PAKKAUSSELOSTE

advertisement
PAKKAUSSELOSTE
Galantamine Actavis 8 mg kovat depotkapselit
Galantamine Actavis 16 mg kovat depotkapselit
Galantamine Actavis 24 mg kovat depotkapselit
Galantamiini
Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa
haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi
haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.
Tässä pakkausselosteessa esitetään:
1.
Mitä Galantamine Actavis on ja mihin sitä käytetään
2.
Ennen kuin käytät Galantamine Actavista
3.
Miten Galantamine Actavista käytetään
4.
Mahdolliset haittavaikutukset
5.
Galantamine Actaviksen säilyttäminen
6.
Muuta tietoa
1.
MITÄ GALANTAMINE ACTAVIS ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
Galantamine Actavista käytetään Alzheimerin taudista johtuvan lievän tai kohtalaisen vaikean
dementian oireiden hoitoon. Alzheimerin taudista johtuva dementia on aivojen toimintaan vaikuttava
sairaus. Alzheimerin taudista johtuvia oireita ovat muistihäiriöt, sekavuus ja käyttäytymisen
muuttuminen. Päivittäisestä elämästä selviytyminen vaikeutuu jatkuvasti. Oireiden katsotaan johtuvan
asetyylikoliinin puutteesta. Asetyylikoliini on aine, joka huolehtii viestien välityksestä aivosolujen
välillä. Galantamine Actavis lievittää oireita lisäämällä asetyylikoliinin määrää.
2.
ENNEN KUIN KÄYTÄT GALANTAMINE ACTAVISTA
Älä käytä Galantamine Actavista

jos olet allerginen (yliherkkä) galantamiinille tai Galantamine Actaviksen jollekin muulle
aineelle, jotka on kerrottu kohdassa 6

jos sinulla on vaikea maksa- ja/tai munuaissairaus.
Ole erityisen varovainen Galantamine Actaviksen suhteen
Galantamine Actavista käytetään Alzheimerin taudista johtuvien oireiden hoitoon eikä sitä pidä
käyttää muiden muistihäiriöiden tai sekavuustilojen hoitoon.
Kaikki lääkkeet eivät aina sovi kaikille. Kerro lääkärillesi ennen kuin aloitat Galantamine Actaviksen
käytön, jos sinulla on tai on joskus ollut jokin seuraavista:

maksa- tai munuaissairaus

sydänsairaus (esim. rasitusrintakipu, sydänkohtaus, sydämen vajaatoiminta, hidas tai
epäsäännöllinen sydämen syke)

elektrolyyttitasapainon häiriö (esim. veren alentunut/kohonnut kaliumpitoisuus)

ulkustauti (mahahaava)

äkillinen mahakipu

tietyt hermoston sairaudet (esim. epilepsia, Parkinsonin tauti)
1



hengitystiesairaudet tai -tulehdukset, jotka vaikeuttavat hengitystä (kuten astma,
keuhkoahtaumatauti tai keuhkokuume)
hiljattain tehty suoli- tai rakkoleikkaus
virtsaamisvaikeudet.
Jos suunnitteilla on nukutusta edellyttävä leikkaus, lääkärille on kerrottava Galantamine Actavis
-hoidosta. Lääkäri päättää, voidaanko Galantamine Actavis -hoitoa antaa tai pitääkö annosta muuttaa.
Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita
lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.
Galantamine Actavista ei saa käyttää samanaikaisesti muiden samalla tavalla vaikuttavien lääkkeiden
kanssa:

donepetsiili tai rivastigmiini (Alzheimerin taudin hoitoon käytettäviä lääkkeitä)

ambenoni, neostigmiini tai pyridostigmiini (vaikeiden lihasheikkoustilojen hoitoon käytettäviä
lääkkeitä)

pilokarpiini suun kautta otettuna (suun ja silmien kuivumisen hoitoon käytettävä lääke).
Tietyt lääkkeet saattavat muuttaa Galantamine Actaviksen vaikutusta tai Galantamine Actavis voi
heikentää muiden samanaikaisesti otettavien lääkkeiden tehoa. Tällaisia lääkkeitä ovat:

paroksetiini tai fluoksetiini (masennuslääkkeitä)

kinidiini (sydämen rytmihäiriölääke)

ketokonatsoli (sienilääke)

erytromysiini (antibiootti)

