My considerations about the death toll of Chernobyl and the effect of

advertisement
The action of ionizing radiation and low doses
Gamma, beta, alpha and neutrons are like kicks, destructive on the molecular and sometime the cell
organelle level. They hit in an arbitrary way. They can irreversible destroy. If cells malfunctions or die
organs may fail and acute radiation sickness occurs. But organelles and cells can be replaced and the
injuries heal. Many effects of radiation are no real risk or completely neglectable risk at a low level.
Other effects survive cell divisions. A major reason is that change has occurred in DNA. Cells may be
damaged so they can multiply without the normal control system and develop into cancers. A single
decay of a single radioactive atom is able to change a single nucleic acid controlling a cell, although the
path from decay to effect is complex. Thus it seems very likely even the smallest amount of radiation is
able to trigger a fatal cancer. It also seems very logic two independent events doubles the risk. High
acute doses impair with many systems. It is not difficult to accept that this can raise the risk that an
individual small change develops into a fatal cancer in an individual receiving an acute high dose. The
radiation destroys at random. At low levels it is independent separated events which have difficult to
interact. It is difficult to see why very low doses should not accumulate. Neither it is easy to see how a
random destruction should have a positive effect. But much research for a long time points on that it
really often can be so that very low doses are less effective and can actually have positive effects. It is
not impossible to imagine mechanisms. It is an issue which must be considered. It is contra-intuitive that
a destroyer with proven destructive effects of high doses and able to kill by single molecular events
should not have a negative effect at low doses. The burden of proof is to show that ionizing radiation
brings health or offer no risk - not even a small one - at low doses. In the calculation I use the exchange
between dose and fatal cancer which is used by almost all authorities including the Swedish.
Examples of investigations involving the effect of low doses.
Det finns grupper av människor som lever i områden med olika mängder naturlig strålning
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19454802 naturliga radonskillnader ger cancer, i övrigt
att det svårt att se en effekt.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19066487 ingen effekt i Kerala där strålningen är hög,
otroligt att risken med låga doser överdrivs med den allmänt accepterade metoden.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21434396 Den erfarenhet som finns av låga doser på
människor pekar på att de inte har så stor effekt som förväntas.
Gunnar Wallinder har varit svensk representant i UNSCEAR och tidvis anställd på SLU, och varit
den troligen världsledande tvivlarna på att låga doser ger stora effekter för några decennier
sedan (med goda argument…)
http://www.radiofysik.se/upload/documents/ssi/pdf/ssn_2_2000_Wallinder.pdf.
En svensk avhandling av Martin Tondel indikerar att nedfallet från Tjernobyl medför en
förhöjning av cancerfrekvensen i Sverige http://liu.divaportal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:23612. Resultaten indikerar att låga doser är effektivare
än man tidigare trott och motsäger således att det finns en tröskeleffekt.
I en uppsats 2010 finner Tondel m fl. att cancerfrekvensen verkar öka storleksordningen 2% när
man bor så att gammastrålningen från bergrunden fördubblas. Berggrunden ger
storleksordningen 0.5 mSi per år. Observationen stöder att den spontana bakgrundsstrålningen,
dvs en låg dos given under lång tid, kan inducera cancer, och ge ett icke oväsentligt bidrag till all
cancer i Sverige. Studien stödjer att små doser kan orsaka cancer och motsäger att effekten är
liten. Tondel M et al (2011): Risk of malignancies in relation to terrestrial gamma radiation in a
Swedish population cohort. Sci Tot Env 409(3):471-7
De arbeten jag själv var delaktig i för över fyrtio år sedan stödjer att låga doser orsakar
mutationer.
Much efforts has gone into the possible effect of low doses for a long time
There has been much emphasize on the effect of the low doses and the “LNT” hypothesis for a very long
time (more than 40 years). When radioactivity was young some forms were even used to improve
health. There have many efforts to focus attention to “LNT” in large coordinated or institutional efforts
for a long time; it is somewhat surprising that a clearer answer has not been obtained if there is one.
There was an EU project RISC-RAD (Radiosensitivity of Individuals and Susceptibility to Cancer induced
by ionizing RADiations). From RISC-RAD end-document 2008: “results do not point to a need to
reconsider the use of LNT approaches to cancer risk projection”. US Department of Energy made a list of
organizations involved with low doses.
