Migard - Läkemedelsverket

advertisement
Migard
Frovatriptan
ATC-kod: N02C C07
Godkänd: 020322 (MR)
Migard
Indikation
Akut behandling av huvudvärksfasen
vid migränattacker med eller utan aura
hos vuxna (18-65 år).
Migard
Dosering
Rekommenderad dos är en tablett
(2,5 mg) frovatriptan.
Migard
Klinisk effekt - studier
• Tre placebokontrollerade fas III-studier.
• En jämförande studie mot sumatriptan.
Migard
Klinisk effekt
Placebokontrollerade fas III-studier
 effekten av frovatriptan var
signifikant högre än för placebo med
avseende på smärtlindring och
smärtfrihet efter två respektive fyra
timmar.
Migard
Klinisk effekt, forts.
Jämförande studie mot sumatriptan
 andelen patienter med lindring av
huvudvärk efter två respektive fyra timmar
var signifikant högre för sumatriptan
100 mg än för frovatriptan 2,5 mg.
– Jämförelsen är inte helt rättvisande eftersom
dosen av sumatriptan i studien (100 mg) är
högre än den rekommenderade dosen (50 mg).
Migard
Säkerhetsvärdering
Säkerhetsprofilen liknar den för övriga
5HT1B/1D - receptoragonister som är
godkända för behandling av akuta
migränattacker.
Migard
Läkemedelsverkets värdering
• Migard är ännu ett läkemedel tillhörande
gruppen av triptaner som godkänts för
behandling av akuta migränattacker.
• Effekt och säkerhet förefaller vara
jämförbar med den hos tidigare
godkända alternativ.
Migard
Download