ritonaviiri (viruslääke, HIV-proteaasinestäjä).
Lääkärisi voi pienentää Galantamine Actavis -annostasi, jos käytät samanaikaisesti jotain edellä
luetelluista lääkkeistä.
Tietyt lääkkeet voivat lisätä Galantamine Actaviksen aiheuttamia haittavaikutuksia:

steroideihin kuulumattomat tulehduskipulääkkeet (esim. ibuprofeeni), jotka saattavat lisätä
mahahaavan riskiä

sydän- ja verenpainelääkkeet (esim. digoksiini, amiodaroni, atropiini, beetasalpaajat tai
kalsiumkanavaa salpaavat lääkkeet). Jos käytät sydämen rytmihäiriölääkkeitä, lääkärisi saattaa
määrätä sinulle EKG-tutkimuksen (sydäntoiminnan rekisteröinti) sydämen toiminnan
tarkkailemiseksi.
Jos suunnitteilla on nukutusta edellyttävä leikkaus, lääkärille on kerrottava Galantamine Actavis
-hoidosta.
Jos sinulla on kysyttävää, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.
Galantamine Actaviksen otto ruoan ja juoman kanssa
Ota Galantamine Actavis mieluiten ruokailun yhteydessä. Varmista, että juot riittävästi Galantamine
Actavis -hoitosi aikana, jotta nestetasapainosi pysyy hyvänä. Katso kohdasta 3 miten lääke otetaan.
Raskaus ja imetys
Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.
Keskustele lääkärisi kanssa ennen Galantamine Actavis -hoidon aloittamista, mikäli olet raskaana,
epäilet olevasi raskaana tai harkitset raskautta.
Galantamine Actavista käyttävät naiset eivät saa imettää.
Ajaminen ja koneiden käyttö
2
Galantamine Actavis voi aiheuttaa huimausta ja uneliaisuutta etenkin ensimmäisten hoitoviikkojen
aikana. Jos sinulla ilmenee näitä oireita, älä aja autoa tai käytä työkaluja tai koneita.
3.
MITEN GALANTAMINE ACTAVISTA KÄYTETÄÄN
Ota Galantamine Actavista juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet
lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.
Jos käytät parhaillaan galantamiinitabletteja tai -oraaliliuosta, ja lääkärisi on päättänyt muuttaa
lääkityksesi Galantamine Actavis -depotkapseleiksi, lue tarkasti ohjeet tämän luvun lopusta.
Miten Galantamine Actavis -kapselit otetaan
Galantamine Actavis -kapselit niellään kokonaisina ja niitä EI saa murskata tai pureskella.
Galantamine Actavis -kapselit otetaan aamuisin veden tai jonkin muun nesteen kanssa mieluiten
ruokailun yhteydessä.
Galantamine Actavis -depotkapseleita on saatavana kolmea eri vahvuutta: 8 mg, 16 mg ja 24 mg.
Galantamine Actavis -hoito aloitetaan pienellä annoksella. Lääkärisi voi hitaasti suurentaa
Galantamine Actavis -annostasi (vahvuutta) sopivimman annoksen löytämiseksi.
1.
Hoito aloitetaan annoksella yksi 8 mg kapseli kerran vuorokaudessa. Neljän hoitoviikon jälkeen
annosta suurennetaan.
2.
Uusi annos on yksi 16 mg kapseli kerran vuorokaudessa. Lääkärisi voi päättää suurentaa
annostasi uudelleen aikaisintaan neljän hoitoviikon kuluttua.
3.
Uusi annos on yksi 24 mg kapseli kerran vuorokaudessa.
Lääkärisi kertoo sinulle sopivan aloitusannoksen ja koska annosta voidaan suurentaa. Keskustele
lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos Galantamine Actavis -hoidon vaikutus on mielestäsi
liian voimakas tai heikko.
Lääkärisi seuraa lääkkeen vaikutusta säännöllisesti ja keskustelee kanssasi voinnistasi. Lääkärisi
seuraa Galantamine Actavis -hoidon aikana säännöllisesti myös painoasi.
Lapset
Galantamine Actaviksen antamista lapsille ei suositella.
Maksa- tai munuaissairaus

Jos sinulla on lievä maksa- tai munuaissairaus, hoito aloitetaan annoksella yksi 8 mg kapseli
kerran vuorokaudessa aamuisin.