Why I choose to believe in “LNT” at low doses
Good reviews by acknowledged authors and given in a way expressing trust or in a way so an important
organization seem to be behind concluding how to deal with the problem. It is not enough with
rhapsodic investigations casting doubt on TNT to use other than BEIR. A threshold is unnatural
compared to a nonthreshold for applying to Chernobyl and needs rather firm proof. BEAR 2006 is the
latest thourough and trustworthy and it seems best to follow its suggestions till a later summary of
knowledge is obtained. The estimates by ICRP and BEIR on the effects of low doses is not based on an
assumption of a linear relationship up to the results of high doses by Japanese atom bomb survivors.
BEAR divides the low doses by 1.5 and I think ICRP assumes 2, but in final applications they arrive to the
same result (20 Sv = fatal cancer). If it is truly linear from minimal up to acute life threatening doses, the
risk of low doses is underestimated. Even the Swedish “strålskyddsinstitutet” made recently the same
assumption.
In the first sentence in a briefing note 090621 UNSCEAR states Current risk estimates for
cancer … in humans from irradiation do not need to be changed, in spite of new
findings.
Den svenska strålskyddsmyndigheten anser att 500 fall av lungcancer i Sverige varje år orsakas
av förhöjda halter av radon inomhus, ca 400 000 hus anses farliga. Åtgärder föreslås. Detta
rimmar dåligt med att begränsade dostillägg till den naturliga bakgrunden skulle vara ofarliga.
På fråga i samband med Fukushima svarar strålskyddsmyndigheten april 2011: ”Strålning kan
öka risken att få cancer och genetiska skador. Vid låga doser är riskökningen liten: 1 mSv
bedöms medföra en risk på 1 på 20 000 att få obotlig cancer”. Dvs. vad jag och alla andra räknar
med.
Some links: General about ionizing radiation, BEIR about low doses, Links to low dose research, UNDE
2002 report of Chernobyl
Dose estimates
The major and most trustworthy source of dose estimates following Chernobyl is UNSCEAR. It is the task
of the body; countries will respond and communicate with it; it has existed since before Chernobyl;
radioactivity and radiation can be estimated in more uncontroversial ways than damage evaluation.
Dose estimates world-wide were presented by UNSCEAR 1988. The report made an estimate 600 000
manSv for the world. That value was used by the Torch report. UNSCEAR 2000 and 2008 refers to the
earlier calculations but UNSCEAR2008 updates resulting in a lower and different composed estimate. Of
course now more is known more about the “practical” decay of the radiation and there may be better
estimates of other components also. UNSCEAR2008 (B92) mentions 0.3 mSv per caput? For 500 000 in
distant countries (Europe) giving a Mandose 130000 ManSv 1986-2005, 20% is said to remain.
Hur många dödar Tjernobyl?
I april 1986 exploderade en kärnreaktor ”Tjernobyl” och spred radioaktivitet över jorden. De globala
konsekvenserna av olyckan är viktiga för kärnkraftens framtid. Det finns mycket varierande
uppfattningar om antalet döda. En skattning av det förväntade antalet cancerdöda globalt och långt i
framtiden har aldrig gjorts med de senaste uppgifterna om exponeringens. Därför gör jag här en
skattning.
FN-organen, i första hand UNSCEAR (UN Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation); men
också WHO (World Health Organisation) och IAEA (International Atomic Energy Agency) har utfört ett
mycket omfattande dokumentations- och utredningsarbete. Analyserna av hälsoskadorna fokuserar på
vad som anses fastställt. 28 personer dog av akut strålsjuka. Den radioaktiva kontaminationen orsakade
sköldkörtelcancer i de mest utsatta populationerna genom bestrålning från radioaktivt jod, som tas upp i
sköldkörteln. Dosen blir relativt hög i det känsliga organet. De av Tjernobyl orsakade fallen blir i de mest
exponerade populationerna vanliga i förhållande till ”bakgrunden”. Denna cancerform leder mycket
sällan till döden. Nya fall av sköldkörtelcancer tillkommer fortfarande och dödstalet kommer att stiga.
Det förefaller säkert att sluträkningen av katastrofen blir minst 50. I övrigt går det inte att bevisa eller
ens genom epidemiologiska studier göra troligt att fler dödsfall inträffat eller kommer att inträffa. Detta
argument för kärnkraftens ofarlighet används flitigt ”Tjernobyl orsakade bara ca 50 döda, och ingen har
ådragit sig livsfarliga stråldoser av Fukushima”. Det är ytterst otroligt att detta påstående ger en rimlig
bild, sannolikt orsakade Tjernobyl-olyckan ett femsiffrigt antal dödsfall. Det är väl dokumenterat, bl a
genom studier av överlevarna från Hiroshima och Nagasaki, att strålning orsakar olika typer av dödlig
cancer. Men man tvivlar på att det med epidemiologiska metoder överhuvudtaget kommer att gå att
fastställa en ökning orsakad av Tjernobyl eller hur stor den är. Signalen är för liten i förhållande till vad
som uppkommer av andra orsaker. Studier som faktiskt indikerar en effekt ses med stor
misstänksamhet.
