Repetition mediasmart

advertisement
MEDIASMART
Repetition av de senaste veckorna…
Media har tre olika budskapskategorier; reklam, nyheter och information. Kategoriseringen
kommer sig av att de har olika syften:
 Reklam har som huvudsyfte att sälja varumärken, produkter eller tjänster.
 Nyheter förmedlar aktuella händelser.
 Information är förmedlingen av allmännyttiga och viktiga upplysningar.
I medievärlden flyter dessa kategorier ofta samman och ingenting är svart eller vitt. Det som verkar
vara en nyhet kan innehålla reklam. Information är sällan så objektiv som man kanske skulle önska.
Det finns alltid ett syfte med formen, tillfället och avsändaren även i information. Det gör skillnad
vem som säger det, hur det sägs och när.
Hur skulle företag, organisationer och politiska partier kunna informera oss (allmänheten) om sina
budskap, produkter och tjänster om det inte fanns reklam?
”Vandrande reklampelare”
Reklam kan se ut på olika sätt - till exempel att reklam för en produkt inte alltid behöver komma i
annonsform eller som reklamfilm, utan kan se ut på helt andra sätt. Kunskap om reklams olika
uttryck är viktigt för att man ska kunna förhålla sig till innehållet och väga det mot annan
information, andra källor och egna erfarenheter. Det viktiga är att kunna kontrollera
informationens ursprung och syfte, när och var informationen skapats, vem som är källan, vem som
författat den och i vilket syfte detta skett.
Reklam sägs ha tre olika syften:
1. Att föra ut information.
2. Att övertyga dig om att köpa en produkt, använda eller göra någonting.
3. Att förespråka en åsikt.
Reklam handlar inte bara om att sälja produkter har vi nu läst. Kan ni komma på någon reklam som
försöker sälja något? Som vill att ni ska göra något? Som vill föra ut information?
Åldersinriktad reklam – bli medveten om hur du blir lockad…
Ni möts dagligen av reklam som är riktad till just er, i tv, i tidningar, på internet och på offentliga
platser. Det finns många produkter där ni, barn och ungdomar,§ är viktiga konsumenter, till exempel
godis, läsk, kläder, kosmetika, dataspel, filmer och musik. Dessa är naturligtvis till för vuxna också,
men barn och ungdomar utgör en särskilt viktig målgrupp. Detta för att många av produkterna är
storsäljare just för att de tilltalar en ung publik. Ungdomar är den allra mest styrande gruppen
konsumenter, de är kräsna och ändrar sig snabbt. Trenderna är blixtsnabba och nästan ingen kan
förutse dem. Men de produkter som fungerar väl i denna grupp når också andra målgrupper
snabbt. Det är en anledning till att unga är reklambranschens absoluta målgrupp, det är här
trendsättarna finns. De är också viktiga för att de fortfarande håller på att skapa ett
konsumtionsmönster som sedan kommer att följa dem igenom livet. De kan förbli trogna kunder till
ett företag för lång tid framöver om man bygger en hållbar relation till dem. Reklambranschen och
företagen funderar mycket kring hur de ska nå och tilltala den här målgruppen.
På vilka sätt, förutom att visa själva produkten, tror du att man kan få barn och ungdomar att bli
intresserade av en produkt?
Förbjudet…. Lagar och regler
I Sverige säger radio- och tv-lagen att det är förbjudet att sända reklam som riktar sig till barn
under 12 år. Det är ett förbud som är svårtolkat då flera delar styr vad som blir förbjudet eller inte.
Det som påverkar är produkten, sändningstiden och hur filmen är gjord, vem som är speaker och
hur innehållet ser ut. För de kanaler som inte lyder under svensk lag gäller reglerna i EUs tvdirektiv. Dessa innebär i korthet att reklam alltid ska anpassas till målgruppen. Riktar man sin
reklam till barn måste man också vara tydligare och inte vilseleda – barn har inte samma erfarenhet
som vuxna. Man får inte heller göra reklam på ett sätt som gör att barnen tror att de måste övertala
sina föräldrar att köpa produkterna. Marknadsföringslagen gäller naturligtvis även reklam riktad till
barn. I bilagan till marknadsföringslagen finns ett uttryckligt förbud mot att uppmana barn att köpa.