Jos sinulla on keskivaikea maksa- tai munuaissairaus, hoito aloitetaan annoksella yksi 8 mg
kapseli joka toinen vuorokausi aamuisin. Viikon kuluttua hoidon aloittamisesta annosta
nostetaan yhteen 8 mg kapseliin kerran vuorokaudessa aamuisin. Älä ota Galantamine Actavista
enempää kuin 16 mg kerran vuorokaudessa.

Älä käytä Galantamine Actavista, jos sinulla on vakava maksa- ja/tai munuaissairaus.
Siirtyminen galantamiinitableteista tai -oraaliliuoksesta Galantamine Actavis -depotkapseleihin
Jos käytät parhaillaan galantamiinitabletteja tai -oraaliliuosta, lääkärisi voi päättää muuttaa
lääkityksesi Galantamine Actavis -depotkapseleihin.

Ota viimeinen galantamiinitabletti tai oraaliliuosannoksesi illalla.

Ota ensimmäinen Galantamine Actavis -depotkapseliannoksesi seuraavana aamuna.
ÄLÄ OTA enempää kuin yksi kapseli päivässä. Kun käytät kerran päivässä otettavia Galantamine
Actavis -kapseleita, ÄLÄ OTA galantamiinitabletteja tai -oraaliliuosta.
Jos otat enemmän Galantamine Actavista kuin sinun pitäisi
Jos otat enemmän Galantamine Actavis -kapseleita kuin sinun pitäisi, ota välittömästi yhteys lääkäriin
tai sairaalaan. Ota vastaanotolle mukaasi jäljellä olevat kapselit ja lääkepakkaus. Yliannoksen oireita
3
voivat olla: voimakas pahoinvointi, oksentelu, lihasheikkous, sydämen syketiheyden hidastuminen,
kouristukset tai tajuttomuus.
Ota aina yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh: 09-471 977), jos olet ottanut
tai joku muu on ottanut lääkettä liian suuren annoksen, tai jos esimerkiksi lapsi on vahingossa ottanut
lääkettä.
Jos unohdat ottaa Galantamine Actavista
Jos huomaat unohtaneesi ottaa Galantamine Actavis -annoksen, jätä se väliin ja jatka tavalliseen
tapaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Jos useita annoksia
on jäänyt ottamatta, ota yhteys lääkäriin.
Jos lopetat Galantamine Actaviksen käytön
Keskustele lääkärisi kanssa ennen Galantamine Actavis -hoidon lopettamista. Lääkkeen käyttö on
tärkeää sairautesi hoitamiseksi.
Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan
puoleen.
4.
MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET
Kuten kaikki lääkkeet, Galantamine Actaviskin voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät
kuitenkaan niitä saa. Osa näistä vaikutuksista voi liittyä hoidettavaan sairauteen.
Lopeta Galantamine Actavis -kapseleiden käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos sinulla
ilmenee

sydänoireita, kuten muutokset sydämen sykkeessä (hidas tai epäsäännöllinen syke)

sydämentykytys (jyskytys)

sairaustila kuten tajunnanmenetys.
Haittavaikutuksia voivat olla:
Hyvin yleiset: esiintyvät useammin kuin yhdellä käyttäjällä 10:stä

huonovointisuus ja/tai oksentelu. Jos tällaisia oireita ilmenee, ne liittyvät useimmiten hoidon
aloittamiseen tai annoksen nostamiseen. Oireet yleensä katoavat vähitellen, kun elimistö tottuu
lääkehoitoon eivätkä oireet yleensä kestä muutamaa päivää pidempään. Jos sinulla ilmenee
tällaisia oireita, lääkärisi saattaa kehottaa sinua nauttimaan enemmän nestettä ja määrää
tarvittaessa pahoinvointilääkettä.
Yleiset: esiintyvät 1–10 käyttäjällä 100:sta

painon lasku

ruokahaluttomuus

ruokahalun heikkeneminen

hidas sydämen syke

heikotuksen tunne

huimaus

vapina

päänsärky

uneliaisuus

poikkeuksellinen väsymys

vatsakipu tai -vaivat

ripuli

ruoansulatushäiriö

lisääntynyt hikoilu

lihaskouristukset
4






kaatuilu
korkea verenpaine
voimattomuuden tunne
yleinen huonovointisuus
näkö-, tunto- tai kuuloharhat (hallusinaatiot)
surullisuus (masentuneisuus).
Melko harvinaiset: esiintyvät 1–10 käyttäjällä 1 000:sta

