Hur skyddar vi hjärtat i vår verksamhet?

advertisement
Hur skyddar
vi hjärtat i vår
verksamhet?
Vi sätter kundens verksamhet främst - med rätt kompetens och
rätt lösning skyddar vi människor, miljö, egendom och processer.
siemens.se/buildingtechnologies
Answers for infrastructure
Vår kompetens – din trygghet
■■ Identifiera och förebygga risker
Inga verksamheter kan tolerera fel i sina
nätverk och servrar eftersom de inte
har råd med driftsstopp eller förlust av
oersättliga data. I vissa branscher kan till
och med en eller två timmars stillestånd
vara förödande.
Datahallar innebär i sig en högre grad av
risk eftersom det finns mycket elektrisk
utrustning och brännbart material. Det
omfattande kablaget, särskilt under upphöjda golv, ökar brandrisken.
Vi rekommenderar därför att datahallar
har en hög brandsäkerhet. Förebyggande och aktiv brandsäkerhet är särskilt
viktigt här.
Verksamheten utvecklas ständigt – har
du en uppdaterad lösning gällande
brandskydd?
Kompletta lösningar för en säker
datahall – med en enda partner
■■ Ökad säkerhet och trygghet genom
ett integrerat koncept
För brandskydd i datahallar är tidig
upptäckt med hög tillförlitlighet särskilt
viktigt. De speciella ventilationssystemen
och mycket hög luftomsättning gör det
särskilt utmanande att upptäcka begynnande brand. Tiden från att branden
startar och fram till upptäckt har avgörande betydelse för ett tillförlitligt brandskyddskoncept. Innan upptäckt kan inget
göras för att minimera driftstörningar och
följdskador.
Nästa steg är att sätta in lämpliga åtgärder, vilket är en viktig faktor i ett effektivt skyddskoncept. Branddetektering,
utrymningslarm och släckning måste vara
integrerade, där erbjuder vi omfattande
helhetslösningar.
Vi tar dessutom hand om ditt system ■
under hela dess livscykel, från konsulttjänster och driftsättning till val av
optimalt servicekoncept samt tjänster. Du
kan ytterligare förbättra säkerheten i din
datahall med säkerhetssystem som videoövervakning eller passersystem. Dessutom
kan rumskomforten och energianvändningen optimeras med vårt system för
fastighetsautomation. Dessa komponenter
kan integreras i våra överordnade system,
vilket erbjuder dig som kund den totala
byggnadslösningen.
■■ Unik säkerhetsteknik för din datahall
Våra brandsäkerhetslösningar ger dig
fördelar med unik teknik och garanti vid
onödiga utryckningar.
■■ Vi erbjuder erfarenhet och kvalitet
Med våra brandsäkerhetslösningar kan du
dra nytta av mer än 150 års erfarenhet av
forskning och utveckling samt mer än 40
års erfarenhet av datahallar. Resultatet blir
högsta möjliga kvalitet.
Som själva hjärtat av ett företags informationsflöde är datahallen
avgörande för din verksamhet. Därför är det viktigt att se till att
datahallen är så säker som möjligt.
Siemens lösningar för brandskydd skräddarsys efter dina behov och
din verksamhet.
Siemens strävar efter att vara en innovativ och professionell partner
som tillhandahåller allt från risk management till driftsättning, service,
utbildning och tjänster.
I fokus
■■ Hög driftsäkerhet – tack vare vår
kompetens och erfarenhet■
■■ Helhetslösningar från risk management till service integrerat med ■
andra säkerhetssystem och ■
byggnadsautomation ■
■■ Mångårig forskning, utveckling och
egen tillverkning ger dig högsta
kvalitet
2
3
4
2
6
5
1
8
9
7
3
Brandlarmcentral
Optisk detektorindikator
Sinteso FC20 är hjärtat i varje brandsäkerhetslösning. Vid brandlarm skickar den information till
berörda, aktiverar utrymning och andra styrningar, ■
t ex för släcksystem. Det enkla användargränssnittet
med text gör att användarna snabbt kan kontrollera systemets status, antingen lokalt eller genom
fjärråtkomst.
1
Släckstyrcentral
XC10 är en släckstyrcentral. Den kan användas ■
som en fristående funktion med anslutna branddetektorer för släckaktivering eller vara integrerad
till brandlarmcentralen. I båda fallen kommuniceras
all viktig information till brandlarmcentralen.
Talat utrymningslarm
4
Aspirerande rökdetektorer
3
Om en brand uppstår aktiveras det talande utrymningslarmet automatiskt av brandlarmet. Systemet
ser till att datahallen med angränsande områden
utryms på ett säkert och ordnat sätt. Dessutom
kan andra meddelanden och tydliga instruktioner
skickas ut vid behov, för att på bästa sätt ta vara på
personalens möjligheter att minimera skada.
Branddetektorer av punkttyp
4
Sinteso flersensor eller optiska detektorer används
i datahallsområdet. Tekniken ger en oöverträffad
detektionssäkerhet så att brand kan upptäckas ■
tidigt i datahallen. Detta fungerar så väl att ■
Siemens erbjuder garanti vid onödiga utryckningar.
6
Videoövervakning
Videoövervakningssystemet övervakar kritiska ■
områden som entréområdet eller reservströmkällor ■
– och spelar in incidenter före och efter en händelse.
7
Passersystem
Passersystemet ger säkert och flexibelt tillträde till
datahallar. I områden med stark sekretess rekommenderas en PIN-kod eller en fingeravtrycksläsare.
8
Intrångsdetektering
Upptäckt av obehörig åtkomst. Siemens har ett
komplett utrustningssortiment för varje typ av
risk och tillämpning.
Indikering för detektor som placerats dolt.
De aspirerande rökdetektorerna är mycket känsliga
och upptäcker brand så tidigt som det är möjligt i
datahallar med hög luftcirkulation, vilket minimerar
risken för brandskador.
2
5
Släckning med Sinorix 1230
9
För små till medelstora datacenter rekommenderar Siemens Sinorix 1230, som är ett system
baserat på släckmedlet Novec 1230 från 3M.
Släckande koncentrationer uppnås inom 10 ■
sekunder och hindrar att någon elektronisk
utrustning hinner skadas allvarligt.
Släckning med Sinorix CDT N₂
Vårt inertgassystem Sinorix CDT N₂ rekommenderas för medelstora till stora datacenter. Sinorix
CDT är en unik CDT-teknik (Constant Discharge
Technology) som garanterar minsta övertryck
och turbulens, vilket är mycket viktigt vid skydd
av datacenter. Kväve är ofarligt för människor,
miljön och IT-infrastrukturen.
5
9
Integrerade och skräddarsydda brandsäkerhetslösningar för byggnadens hela livscykel
Förebygga
Upptäcka
Åtgärda
Återställa
projektering,
planering och
riskmanagement
upptäckt, styrning
larm, utrymning,
och släckning
återställning av
systemfunktionalitet,
erfarenhet
Livscykelhantering från riskmanagement till service och tjänster
(t.ex. underhåll, modernisering och fjärrtjänster)
Process för integrerade och skräddarsydda brandsäkerhetslösningar
Rätt lösning ger tidig och
tillförlitlig upptäckt av brand
Siemens kompetens baseras på många års forskning, utveckling och
erfarenhet av medarbetare som kan branschen.
■■ Förebygga
Vi erbjuder dig skräddarsydda helhetslösningar för dina behov. Från första början ser vi över hela kedjan i din verksamhet för att optimera din driftsäkerhet.
■■ Upptäcka
Typiska orsaker till brand är ofta elektriska
fel, kortslutningar i kablar eller andra
fel på elektronisk utrustning, alternativt
antändning av brandfarliga produkter.
För att upptäcka rökpartiklar orsakade
av överhettning och minska risken för
lågor krävs mycket tidig rökdetektering,
därför bygger våra lösningar på snabb och
tillförlitlig branddetektion. Sinteso ger
oöverträffad noggrannhet när det gäller
att upptäcka brand och slår snabbt larm
tack vare modern teknik med särskilda detektionsparametrar för datahallen. Bakom
tekniken finns komplex och oöverträffad
signalutvärdering. Även under riktigt
svåra förhållanden kan Sinteso detektorer
skilja mellan verklig fara och störningar.
Detta fungerar så väl att Siemens erbjuder
garanti vid onödiga utryckningar.
6
Siemens har en lämplig lösning för varje
typ av brandrisk. För bränder som startar
långsamt med en lång periods pyrande
rekommenderar vi en optisk rökdetektor.
För detektion av uppflammande lågor
rekommenderas flamdetektor eller en
flersensordetektor. Vid rökuttunning på
grund av hög lufthastighet (till exempel i
rum med ISO-klass 1–6) rekommenderas
en aspirerande rökdetektor (ASD) för att
säkerställa tidig upptäckt vilket minimerar
risken för brandskador. Luftprover tas
kontinuerligt i utrymmet och utvärderas.
När rökpartiklar upptäcks utlöses ett
förlarm eller ett larm, beroende på rökkoncentrationen. Intervallet sträcker sig
från normal till hög känslighet. Detta gör
att även en mycket liten rökkoncentration
tydligt kan identifieras i ett tidigt brandförlopp.
Siemens koncept för branddetektion ■
integrerar både detektion med optiska
och aspirerande detektorer i ett system.