UNSCEAR har det senaste decenniet inte visat någon vilja att göra eller underlätta skattningar av det
globala dödsantalet långt i framtiden. WHO gissade 2006 antalet dödlig cancer hos de 600000, som
tillhörde de mest exponerade grupperna, till 4000. Inkluderande en vidare krets, som också omfattade 5
miljoner innevånare i de mest exponerade områdena, skattades dödsfallen till 9000.
I Sverige är den hittillsvarande prognosen av fall med dödlig cancer ca 300. Många andra länder
drabbades av signifikanta mängder nedfall. Det är mycket önskvärt att auktoriserade organ gör globala
långsiktiga skattningar, annars överlåts hela kärnkraftssäkerhetsdebatten till dåligt underbyggda
gissningar. Det är faktiskt förhållandevis lätt att göra en rimlig skattning, och det är nu de skall göras,
eftersom UNSCEAR nyss publicerat nya dosuppskattningar. Antalet inducerade cancerfall beror linjärt på
den ackumulerade dosen hos populationen till en avlägsen framtid. Dosen mäts i manSv (Sv = Sievert,
mäter den biologiskt effektiva strålmängden, ungefär lika med Gray för Tjernobylnedfallet). För varje 20
manSv antar jag ett fall av dödlig cancer.
Det har ifrågasatts om låga doser är lika effektiva som något högre. Sambandet mellan ett radioaktivt
sönderfall och att en människa dör av cancer har många steg och är mycket komplext och påverkas av
en lång rad faktorer. Det är mycket logiskt att ett enstaka radioaktivt sönderfall kan utlösa en kedja av
händelser som leder till dödligt cancer hos en människa och jag är övertygad om att många dödsfall har
en sådan förklaring, men detta innebär inte att det behöver gälla generellt. Varje cancersvulst har sin
unika historia och det är svårt att generalisera. Individuella undersökningar ger motstridiga och
svårtolkade resultat, som är svåra att systematisera. EU projektet RISC-RAD (Radiosensitivity of
Individuals and Susceptibility to Cancer induced by ionizing RADiations) skriver i ett slutdokumentet från
2008: “results do not point to a need to reconsider the use of LNT approaches to cancer risk projection”.
20 manSv per dödlig cancer är den ”växelkurs” som använts allmänt över världen. I samband med
Fukushima Q&A är det vad som anges av strålskyddsmyndigheten. BEIR VII, den amerikanska
vetenskapsakademins Committee on the Biological Effects of Ionising Radiation, gjorde en avvägning
2006 och som stödjer resonemanget. I ett pressmeddelande från UNSCEAR 2009 försvaras de
”konventionella” metoderna att riskvärdera. Epidemiologiska studier av svenska forskare (Tondel m fl)
indicerar att både Tjernobyl nedfallet och variationer i gammastrålning pga variationer i berggrunden i
sydöstra Sverige orsakar minst så många cancerfall som kan förklaras av 20 manSv/(dödlig cancer).
Stråldosen till följd av Tjernobyl för alla människor beräknades av UNSCEAR1988 Annex D till 600 000
manSv. Denna dosberäkning användes av ”Torch” kommitten (Fairlei & Sumner 2006) till en skattning
30000-60000, där 60000 är en övre gräns motiverad med osäkerheten i skattningen. Logiken bakom
Torch-rapporten förklaras i en artikel av Jim Green.
Den 6 april 2011 offentliggjorde UNSCEAR den sista delen av en rapport som jag något oegentligt
betecknas UNSCEAR2008 . Jag använder de nya dosberäkningarna istället för UNSCEAR1988 (Annex C
Appendix B), för en uppdatering av dödstalet. De nya beräkningarna inriktar sig inte på att beräkna en
global kollektivdos, de omfattar inte ”resten av världen”, jag har korrigerat för detta. De nya
dosberäkningarna gäller för de första tjugo åren efter olyckan, jag har lagt på för exponeringen därefter.