kohonneet veren maksaentsyymiarvot (laboratoriokoe, jonka avulla voidaan arvioida maksan
toimintaa)

mahdollisesti väliin jääneet sydämenlyönnit

häiriöt sydämen impulssien johtumista säätelevässä mekanismissa

poikkeavien sydämenlyöntien tuntemus (sydämentykytys)

ihon kihelmöinti, pistely tai puutuminen

makuaistin muutokset

voimakas uneliaisuus

näön hämärtyminen

korvien soiminen tai surina (tinnitus)

oksennuksen tunne

lihasheikkous

voimakas nestehukka

matala verenpaine

kasvojen punoitus.
Harvinaiset: esiintyvät 1–10 käyttäjällä 10 000:sta

maksatulehdus (hepatiitti).
Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi
haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.
5.
GALANTAMINE ACTAVIKSEN SÄILYTTÄMINEN
Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä
tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien
lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.
6.
MUUTA TIETOA
Mitä Galantamine Actavis sisältää

Vaikuttava aine on galantamiini.
Yksi Galantamine Actavis 8 mg depotkapseli sisältää 8 mg galantamiinia (hydrobromidina).
Yksi Galantamine Actavis 16 mg depotkapseli sisältää 16 mg galantamiinia (hydrobromidina).
Yksi Galantamine Actavis 24 mg depotkapseli sisältää 24 mg galantamiinia (hydrobromidina).

Muut aineet ovat:
Kapselin sisältö: mikrokiteinen selluloosa, hypromelloosi, etyyliselluloosa ja
magnesiumstearaatti.
5
Kapselin kuori: gelatiini ja titaanidioksidi (E171). 16 mg:n kapselit sisältävät myös punaista
rautaoksidia (E172). 24 mg:n kapselit sisältävät myös indigokarmiinia (E132), erytrosiinia
(E127), punaista rautaoksidia (E172) ja keltaista rautaoksidia (E172).
Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot
Galantamine Actavis 8 mg: läpinäkymätön, valkoinen, koon 2 kova gelatiinikapseli, joka sisältää
yhden pyöreän ja kaksoiskuperan tabletin.
Galantamine Actavis 16 mg: läpinäkymätön, punertava, koon 2 kova gelatiinikapseli, joka sisältää
kaksi pyöreää ja kaksoiskuperaa tablettia.
Galantamine Actavis 24 mg: läpinäkymätön, oranssi, koon 2 kova gelatiinikapseli, joka sisältää kolme
pyöreää ja kaksoiskuperaa tablettia.
Pakkauskoot
7, 28, 30, 56, 84, 90, 98, 250 tai 500 depotkapselia.
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.
Myyntiluvan haltija ja valmistaja
Myyntiluvan haltija
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegur 76 - 78
220 Hafnarfjördur
Islanti
Valmistajat
Pharmathen S.A.
Dervenakion str. 6
15351 Pallini, Attiki
Kreikka
Pharmathen International S.A.
Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5
69300 Rodopi
Kreikka
Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 16.6.2011
6
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN
Galantamine Actavis 8 mg hårda depotkapslar
Galantamine Actavis 16 mg hårda depotkapslar
Galantamine Actavis 24 mg hårda depotkapslar
Galantamin
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de
uppvisar symtom som liknar dina.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna
information, kontakta läkare eller apotekspersonal.
I denna bipacksedel finner du information om:
1.
Vad Galantamine Actavis är och vad det används för
2.
Innan du använder Galantamine Actavis
3.
Hur du använder Galantamine Actavis
4.
Eventuella biverkningar
5.
Hur Galantamine Actavis ska förvaras
6.
Övriga upplysningar
1.
VAD GALANTAMINE ACTAVIS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
Galantamine Actavis är ett demensläkemedel som används för att behandla symtomen på mild till
måttligt svår demens av Alzheimertyp, en sjukdom som påverkar hjärnans funktion. Till symtomen på
Alzheimers sjukdom hör tilltagande minnesstörning, förvirring och beteendeförändringar. Detta leder
till att det blir allt svårare att klara av normala vardagsaktiviteter. Dessa symtom anses bero på brist på
acetylkolin, ett ämne som har till uppgift att överföra signaler mellan hjärnceller. Galantamine Actavis
ökar mängden acetylkolin i hjärnan och kan därigenom ge en positiv effekt på symtomen.
2.
INNAN DU ANVÄNDER GALANTAMINE ACTAVIS
Använd inte Galantamine Actavis

