Skolkuratorns roll i en föränderlig värld

advertisement
Inbjudan till konferens
Skolkuratorns roll i
en föränderlig värld
Stockholm den 15-16 juni 2017
Arbetet som skolkurator i en värld i ständig förändring ställer oerhörda krav på dig att hänga med. På
­konferensen Skolkuratorns roll i en föränderlig värld
får du lära dig hantera framtidens utmaningar och
utvecklas i din yrkesroll. Under konferenserna lyfter vi
Datum
bland annat utmaningar som:
15-16 juni 2017
• Hur hanterar du arbetet med nyanlända?
Plats
• Hur hanterar du skolsociala utredningar?
Hotell Birger Jarl
Birger Jarlsgatan 61 A, Stockholm
• Hur coachar du elever med dålig självkänsla?
Varmt välkommen!
Anmälan
www.tiabkonferens.se
Sophie Lindhe
Projektledare
Medverkande talare
Den senaste forskningen som berör dig som skolkurator
Cristine Isaksson
Umeå universitet
Vad är hälsofrämjande & förebyggande skolsocialt arbete?
Sara R Millberg & Maria Malmgren
ESS-gymnasiet & Nacka kommun
Workshop: Så coachar du elever med dålig självkänsla & förebygger psykisk ohälsa
Daniel Lams
Trygga relationer
…och många fler
Program
Torsdag 15 juni 2017
9:00 Registrering med kaffe & smörgås
14.00 – 15:00
9:30 Konferensen inleds
9:40 – 10:40
Ta del av den senaste forskningen kring den
skolkurativa yrkesrollen
• Skolkuratorns specifika teknologi och delvis otydliga yrkes­
roll
• Professionellas förväntningar i det gemensamma arbetet för
skolbarns välbefinnande
Cristine Isaksson arbetar som lektor vid instituturen för socialt
arbete vid Umeå universitet och i våras disputerade hon med
avhandlingen ”Den kritiska gästen. En professionsstudie om
skolkuratorer”. Hon är även socionom, bildterapeut och PhD i
socialt arbete.
10:50 – 11:50
Sociala medier – förstå & hantera elevernas nya
”skolgård”
Vad är hälsofrämjande & förebyggande
skolsocialt arbete?
• Sociala bedömningar
• Psykosocialt förändringsarbete
Sara R Millberg arbetar som skolkurator på ESS-gymnasiet i
Stockholms stad, auktoriserad socionom och aktiv i styrelsen
för Sveriges Skolkuratorers Förening.
Maria Malmgren arbetar som skolkurator och samordnare för
skolkuratorer i Barn och elevhälsan i Nacka kommun, auktoriserad socionom samt ordförande i Sveriges Skolkuratorers
Förening.
15:00 Eftermiddagskaffe
15:30 – 17:00
• Vart på den digitala skolgården håller barnen till?
Juridiken som underlättar ditt arbete
• Vad betyder sociala medier för elevernas välmående?
• Risker för barnen med det digitala användandet
• Dokumentation och journalföring – vad säger juridiken och
hur kan du tillämpa det praktiskt?
• Vad och hur kan du som skolkurator arbeta med sociala
medier för att nå barnen?
• Lär dig hantera offentlighet och sekretess inom och utanför
elevhälsan
Helena Meyer, verksamhetsansvarig, Fryshusets nätvandrare
• Kontakten med hemmet – så hanterar du utmaningarna
11.50 Lunch
Mikael Hellstadius, skoljurist, Hellstadius Utbildning & Rådgivning
AB
12.50 – 13.50
17:00 Konferensens första dag avslutas
Hälsofrämjande & förebyggande arbete ur
perspektivet hälsa & lärande – effektiva metoder
• Så lyckas du med uppdraget att arbeta hälsofrämjande och
förebyggande
• Skillnader och likheter mellan hälsofrämjande och förebyg­
gande
• Verktyg och arbetsmetoder som fungerar!
Annika A Davidsson, föreläsande och skolutvecklande konsult,
Specialpedagogik för alla
www.tiabkonferens.se
Fredag 16 juni 2017
9:00 – 10:00
Hur bemöter du nyanlända & deras behov
på bästa sätt?