De nya dosberäkningarna skiljer sig från de äldre, gruppen ”exponerade arbetare har ökat” och doserna
från nedfallet reducerats, bl a justering till när en del bakomliggande mätningar utförts och EU
överväganden. Dosberäkningar har utförts av UNSCEAR för Europa och delar av gamla Sovjetunionen.
Mina beräkningar har sammanställts i en tabell, det finns några kommentarer som förklarar hur jag har
räknat.
Geografiskt område
Vitryssland, Ukraina, mest
exponerade regioner av
Ryssland #
Saneringsarbetare ###
Europa utom Ryssland,
Vitryssland och Ukraina
Resten av världen
Summa
Kollektivdos
manSv
156 000 ##
Förväntade
Cancerdöda
7 800
62 000
162 000 ##
3 100
8 100
66 000 ####
446 000
3 300
22 300
# Utom saneringsarbetare, inkluderar evakuerade och särskilt exponerade områden.
## Pålagt 25% enligt UNSCEARs skattning för tillkommande dos 50 år efter 2005.
### Arbetare som exponerats på grund av olyckan och arbetet med den
#### UNSCEAR1988*0.75+16000, UNSCEAR2008 skattar inte resten av världen, UNSCEAR1988 har en
skattning för resten av världen utom gamla Sovjetunionen som jag reducerar med 25% eftersom
UNSCEAR2008 reducerat skattningarna och lägger till 10% av Europa för den del av gamla Sovjetunionen
som inte omfattas av UNSCEAR2008.
Kollektivdosen efter Tjernobyl skattas till ungefär 446 000 manSv och detta torde orsaka ungefär 22 300
fall av dödlig cancer i hela världen och under lång tid framåt. Mitt estimat för hela världen
överensstämmer väl med den skattning, som oftast citeras av FN-organen för Europa inklusive den
europeiska delen av gamla Sovjetunionen på 16000 och det ovan nämnda WHO estimatet.
Estimating global death toll of Chernobyl,
My speculation
My estimate is 25 000 dead in mainly fatal cancer. All estimates made are of course
difficult and speculative. But estimates are needed for dimensioning nuclear safety
costs and e.g. evacuation decisions. UNSCEAR does not do that, give information in a
form, which is often misinterpreted that the harm is less than it may be. If you are
cynic it may be expressed that it should not matter that much for the future with
nuclear power if it is 50 dead or 25000 following Chernobyl, because it is anyway a
small part of complete analyses for different energy systems. But it would not be a
minor part if it is a million dead. Damage to health can not be fully expressed in one
figure. But the most comprehend able and easy to calculate is "death toll", so I focus
on that. The injury to all Mankind in all future is desirable, but not practical.
Mutations are difficult, seem to cause smaller future injury than death toll (UNSCEAR
2001) besides that I believe we will be able to manipulate (reduce) the genetic load
in the humane gene pool sometime in the future. All future is also difficult, but as the
radioactivity decays and vanishes from the biosphere the effect "per time unit" will
be small in the far future. The contribution from people who got "high" doses where
radiation may have a higher effect is so small so it can be pooled into Collective
(person) dose. Thyroid cancer contribute little to death and is not included in
“cancers” but in death. It is impossible for me to dive into million of details. I must
mostly rely mainly on summaries. I set the starting point in the Torch report. Its
starting point is the latest WHO report and BEAR report, thus it starts from
conventional established sources. The logic is described by Green in articles. For
doses the start point is "Bennet calculations" these calculations are subject to
objections (see Torch report). Rough calculation of exposition may be corrected for
different local measurements and for general considerations about e.g. that Man
spend most time in more or less protected circumstance. According to Torch
(actually UNSCEAR 1988) Mankind receives 600 000 ManSi. Fairlei has in a speech
April 2011 reduced that estimate to 430000 ManSi (there could be good reasons for
that). BEAR says 10 PersonSi gives a cancer and 20 give a fatal cancer. IPCN said
earlier that each ManSi with low doses causes 0.05 “deaths”.
“Strålskyddsmyndigheten” säger att chansen att få dödlig cancer efter 1 mSi är
1/20000. This supports 30 000 global after 600000 ManSi. Torch makes a high
estimate 60000, I do not consider that very well-founded and consider only one
estimate. Because of the new lower ManDose estimate I reduce my guess to 25000,
it could be lower, but the new dose estimate is still too immature to penetrate fully.
