
telefonmöten och planerar även att ha en längre heldagsträff i Stockholm den 26:e
februari 2017. Syftet med utskottet är att på lång sikt arbeta för att skapa en universitets/högskoleutbildning i filosofisk praxis, likt den som idag finns i Norge. Den andra delen av
uppdraget utskottet har, är att ta fram och planera en kortare grundläggande utbildning i
filosofisk praxis (likt den som hölls av Tulsa Jansson och Kalle Grill på Ekskäret 2013).
Nordiska konferensen 2016
Föreningen var värd för den nordiska konferensen 2016. Två arbetsgrupper tillsattes för
att arbeta med förberedelserna av eventet. Den ena gruppen, bestående av Kalle Grill,
Tulsa Jansson och Adam Wallenberg arbetade med agendan och innehållet. Den andra
gruppen, bestående av Sofia Wrangsjö, Malin Sallstedt, Cilia Personne och Adam
Wallenberg planerade de mer praktiska frågorna kring konferensen.
Konferensen ägde rum på ABF-huset i Stockholm den 28–29 maj. Temat var ”What is the
’art’ of philosophizing?”. Frågan besvarades av sex inbjudna talare utifrån olika
begrepp/aspekter och Kalle Grill ledde konferensen. Hela programmet återfinns i bilaga
4.
2
Det blev en otroligt lyckad konferens som syftade till att skapa närmre relationer mellan
praktiserande medlemmar i Norden. Istället för att avsluta en föreläsning med att
deltagarna får ställa frågor till föreläsaren delades istället deltagarna upp i grupper där
man samtalade om den föreläsning man nyss lyssnat på. Detta skapade en konferens
som genomsyrades mer av dialog än något annat. Antalet deltagare var 37 stycken. De
som engagerade sig i planeringen och genomförandet av konferensen gick in gratis
varvid det totalt såldes 27 biljetter för 19 800 kr. Konferensen gav ett överskott på 3 370
kr.
Filosofifestival 2016
I år har vi glädjen att berätta att föreningen genomförde firandet av världsfilosofidagen
(tredje torsdagen i november) på två orter, Stockholm och Göteborg.
Stockholm
I Stockholm hölls en Filosofifestival med stöd av och i samarbete med Svenska
Unescorådet, ABF Stockholm och tidskriften Modern Filosofi. Festivalen genomfördes
torsdagen den 17:e november med tema ”Filosofi för barn och unga”. Se programmet för
festivalen i bilaga 5.
En arbetsgrupp bestående av Tom Carlson, Sofia Wrangsjö, Lars Hammer, Adam
Wallenberg och Johan G:son Berg arbetade med program och alla praktiska
förberedelser. Cilia Personne skötte förberedelser gällande volontärer och praktiskt
arbete under själva festivaldagen, 12 volontärer deltog.
Festivalen lockade drygt 100 besökare som lyssnade på föredrag och deltog i de
workshoppar som genomfördes. I ett separat rum fanns en lounge med försäljning av
böcker och fika samt plats för samtal och frågor till föredragshållarna.
I och med det förhållandevis stora antalet besökare som kom på festivalen gick
föreningen med vinst. Böcker såldes för 5 290 kr. En entréavgift på 60 kr gav 5 337 kr i
intäkter. Föreningens medlemmar gick in gratis. Svenska Unescorådet bidrog liksom
tidigare år med 5 000 kr. Festivalen finns dokumenterad i blogginlägg på föreningens
hemsida. Varje medverkande fick en bokgåva som tack. 8 stycken nya medlemmar
värvades under dagen.
Svenska Unescorådet har även hört av sig och vill gärna se om vi kan hitta andra
event/områden att samarbeta kring framöver. Möte hölls i januari 2017.
Göteborg
I Göteborg uppmärksammades Världsfilosofidagen 17:e november med en kväll på tema
”Vänskap” i Göteborgs Litteraturhus i samarbete med Filoprax Göteborgs filosofiska
praktik och Rent-a-Philosopher där Miriam van der Valk och Ida Hallgren (båda
praktiserande medlemmar i SSFP) planerade eventet. Inträdet var gratis och ca 50
besökare kom. Under kvällen varvades föreläsningar med panelsamtal på både svenska
och engelska. Festivalen finns dokumenterad i ett blogginlägg på föreningens hemsida
och programmet finns bifogat i bilaga 6.
Filosoficaféer
Under året har föreningen inlett ett samarbete med ABF Stockholm i syfte att arrangera
filosoficaféer på 6 stycken olika bibliotek runt om i Stockholm. Adam Wallenberg (vice
ordförande) har varit initiativtagare och har även tagit fram ett utbildningsmaterial för
samtalsledare. Han höll en utbildning för 7 personer på ABF-huset i Stockholm 4
september 2016. Intresset har visat sig stort och därför kommer samarbetet med ABF
utvecklas med ytterligare bibliotek under 2017.
Stockholm den 15 januari 2017
Styrelsen
3
Download