När det gäller annonser riktade till barn finns inga generella förbud. Då gäller
marknadsföringslagen och att budskap ska anpassas till målgruppen. Direktreklam är lite speciellt.
Att skicka direktadresserad reklam till barn under 16 år är inte tillåtet.
Får man göra reklam till barn och ungdomar hur som helst?
Messi, Zlatan, Justin Bieber och med fler…
Kändisar är betydelsefulla för vårt samhälle. De står för underhållning, nyheter och bidrar till
försäljning av olika produkter. De är också förebilder för barn och ungdomar. Kändisar lockar och
fascinerar de flesta av oss. Tidningarna skriver om dem och varje steg de tar blir till nyheter. Media
visar upp deras kläder, hem och bilar. Allt de stora kändisarna rör vid blir till guld. Fascinationen
för kändisar finns i alla led och i alla åldrar men tar sig olika uttryck. För barn kan det vara kläder,
parfym, läsk eller fotbollsskor som marknadsförs med hjälp av kända personer. De stora namnen
har blivit egna varumärken som kan sättas på alla möjliga produkter för att sälja dem. Andra
kändisar säljer sitt namn för att skänka sin stjärnglans till varor och tjänster genom att intyga att de
gillar produkterna, så kallad intygsreklam. L’Oréals ”Because you’re worth it”-kampanj som är full
av framgångsrika kvinnor från olika delar av nöjesindustrin är ett exempel på detta. Men att arbeta
med kändisar som profiler i reklam kan ibland ställa till problem. Kändisar är också människor av
kött och blod med egna åsikter och egna agendor. Något som ibland krockar med de värden som
olika varumärken vill förmedla. Om en kändis som representerar ett visst varumärke beter sig illa så
kan det färga av sig på varumärket också. Det som företagen vill associeras med är den image som
byggts upp kring en känd person. När man tittar på innehållet i dagens nyhetsmedia så märker man
hur mycket nyheter som kretsar kring olika kända personers förehavanden. Det handlar sällan om
det som de är kända för, utan allt oftare om deras privatliv. Kändisarna är viktiga för vårt samhälle,
de står för underhållningen, de står för nyheter och de står för försäljning av olika produkter.
Varför använder man kändisar i reklam?
Finns det några risker för företagen att använda kändisar i sin reklam?
Tjejigt och killigt…
Bilden av vad som är manligt och kvinnligt genomsyrar samhället. Barn och ungdomar tar efter
vuxna och försöker leva upp till vad de tror förväntas av dem. Reklam spelar en stor roll i
sammanhanget och många hävdar att den fortfarande använder sig av stereotypa könsroller.
Mönster som går igen i allt från leksakskataloger till tv-reklam för vuxna. Tankarna om manligt och
kvinnligt, jämställdhet och genus är mer aktuellt nu än någonsin förr.
Varför tror du att reklam för kill- respektive tjejsaker ser olika ut?
Varför tror du att tjejer och killar framställs olika i reklam?
Reklam på nätet
I och med internets utveckling har det dykt upp nya möjligheter för hur reklam kan utformas. De
flesta webbplatser innehåller någon form av information, budskap eller reklam. Reklam kan bestå av
till exempel spelsajter, bloggar, länkar som egentligen är reklam, banners i chattfönster, filmer, spammail, möjlighet att ladda ner skärmsläckare och skrivbordsbilder med motiv från till exempel en film.
Man ska inte heller glömma att gratistjänster som exempelvis Google, MSN, Hotmail och
Facebook finansieras av reklam.
Varför är Facebook, hotmail och spelsajter gratis på nätet?
På vilket sätt är det svårare att se vad som är reklam på internet än i en tryckt tidning?
Hur tror du att internet hade sett ut eller fungerat utan reklam?
Download