13:15 – 16:15
• Att bemöta nyanlända – så skapar du förståelse för deras
utmaningar
Workshop
• Framgångsfaktorer och utmaningar i vårt arbete med
nyanlända
Så coachar du elever med dålig
självkänsla & förebygger psykisk ohälsa
• Så kan du lyssna till barn och unga genom leksamtal och
skapande uttrycksformer
Separat bokningsbar
Karin Hallén Sehlin, skolkurator, Förberedelseenheten LYSA
I din roll som skolkurator ställs du inför många utmaningar där
elever med dålig självkänsla och psykisk ohälsa behöver ditt
stöd och din hjälp.
10:00 Förmiddagskaffe
Vad kan du göra för att hjälpa & stötta dessa elever?
10:20 – 11:20
Under workshopen får du genom föreläsningar, interaktiva
gruppdiskussioner och praktiska exempel verktyg för hur du
kan arbeta för att stärka självkänslan hos unga och hjälpa dem
ur svåra situationer.
Så förebygger du mobbning på din
skola – kuratorns roll
Speci e
inbjude llt
n
Du får lära dig:
• Identifiera vad som bidrar till dålig självkänsla och psykisk
ohälsa hos den enskilde individen
• Friends – vilka är vi och vad kan vi göra för dig?
• Exempel från verkligheten
• Hur du arbetar förebyggande för ett lyckat resultat?
Åsa Gustafsson, rådgivare, metodutvecklare och utbildare,
Friends
• Att lyfta elever med dålig självkänsla – metoder och tillväga­
gångssätt som fungerar
• Hur du hjälper elever att se och använda sina styrkor för att
kunna nå sina mål
11:30 – 12.10
• Att stärka elevens känsla av sammanhang med hjälp av de
hälsofrämjande faktorerna: begriplighet, hanterbarhet och
meningsfullhet
Skolfrånvaro – hur får vi barn att vilja gå (kvar) i
skolan?
• Hur du får eleven att se framtidshopp trots en jobbig livs­
situation
• Vad kan skolan göra för att hjälpa en hemmasittare att
förmå återvända till skolan?
Workshopen leds av Daniel Lams, Trygga relationer
• Erfarenheter av fem års kolloverksamhet för hemmasittare
Daniel är auktoriserad socionom och samtalsterapeut. Han har
• Hur kan du stödja hemmasittare och deras familjer i varda­
gen?
många års erfarenhet av att stärka barn och ungas känsla av
• Att väcka barnets förtroende - relationen är nyckeln
bildningar och är en uppskattad föreläsare med särskilt fokus på
Matthias Rowe, kurator, Raoul Wallenbergskolan och Solna
Ungdomsmottagning
hur man kan bevara och förebygga en god hälsa. Idag arbetar
12:10 Konferensen avslutas
sammanhang och självkänsla. Han erbjuder personalvård, ut-
han också som terapeut vid Capio vårdcentral i Hagsätra och
har erfarenhet från arbete med ungdomar inom socialtjänsten,
Bris, barnpsykiatrin och Stadsmissionen.
12:15 Lunch för workshopens deltagare
www.tiabkonferens.se
Returadress:
Teknologisk Institut
Rådmansgatan 38
113 57 Stockholm
Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera.
Avsändare: Teknologisk Institut, Vallgatan 14, 411 16 Göteborg
Inbjudan till konferens
Datum
Skolkuratorns roll i
en föränderlig värld
Plats
Stockholm den 15-16 juni 2017
15-16 juni 2017
Hotell Birger Jarl
Birger Jarlsgatan 61 A, Stockholm
Anmälan
www.tiabkonferens.se
Gå på konferensen & ta bland annat
Kontakt
del av
Sophie Lindhe
[email protected]
076-527 55 85
• Så förebygger du mobbing på din skola –
kuratorns roll
• Hur bemöter du nyanlända och deras behov på
Börja nätverka direkt
bästa sätt?
• Juridiken som underlättar ditt arbete
Teknologisk Institut AB
• Hälsofrämjande & förebyggande arbete ur
@TeknologiskAB
perspektivet hälsa & lärande – effektiva metoder
#framtidensskola
Pris
T.o.m. 19 maj
Konferens
5 450 kr 5 950 kr 6 750 kr
Workshop 2 490 kr 2 890 kr 3 490 kr
Fr.o.m. 20 maj
Kostnad för lunch och fika samt moms tillkommer.
För full återbetalning ska avbokning ske senast
4 veckor före konferensdatum. För fullständiga
villkor se www.tiabkonferens.se. Vi reserverar oss
för eventuella ändringar.
ITETSLED
NIN
VAL
TK
TEM
SYS
GS
CERTIFI
ER
A
T.o.m. 7 apr
ISO 9001
Con401300
Information
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards