Toxikologi och Risk / Säkerhetsbedömning

Lars Wiklund, RegSafe
www.regsafe.se
November 2007
___________________________________________________________________________
Toxikologi och Risk / Säkerhetsbedömning
Vanliga termer och förkortningar
ADI
ADME
ADR
AF
Benign
BMD
BMD10
CAS Number
CD
CHMP
CMR
CNS
CRO
CSA
CSR
CYP
Cytotoxisk
DMEL
DNEL
DU
EC50
ECB
ECVAM
ED50
EDC
EMEA
ENT (DG)
ENV (DG)
ES
FDA
Fibros
GHS
GLP
GPM test, GPMT
GRAS
HTS
Hyperplasi
Hypertrofi
Hypoplasi
Hypotrofi
Acceptable Daily Intake, Acceptabelt Dagligt Intag
Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion (Pharmacokinetics,
Toxicokinetics, Kinetics)
Adverse Drug Reaction (Biverkan)
Assessment Factor
Godartad
Benchmark dose
Benchmark dose 10 %
Chemical Abstracts Service Number
Candidate Drug
Committee for Medicinal Products for Human Use (EU)
Carcinogen, Mutagen, Reproduktionstoxisk
Central Nervous System
Contract Research Organisation (Kontraktslab)
Chemical Safety Assessment
Chemical Safety Report
Cytochrome P450
Skadar eller dödar celler
Derived Maximum Exposure Level
Derived No Effect Level
Downstream User
Effective Concentration 50 %
European Chemicals Bureau
European Centre for the Validation of Alternative Methods, Ispra,Italy
Effective Dose 50 %
Endocrine Disrupting Chemical/Compound (Hormonstörande ämne)
The European Medicines Agency (London)
Directorate Enterprise
Directorate Environment
Exposure Scenario
Food and Drug Administration, USA
Omvandling till fast (fibrös) bindväv
The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of
Chemicals
Good Laboratory Practice
Guinea Pig Maximization Test (Sensibiliseringsstudie)
Generally Recognized As Safe
High Throughput Screening
Ökad antal celler. Förstorad genom cellnybildning
Förstoring genom ökad cellstorlek
Ofullständig eller hejdad utveckling av ett organ/vävnad
Minskning i storlek, volym eller tjocklek hos organ/vävnad, men
1 (3)
Lars Wiklund, RegSafe
www.regsafe.se
November 2007
___________________________________________________________________________
IARC
ICH
ILSI
im
in silico
in vitro
in vivo
IND
ip
IPCS
iv
JECFA
JMPR
KemI
LC50
LD50
LLNA
LOAEL
LOEL
Malign
MEST
MOA
MOE
MOS
MTD
NDA
NGO
NOAEL
NOEL
OECD
OEL
OET
OTC
PAH
PBDEs
PBT
PCBs
PDE
PEC
PEL
Persistent
PFOS
bibehållande av normalt antal celler (underutveckling)
International Agency for Research on Cancer (WHO)
International Conference on Harmonization
The International Life Sciences Institute
Intramuscular (intramuskulärt)
Datorbaserade system, simuleringar, t ex (Q)SAR
Studier med isolerade cellsystem eller organ. Icke-djurbaserade
metoder. ”I glaset”
Studier i hela djur. Djurbaserade testsystem
Investigational New Drug
Intraperiotenal
International Programme on Chemical Safety (WHO)
Intravenously (intravenöst)
Joint Expert Committee on Food Additives
Joint Meeting on Pesticide Residues
Kemikalieinspektionen
Lethal Concentration 50 %
Lethal Dose 50 %
Local Lymph Node Assay (rat). Sensibiliseringsstudie
Lowest Observed Adverse Effect Level
Lowest Observed Effect Level
Elakartad
Mouse Ear Swelling Test. Sensibiliseringsstudie
Mode Of Action (verkningssätt)
Margin Of Exposure
Margin Of Safety (säkerhetsmarginal)
Maximum Tolerated Dose
New Drug Application (Ansökan om registrering)
Non-Government Organisation. Icke-statliga organisationer, t.ex.
konsument- och miljöorganisationer
No Observed Adverse Effect Level
No Observed Effect Level
Organisation for Economic Co-operation and Development.
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling
Occupational Exposure Limit
Open Epicutaneous Test
Over The Counter (receptfritt läkemedel)
Polyaromatic hydrocarbons. Polyaromatiska kolväten
Polybrominated diphenyl ethers (polybromerade difenyletrar)
Persistent, Bioackumulerbar, Toxisk
Polychlorinated biphenyls (polyklorerade bifenyler)
Permitted Daily Exposure
Predicted Environmental Concentration
Permitted Exposure Level
Ämne som är långlivat eller svårnedbrytbart
Perfluorooktansulfonat. Långlivat kemiskt ämne som jämställs med
POPs-ämnena
2 (3)
Lars Wiklund, RegSafe
www.regsafe.se
November 2007
___________________________________________________________________________
PNEC
POD
POP
QSAR
(Q)SAR
RAR
RDA
REACH
RfC
RfD
RIP
SAR
sc
SF
SFT
TCDD
TDI
TGD
TI
TTC
UF
vPvB
Xenobiotika
Predicted No Effect Concentration
Point of Departure (t ex NOAEL, BMD etc., dvs startpunkt)
Persistent Organic Pollutant. Långlivad organisk förorening
Quantitative Structure-Activity Relationship
SAR och QSAR
Risk Assessment Report (ECB)
Recommended Dietary Allowance
Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals.
Ny kemikalielagstiftning inom EU. Gäller från 1 juni 2007.
Reference Concentration
Reference Dose
REACH Implementation Project
Structure-Activity Relationship
Subcutaneous (subkutant)
Safety Factor
Svensk Förening för Toxikologi
Tetrachlorodibenzodioxin (”Dioxin”)
Tolerable Daily Intake, Tolererbart Dagligt Intag
Technical Guidance Document. EU vägledningsdokument för
riskbedömning av nya och existerande ämnen (ECB)
Teurapeutiskt Index
Thresholds of Toxicological Concern
Uncertainty Factor
Very Persistent and very Bio-accumulative
Kroppsfrämmande ämnen (i dagligt tal: kemikalier)
3 (3)