Remarks:
The Torch report arrives to a similar lower estimate. The high estimate is
pessimistic about the effectivity of high doses than ICRP, BEAR and Sweden,
and the new investigation rather support a lower effect than a higher effect.
a reduced Person Sv estimate as fatal cancer estimate for Sweden has, thus
somewhat reduced number of cancers in Sweden predicted
The rather low estimates by WHO/IAEA is mainly explained by lower dose
estimate of exposed workers (taken into consideration in my estimate) and
that they do not include Europe and the world, but focus on the most exposed
segments
25000 is similar (well within confidence interval) to the widely cited Cardis
estimate (9000 deaths in the main exposed populations, 16000 in Europe).
Underlag till egna beräkningar och allmänt filosoferande
Dosestimat
Många länder mätte nedfallet från Tjernobyl. I Sverige och många andra länder fångades signalen upp i
flygplan på 100 m höjd. Jag har svårigheter att förstå exakt hur dosestimaten i Fairlei 2006 är gjorda. En
del svårigheter nämner han själv, tex hur man skall behandla kvarvarande strålning från
kärnvapenproven i atmosfären som inte är försumbart liten över betydelsefulla arealer. Han bygger
mycket på Bennet och Bennet räknade ut hur mycket hur långt radioaktiviteten förväntades flyga från
källan och hur mycket som totalt spreds, vilket förstås kan modifieras. Fairlei 2011 har en låg skattning
för Belarus/Ukraina/Ryssland beaktande att pressuppgifter säger att 70 procent av utsläppet hamnade
där. Andra svårigheter är att Fairlei 2006 förefaller räkna ut gammastråldosen på en oskyddad människa
i naturen. Människor bor i städer och hus och går på vägar, mycket hårdgjorda ytor där radioaktiviteten
snabbt sköljs bort så närmast människan är det mindre radioaktivitet och människan är också ofta
skyddad av väggar. Även på marken kan man fråga sig hur länge radioaktiviteten stannar i toppsiktet. En
del tas upp i träd och kommer då längre bort. En del av exponeringen kommer med födan, och en del
från andra isotoper så det är inte bara Cs137 i ytskiktet. I viss mån motverkas detta, exempelvis har
stora mängder renkött kasserats i Sverige åren efter Tjernobyl på grund av för stor radioaktivitet och det
drabbar fortfarande några renar per år. Olika skattningar slutar vid olika tidpunkter i framtiden. I den
mån inte Fairlei 2006 tagit hänsyn till det så kan det ha påpekats eller han kan själv ha kommit på
korrigeringar och i några slides i ett föredrag i april 2011 lägger han fram korrigerade dosskattningar, se
slides nedan. Nedskrivet till 430000 och med hälften så många döda blir det 21500, men av följande skäl
låter jag min skattning bli 25000. Skattningen av växelkursen mellan dos och döda (1 död = 20 Sv) är av
BEIR som använts sig av att låga doser är faktorn 1.5 mindre effektiva vid beräkning från
atombombsexponeringarna och är den ”bästa” skattningen. Jag vill inte låta en bild i ett föredrag slå fullt
ut. Jag tar då med också thyroidcancer i skattningen.
Collective dose (PersonSv) (from UNSCEAR 2008, Fairlie 2006, 2011)
Fairlei 2006 based on
UNSCEAR 1988
Bennett(1995,1996)
Belarus, Ukraina,
Russia
216,000C
Liquidator
Evacuees
Most cont areas
“Rest” of Europe
G
G
G
318,000E
Fairley 2011
UNSCEAR 2008
Tab B19
125000 A B19
UNSCEAR
2008 +25%
156000
24000
3800
52000
240000
61800 B19 E
3500 B19
58900 B19
130000 B19 D
61800 F
G
G
162000
31000
50000
449000
Add healing Europé H
100000
Sum
430000
A Except liquidator, 37 m “in most affected areas” in Russia
B19 Table B19 in UNSCEAR2008 Annex B
C Includes liquidator, evacuees, most cont area
E Obs 20% skall vara 25, Under de första 20 åren kommer 80% av dosen dvs 25 % skall tilläggas
D excludes e.g. Turkey, notes that Sweden (Tab B18) get considerable less than UNSCEAR 1988 and the
Swedish estimate
E includes more people than earlier estimates
F the dose does not increase G included in Belarus, Ukraina, Russia
H Adds the rest of the former Soviet Union and Turkey, say 150 m, say +20% Europe dose
J Rest of world acc to 0.75 UNSCEAR1988, would have been slightly less but want better support for
changing more
Rest of World
66,000
600,000*
Försöker skriva till UNSCEAR: Table 2 rightmost column.