Detta förhindrar även brand eller rökpartiklar från att sprida sig till intilliggande
datahall.
■■ Åtgärda – larm och utrymning
För att kunna styra och övervaka systemet
för brandsäkerhet centralt, rekommenderar
Siemens att du integrerar datahallens
system för upptäckande av brand med
andra system i ett överordnat system.
Detta gör att kontrollrummet kan övervaka
brandlarm och systemfel. Det möjliggör
även en enhetlig användning av alla
integrerade system.
I händelse av brand påkallar larmdon
personalens uppmärksamhet. För att ge
mer exakt information och instruktioner
för åtgärder aktiveras det talande utrymningslarmet. Tack vare systemet kan
datahallen med angränsande områden
utrymmas på ett säkert sätt. Dessutom
kan man lämna meddelanden och
tydliga instruktioner för att säkerställa
utrymningen.
■■ Åtgärda – släckning
Efter att utrymning har inletts blir nästa
åtgärd att stänga alla öppningar så att
rummet får den täthet som behövs för
släckmedlet. Nu kan det automatiska
släcksystemet utlösas. Släckstyrcentraler XC10 kan fungera som en fristående
lösning eller effektivt integreras i större
system för brandsäkerhet.
Vårt inertgassystem Sinorix CDT N2
rekommenderas för medelstora till stora
datahallar. Systemet använder kvävgas
och är ofarligt för människor vid den
reducering av syrenivån som används för
brandsläckningen. Kvävgas är också ofarligt för miljön och datahallens infrastruktur. Den innovativa Sinorix CDT-tekniken
(Constant Discharge Technology) ger en
avsevärd minskning av turbulens och
övertryck jämfört med icke-reglerade
system. Detta är viktiga aspekter när ITinfrastrukturen ska skyddas. I synnerhet
hårddiskar är i dag mycket känsliga för
över- och undertryck. I detta avseende
ger Sinorix CDT stora fördelar jämfört
med annan tillgänglig teknik.
För små till medelstora datacenter rekommenderar Siemens Sinorix 1230, som är
ett system baserat på släckmedlet Novec
1230 från 3M. Släckande koncentrationer
uppnås inom 10 sekunder och hindrar
att någon elektronisk utrustning hinner
skadas allvarligt. Den är ofarlig för ■
människor, är inte ozonnedbrytande och
har minst effekt på den globala uppvärmningen av de olika kemiska släckgaserna.
De flesta affärskritiska tillämpningar i dag
har avbrottsfri strömförsörjning (UPSsystem). UPS garanterar affärskontinuitet
även om ett strömavbrott skulle inträffa.
För UPS-system som utgör en termisk
risk är Siemens Sinorix H2O Gas en unik
lösning baserad på kväve och vatten. Den
här tekniken vann priset för nyskapande
säkerhetsteknik ”Fire Protection 2008”
under säkerhetskontrollmässan i Essen i
Tyskland. Tekniken kombinerar kvävets
utmärkta släckningsegenskaper med
vattendimma som kyler ner varma ytor.
Branden släcks snabbare och man undviker
återantändning.
■■ Återställa
Det kan finnas flera orsaker till brand.
Efter att en brand inträffat måste anledningen identifieras. Beroende på brandens utveckling måste slutsatser dras om
förebyggandet, upptäckten och reaktionen
på händelsen. Detta bidrar till att man kan
definiera vissa typer av risker, allmänna
principer för brandspridning och minska
eller begränsa skada i framtiden.
Komplettera din skräddarsydda lösning
med våra tjänster så får du ut största ■
möjliga kundvärde.
I fokus
■■ Snabba och tillförlitliga detektorer
med särskild parameter för ■
datahallar■
■■ Tidig upptäckt av brand vilket ■
minimerar skadorna i alla områden ■
i byggnaden■
■■ Garanti vid onödiga utryckningar■
■■ Säker utrymning med tydliga ■
instruktioner för vad man ska göra■
■■ Snabb och tillförlitlig släckning ■
– Sinorix säkerställer driftsäkerheten
och skyddar personalen med hjälp
av miljövänliga släckmedel■
■■ Integrerade och flexibla brandsäkerhetslösningar
7
Kontakta oss■
Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag?
Kontakta kundservice på 0200-11 66 21, ■
[email protected] eller ring din lokala ■
kontakt på Siemens.
Siemens AB■
Infrastructure & Cities Sector■
Fire Safety
Rätt till ändringar förbehålles. ■
Beställningsnummer CAB0986sv. ■
Produktion: Xerox Mediacenter, april 2013.
© 2013 Siemens AB, Building Technologies Division
siemens.se/buildingtechnologies
Download