om du är allergisk (överkänslig) mot galantamin eller mot något av övriga innehållsämnen som
nämns i avsnitt 6 i denna information

om du har svår lever- och/eller njursjukdom.
Var särskilt försiktig med Galantamine Actavis
Galantamine Actavis är avsett att användas endast vid Alzheimers sjukdom och inte vid några andra
former av minnesstörning eller förvirring.
Läkemedel är inte alltid lämpliga för alla patienter. Innan du kan använda Galantamine Actavis
behöver din läkare få veta om du har eller tidigare har haft något av följande tillstånd:

lever- eller njurproblem

någon hjärtsjukdom (t.ex. kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, långsam eller oregelbunden puls)

elektrolytrubbningar (t.ex. minskad/ökad kaliumhalt i blodet)

magsårssjukdom

akuta buksmärtor

någon sjukdom i nervsystemet (t.ex. epilepsi eller Parkinsons sjukdom)
7



någon lungsjukdom eller infektion som påverkar andningen (t.ex. astma, obstruktiv
lungsjukdom eller lunginflammation)
om du nyligen har genomgått en operation i tarm eller urinblåsa
om du har svårigheter med att kissa.
Om du behöver genomgå någon operation som kräver narkos ska du informera läkaren om att du tar
Galantamine Actavis. Din läkare kan då avgöra om behandling med Galantamine Actavis är lämplig
för dig eller om doseringen behöver ändras.
Användning av andra läkemedel
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även
receptfria sådana.
Galantamine Actavis ska inte användas tillsammans med andra läkemedel som verkar på liknande sätt,
exempelvis:

donepezil eller rivastigmin (vid Alzheimers sjukdom)

ambenon, neostigmin eller pyridostigmin (vid svåra former av muskelsvaghet)

pilokarpin i form av tabletter (vid mun- eller ögontorrhet).
Vissa läkemedel kan påverka verkningssättet av Galantamine Actavis, eller också kan Galantamine
Actavis göra att andra läkemedel som tas samtidigt får sämre effekt. Till dessa läkemedel hör:

paroxetin eller fluoxetin (medel mot depression)

kinidin (används vid problem med hjärtrytmen)

ketokonazol (medel mot svampinfektioner)

erytromycin (en typ av antibiotika)

ritonavir (virushämmande medel, av typen proteashämmare, som används vid HIV).
Din läkare kan ordinera en lägre dos av Galantamine Actavis om du också använder något av de ovan
uppräknade läkemedlen.
Vissa läkemedel kan göra att antalet biverkningar orsakade av Galantamine Actavis ökar. Exempel på
sådana läkemedel är:

smärtlindrande medel av NSAID-typ (icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel,
t.ex. ibuprofen), vilka kan medföra ökad risk för magsår

