Information om Projekt ”CLEAN Export Mälardalen”

advertisement
Sustainable Business Mälardalen
Information om Projekt ”CLEAN Export Mälardalen”
- 3-årigt projekt för ny miljöteknikexport
- leverantörssamverkan mellan cleantech-företag i Östra Mellansverige
Projekt CLEAN Export Mälardalen ska utveckla kommersiella samarbeten mellan företag som
kompletterar varandra på miljöteknikområdet. Projektet kommer att gruppera strategiska allianser–
samverkansgrupper – kring varor och tjänster som till viss del redan har en etablerad marknad.
Erbjudanden från deltagande företag ska kunna samordnas till attraktiva paket för utvalda
exportmarknader. Deltagarnas erbjudanden och befintliga marknadserfarenheter kommer att avgöra de
olika gruppernas produktinriktningar samt val av prioriterade marknader.
Vi är nu inne i en fas där vi söker deltagare och idéer för dessa grupper av miljöteknikföretag, som
med projektets hjälp kan paketeras till nya miljötekniksatsningar. Vi ser även att projektet kommer att
ha utrymme för många utvecklingsföretag på området.
Produkt- och teknikutveckling som kan behövas i sammanhanget kommer via regionala
forskningsinsatser vid Mälardalens högskola och Örebro universitet. Projektet kommer dock inte att
vara teknikstyrt utan ha fokus på marknadsförutsättningarna för lönsamma affärer. Affärs-, teknik- och
produktutvecklingen kommer att ske som ett resultat av de behov och den efterfrågan som signaleras.
Till projektet knyts också forskningsresurser vid Mälardalens högskola och Örebro universitet.
Handelskammaren och Exportrådet är också självklara samverkansparter.
Genom projekt CLEAN Export Mälardalen får 100 företag i Region Östra Mellansverige (primärt
Södermanlands, Västmanlands och Örebro län) möjligheter till affärsutveckling och marknadsföring i
samverkan. I ett första skede är ambitionen att initiera 3 olika ”samverkansgrupper”. I ett nästa skede
kommer kompletterande utvecklingsföretag att kunna anslutas till projektet. Den operativa
processledningen kommer att hanteras genom Sustainable Business Mälardalen.
Det utgår ingen direkt deltagaravgift, men deltagarna förväntas lägga ner tid i projektet som motsvara
5 000 kr.
Förutsättningar för projektet är att projektmedel beviljas av bl a EU:s Strukturfonder och Nutek.
Du som har en idé eller intresse att bidra till det fortsatta förberedelsearbetet är välkommen att höra av
dig till [email protected] Anmälan sker på bilagd blanketten ”Anmälan till Projekt CLEAN Export
Mälardalen”
Cleantech – används här synonymt till ordet miljöteknik. Vid jämförelse med SCB:s miljöteknikdatabas
exkluderas dock ekoturism samt hållbart jordbruk och fiske.
Strategisk allians – samverkan som berör företagens produktsortiment, målgrupper, affärsstrategier m.m.
Samverkansgrupper – i CLEAN-projektet samlas grupper av företag till samordnad marknadsföring mot
utvalda
exportmarknader
.
Anmälan
till Projekt
CLEAN Export Mälardalen
Anmälan till Projekt CLEAN Export Mälardalen
Sustainable Business Mälardalen
Kansli: Glödgargränd 14, 721 30 Västerås
Tel 021 - 41 48 10
www.susbiz.se [email protected]
Sustainable Business Mälardalen
Insändes till SB Mälardalen, Glödgargränd 14, 721 30 Västerås eller scannas och mailas till
[email protected]
Företagets namn: ……..........................................………………………………………
Adress: ……………….................………………………………………………………
Postnummer: ...................Ort: ……........…………………………………......................
Företagets organisationsnummer: ..........................…....................................................…
Antal anställda: ………………… Ungefärlig omsättning innevarande år: ……....…….
Deltagare. Namn
Telefon
E-post
(1) ……...........................…… ………........…………. ……………………………..
(2) ……..............................................…………………. ……………………………..
Inget hindrar att fler personer från samma företag deltar i projektet.
CLEAN Export Mälardalen ska initiera nya affärer inom svensk miljöteknikexport.
Projekt CLEAN Export Mälardalen ska samordna små företagargrupper för leverantörssamverkan –
eller joint ventures – mot utvalda exportmarknader. Erbjudanden som kan komplettera varandra får
genom projektet hjälp med samordning för en gemensam paketering och inledande marknadsföring.
Företag vars erbjudanden inte passar in i gemensamma paketerbjudanden får möjligheten att visa upp
sina egna produkter vid sidan av utvecklade paketlösningar. Alla får vara med.
Det utgår ingen direkt deltagaravgift, men deltagarna förväntas lägga ner tid i projektet som motsvara
5 000 kr.
I vårt fall kommer företagets totala tidsinsats att vara ca:………………..timmar.
………………………………………. ……………………………………………..
Ort och datum
Namnteckning
Sustainable Business Mälardalen
Kansli: Glödgargränd 14, 721 30 Västerås
Tel 021 - 41 48 10
www.susbiz.se [email protected]
Download