http://www.chernobylcongress.org/fileadmin/user_upload/pdfs/fairlie.pdf
UNSCEAR 2008 B DISTANT COUNTRIESDISTANT COUNTRIES
NEA (an OECD body) made a report of Chernobyl 2002 and estimated the dose to the 5 miljon in
“contaminated areas” 42 000 man Gy the first ten years (both external and internal), that was expected
to be 60% of total dose. For persons living 1986 the collective dose will be 60000. They were too diffuse
about more distant areas. They say 0.05- 0.5 mGy the first year in Europe, a factor ten less in America
and Asia. The lifetime dose of Thyroid is a factor 25 higher!
I get life time 42/0.6 = 70 000 manGy. My rough calculatation for Europe and near Asia: 1 billion
inhabitants*0.2 (average exposure) *3 (life time) mGy = 600 000 manGy =30000 dead, the same
magnitude as “my” estimate, it does not seem unreasonable but high.
The Torch report use Bennet: (iii) Bennett estimated that the total collective dose from the Chernobyl
accident was 600,000 person Sv (cited at least once from IAEA), distributed 53% to European countries,
36% to the former USSR, and the remaining 11 % to the rest of the northern hemisphere. The
calculations indicated that 70% of the collective dose was due to Cs-137, 20% to Cs-134, 6% to I-131 and
the remaining 4% to short-lived radionuclides deposited immediately after the accident. The lifetime
dose on average was approximately 60% from external irradiation and 40% from ingestion. According to
Bennett, approximately one third of the 600,000 man Sv total effective dose committed by the accident
was received during the first year following the accident. The remainder would be delivered over “some
tens of years”, mainly determined by the 30 year half-life of Cs-137.
Från ovan Sokolowski E 1994 "För höga doser har man visat att dödsrisken är proportionell mot dosen
(övre streckade linjen). För låga doser finns inga experimentella belägg för kurvans förlopp. ICRP an-tar
proportionalitet också där, men med en proportionalitetskonstant som bara är hälften så stor."; "Enligt
ICRP ökar en stråldos på 1 mSv risken att dö i cancer med 0,005 procentenheter i en
genomsnittsbefolkning". Detta är ett gammalt citat och pekar på en gammal ICRP åsikt. Jag hittade ett
ICRP dokument (committee 1 2004), som nog uttrycker den senaste åsikten: "While existence of a lowdose threshold does not seem unlikely for radiation-related cancers of certain tissues, and cannot be
ruled out for all cancers as a group, the evidence as a whole does not favor the existence of a universal
threshold,... The LNT hypothesis, combined with an uncertain DDREF for extrapolation from high doses,
remains a prudent basis for radiation protection at low doses and low dose rates."; "The curvilinearity of
the LSS leukemia dose response is the main epidemiological evidence in support of a reduced risk per
unit dose at low and very low doses (otherwise suggested by experimental observations (NCRP, 1980)),
such as the ICRP and UNSCEAR recommendation that extrapolated dose-specific risk estimates be
divided by a DDREF of 2 for chronic exposures and for acute doses less than 200 mGy (ICRP, 1991; NCRP,
1993; UNSCEAR, 1993). BEAR tycker det är troligt att låga doser är en faktor 1.5 mindre effektiva än
höga. Från Atombomberna skattas (Tab ES1) att 1000 ManGy ger ungefär 100 cancer och 50 dödsfall i
cancer (utom sköldkörtelcancer)
Man kan alltså formulera det så att Sokolowskis gamla tolkning.
Ett påpekade: Fairlei 2006 (kommer från tidigare källor Bennert) gör är att atombomtesterna i
atmosfären beräknas ge en kollektivdos på ungefär 30 000 000 PersonSv =mer än en million döda, alltså
nästan en faktor 100 större (verkar nästan otroligt då borde mer Cs vara kvar?). Verkar lite mycket!
Brev till UNSCEAR
About Vol 2 Annex D appendix B
B87 Are you measuring true collective dose or the dose of those living 1986? You write that average
dose is 1.25 and multiplied by 98 million that gives the collective dose 125 000 manSv, but the average
dose should when be lower as there are more than 98 million concerned between 1986 and 2005. Some
die and some are born.
I interpret it that the most exposed part of the population are included in the 98 million. But how about
evacuees? Are they a part in the collective dose of the 98 million? I guess the collective dose of the
recovery operation workers are not included in the collective dose of the 98 million.
Download