läkemedel mot hjärtsjukdomar eller högt blodtryck (t.ex. digoxin, amiodaron, atropin,
betablockerare eller kalciumantagonister). Om du använder mediciner mot oregelbunden
hjärtrytm kan din läkare vilja att du ska ta ett EKG (elektrokardiogram) för att kontrollera
hjärtat.
Om du behöver genomgå någon operation som kräver narkos ska du informera läkaren om att du tar
Galantamine Actavis.
Om du har frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal för rådgivning.
Intag av Galantamine Actavis med mat och dryck
Galantamine Actavis ska om möjligt tas tillsammans med mat. Drick mycket vätska under behandling
med Galantamine Actavis för att undvika uttorkning. Se avsnitt 3 i denna information för att få en
mera ingående beskrivning av hur du ska ta medicinen.
Graviditet och amning
Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.
Om du är gravid, tror att du skulle kunna vara gravid eller planerar att bli gravid ska du rådfråga din
läkare innan du börjar använda Galantamine Actavis.
Du ska inte amma medan du använder Galantamine Actavis.
8
Körförmåga och användning av maskiner
Galantamine Actavis kan orsaka yrsel eller dåsighet, i synnerhet under de första veckornas behandling.
Om du drabbas av sådana symtom ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner.
3.
HUR DU ANVÄNDER GALANTAMINE ACTAVIS
Använd alltid Galantamine Actavis enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal
om du är osäker.
Om du för närvarande tar galantamin i form av tabletter eller oral lösning, och har fått besked av din
läkare att byta till Galantamine Actavis depotkapslar, ska du läsa instruktionerna i slutet av detta
avsnitt noga.
Hur du använder Galantamine Actavis-depotkapslar
Galantamine Actavis-depotkapslar ska sväljas hela, de får INTE tuggas eller krossas. Galantamine
Actavis ska tas på morgonen, med vatten eller annan dryck och helst tillsammans med mat.
Galantamine Actavis depotkapslar finns i 3 styrkor: 8 mg, 16 mg och 24 mg. Behandlingen med
Galantamine Actavis påbörjas i låg dos. Därefter kan din läkare ordinera dig att långsamt öka den dos
(styrka) du tar av Galantamine Actavis, för att komma fram till den dos som passar dig bäst.
1.
Behandlingen inleds med 1 depotkapsel på 8 mg 1 gång per dag. Efter 4 veckors behandling
ökas dosen.
2.
Du tar då 1 depotkapsel på 16 mg 1 gång per dag. Tidigast efter ytterligare 4 veckors behandling
kan din läkare besluta om att öka dosen på nytt.
3.
Du tar då 1 depotkapsel på 24 mg 1 gång per dag.
Din läkare kommer att förklara vilken dos du ska börja med och när dosen ska ökas. Om du upplever
att Galantamine Actavis har för stark eller för svag effekt ska du vända dig till läkare eller
apotekspersonal.
Din läkare kommer att behöva träffa dig med jämna mellanrum för att kontrollera att medicinen
fungerar i ditt fall och för att samtala med dig om hur du mår. Din läkare kommer också att kontrollera
din vikt regelbundet medan du använder Galantamine Actavis.
Barn
Galantamine Actavis rekommenderas inte till barn.
Lever- eller njursjukdom

Om du har lindrig lever- eller njursjukdom inleds behandlingen med 1 depotkapsel på 8 mg
1 gång per dag på morgonen.

Om du har måttligt svår lever- eller njursjukdom inleds behandlingen med 1 depotkapsel på
8 mg 1 gång varannan dag på morgonen. Efter 1 vecka börjar du ta 1 depotkapsel på 8 mg
1 gång varje dag på morgonen. Ta inte mer än 16 mg 1 gång per dag.

Om du har svår lever- och/eller njursjukdom ska du inte använda Galantamine Actavis.
Hur byter jag från galantamintabletter eller -orallösning till Galantamine Actavisdepotkapslar?
Om du för närvarande tar galantamintabletter eller -orallösning kan din läkare besluta att du ska byta
till Galantamine Actavis depotkapslar.

Ta din sista dos av galantamintabletter eller -orallösning på kvällen.

Nästa morgon tar du din första dos av Galantamine Actavis depotkapslar.
TA INTE mer än 1 depotkapsel per dag. Medan du använder Galantamine Actavis depotkapslar med
dosering 1 gång per dag SKA DU INTE ta galantamintabletter eller -orallösning.
9
Om du har tagit för stor mängd av Galantamine Actavis
Om du har tagit för mycket Galantamine Actavis, kontakta läkare eller sjukhus omedelbart. Ta med
dig eventuella kvarvarande depotkapslar och förpackningen. Tecken eller symtom på överdosering kan
vara t.ex.: kraftigt illamående, kräkningar, muskelsvaghet, långsam hjärtrytm, kramper och
medvetslöshet.
Ta alltid kontakt med läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tfn. 09-471 977), om du eller
någon annan har tagit för stor dos av läkemedlet, eller om t.ex. ett barn har tagit läkemedlet av misstag.
Om du har glömt att ta Galantamine Actavis
Om du har glömt att ta en dos, hoppa över den dosen helt och ta nästa dos i vanlig tid. Ta inte dubbel
dos för att kompensera för glömd dos. Om du glömmer att ta mer än en dos ska du kontakta din läkare.
Om du slutar att använda Galantamine Actavis
Du ska rådgöra med din läkare innan du slutar att ta Galantamine Actavis. Det är viktigt att du
fortsätter ta denna medicin för behandling av ditt tillstånd.
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.
4.
EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Galantamine Actavis orsaka biverkningar men alla användare behöver inte
få dem. Vissa sådana effekter kan bero på sjukdomen i sig.
Sluta ta medicinen och sök läkare omedelbart om du drabbas av:

hjärtproblem såsom förändringar av hjärtrytmen (långsam eller oregelbunden)

hjärtklappning

tillstånd som tillfällig medvetslöshet.
Följande biverkningar har rapporterats:
Mycket vanliga: förekommer hos fler än 1 av 10 användare

illamående och/eller kräkningar. Om denna typ av biverkning uppträder förekommer det
huvudsakligen i början av behandlingen eller när man går upp i dos. Det brukar försvinna
gradvis då kroppen vänjer sig vid behandlingen, och de kvarstår i allmänhet inte längre än några
få dagar. Om du råkar ut för sådana biverkningar kan din läkare rekommendera dig att dricka
mer vätska, och om så är nödvändigt kan du också få medicin mot illamående utskriven.
Vanliga: förekommer hos mellan 1 och 10 av 100 användare

viktnedgång

aptitlöshet

minskad aptit

långsam hjärtrytm

svimningskänsla

yrsel

darrningar

huvudvärk

dåsighet

onormal trötthet

smärta eller obehagskänsla i buken

diarré

”sur mage”

ökad svettning

muskelspasmer

benägenhet att ramla
10





högt blodtryck
svaghetskänsla
allmän sjukdomskänsla
se, känna och höra saker som inte finns på riktigt (hallucinationer)
nedstämdhet (depression).
Mindre vanliga: förekommer hos mellan 1 och 10 av 1 000 användare

förhöjda leverenzymvärden i blodet (laboratorietestresultat som talar om hur bra din lever
fungerar)

eventuellt överhoppade hjärtslag

störningar i mekanismen att föra över nervimpulser till hjärtat

hjärtklappning

pirrande, stickande känsla samt domningar i huden

smakförändringar

överdriven trötthet

dimsyn

ringningar eller surrande i öronen (tinnitus)

ulkningar

muskelsvaghet

överdriven vätskeförlust ur kroppen

lågt blodtryck

rodnad i ansiktet.
Sällsynta: förekommer hos mellan 1 och 10 av 10 000 användare

leverinflammation (hepatit).
Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna
information, kontakta läkare eller apotekspersonal.
5.
HUR GALANTAMINE ACTAVIS SKA FÖRVARAS
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i
angiven månad.
Inga särskilda förvaringsanvisningar.
Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör
med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
6.
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är galantamin.
En Galantamine Actavis 8 mg depotkapsel innehåller 8 mg galantamin (som hydrobromid).
En Galantamine Actavis 16 mg depotkapsel innehåller 16 mg galantamin (som hydrobromid).
En Galantamine Actavis 24 mg depotkapsel innehåller 24 mg galantamin (som hydrobromid).

Övriga innehållsämnen är:
Kapselns innehåll: mikrokristallin cellulosa, hypromellos, etylcellulosa och magnesiumstearat.
Kapselns hölje: gelatin och titandioxid (E171). 16 mg kapseln innehåller också röd järnoxid
(E172). 24 mg kapseln innehåller också indigokarmin (E132), erytrosin (E127), röd järnoxid
(E172) och gul järnoxid (E172).
11
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Galantamine Actavis 8 mg: opak, vit, hård gelatinkapsel av storlek 2, som innehåller en rund och
bikonvex tablett.
Galantamine Actavis 16 mg: opak, rödaktig, hård gelatinkapsel av storlek 2, som innehåller två runda
och bikonvexa tabletter.
Galantamine Actavis 24 mg: opak, orange, hård gelatinkapsel av storlek 2, som innehåller tre runda
och bikonvexa tabletter.
Förpackningsstorlekar
7, 28, 30, 56, 84, 90, 98, 250 eller 500 depotkapslar.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.
Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Innehavare av godkännande för försäljning
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegur 76-78
220 Hafnarfjördur
Island
Tillverkare
Pharmathen S.A.
Dervenakion str. 6
15351 Pallini, Attiki
Grekland
Pharmathen International S.A.
Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5
69300 Rodopi
Grekland
Denna bipacksedel godkändes senast 16.6.2011
12
Download