De i nedanstående förteckning upptagna föreläsningarna och

advertisement
De i nedanstående förteckning upptagna föreläsningarna och
rapporterna förvaras av Marinmuseum, Karlskrona
Erik Wetter: Föreläsningar och rapporter 1920 ~ 1927
1: Föreläsning om sjökrigshistorien, sjökrigsmaterielen, organisationen av flottan,
flottans baser, taktiken till sjöss, världskriget [första], Sveriges sjöstrategiska läge. Ca
1926-27
[Del I: Sjökrigshistoria]
1-22 bl.
Del II: Sjökrigsmaterielen, Artilleriet bl.1-7 +1 ill., Minan s.1-7+1 ill.,
Farten s.1-7 +1 ill., Ubåten s. 1-4 ill., Personlig beväpning s. [1-7 saknas]
8, Underrättelseväsendet, Dimbildning, Bomber, Navigering s. 9-10.,
Fartygstyper s. [1-4 saknas] 5-10 ill.,
Marinorganisation s. 1-8 +4 ill., Tillämpad taktik s. 1-23 + bil. 1a-1c +5
ill., Operationsbaser s. 1-5,
Världskriget ur sjöstrategisk synpunkt s. 1-13, 15-26
Sjömaktens inflytande s. 1-2
Kombinerade operationer s. 1-5
Sveriges sjöstrategiska läge s.1-9
[samt diverse lösa blad handskrivna och maskinskrivna:
Kursplanering [handskriven]; Förslag till program för undervisning i
sjökrigskonst läsåret 1926-27 Stockholm 1926 9/6 ; P.M. ang. Marina
flygvapnet: 2 blad ; P. M. [Om skottlossning från kanoner på Sverigefartygen] ; Basfrågan: 5 blad ; Stridsgruppering, text och ill. ;
Bevakningsplaner Bil. 1 ]
2: Taktik – taktiska kriterier i forna och moderna tider. Inledning s. 1-40
De taktiska kriterierna under nuvarande sekel s. 100-139 ill.
Vändning till kontrakurs under strid s. 1-10
Luftvapnet. Strategiska och taktiska synpunkter. s. 1-18
Undervattensbåten s. 41-66 [instuckna lösa blad]
Teoretiska studier beträffande Formella taktiken
Förflyttningar på sjön s. 1-83 Rätlinjiga kurser, Kurvlinjiga kurser,
Ändring av formeringsbäring, Ändring av kursen, Ändring av
avstånden mellan fartygen, Formeringar, Taktiska element:
offensiv och defensiv kraft, Eldfördelning och val av mål
3: Taktik: Bilagor; Tillhör kapten Wetters rapport över iakttagelser under tjänstgöring i
Italien.
Bilaga VIII A. Allmänna synpunkter 34 blad
Bilaga VIII B. Torpedens taktiska egenskaper 32 blad
/app. Torpedskjutningsmetod enligt Comandante de Feo./
Bilaga VIII C. Undervattensbåtens taktiska egenskaper. Ubåtens motmedel. 33
bl.
Bilaga. VII Sjökriget Italien – Centralmakterna.
A. Italien, personalen, statistiska uppgifter 15 bl.
B. Flottans verksamhet under kriget Statistik 4 bl.
C. Italien, intendentur- och läkareförhållanden under kriget 15 bl.
Stridshändelserna natten den 23-24 maj 1915 21 bl. ill.
Bilaga VIII Strategi
A. Örlogsflottorna i framtiden 51 bl.
Bilaga IV Mindetaljen
B. Paraminer
20 bl. (11 bl. ritningar i särskilt
konvolut, [saknas])
Bilaga I Artilleridetaljen
C. Dimbildning
4 bl.
Bilaga IV Mindetaljen
C. Minor, minspärrningar, nätspärrar, djupbomber, bogserande
torpeder m.m.
22 bl.
Kapten Wetter översänder italienska artilleritabellverk Rom 4 sept. 1920; 1 bl.
Kapten Wetter överlämnar anbud om diverse uppfinningar Livorna 23 dec. 1920
samt PM över desamma [bilagorna saknas] 1 bl.
Brev av den 19 november 1920 av Capitano di Corvetta Ferretti med
beskrivning över vapentekniska uppfinningar rörande torpedstyrsystem, pejling
av torpedkurs, mätande av utvecklad kraft hos Diesel- och explosionsmotorer
samt beräkning av kraften i ackumulatorbatterier och celler. 7 bl.
4: Nordsjön 1915, 1916, 1917 (div Jutlandsslaget) 134 bl. ill.
5: Svensk sjökrigshistoria / äldre utländsk sjökrigshistoria 96 bl. + 50 bl. ill.
6: Sjöslag
Krigshändelserna den 23-24 maj 1915 /
Krigshändelserna den 29 december 1915
15 bl. ill. kartor
Sjökriget Italien – Österrike D. Sjöträffningen i Adriatiska havet den 15 maj
1917
35 bl. ill. kartor
Sjökriget Italien – Österrike E. Bombardemanget av Durazzo den 2 oktober
1918
16 bl. ill. kartor
Diverse tyska företag i Nordsjön; anfallet mot Helgolandsbukten. Tyska
framstöten den 19 augusti 1916
57 bl. ill. kartor
Sjöslaget vid Jutland
42 bl. ill. kartor
7: Kortfattad karakteristik över stridsmedel till sjöss intill världskriget [första] 7 bl
Sjöstrategiska lärdomar från äldre tiders sjökrigshistoria [Östersjön, Adriatiska
havet]
21 bl. + 3 bl.
Tripoliskriget 1911 -12
5 bl.
Sjökriget i Östersjön
2 bl. + 8 bl.
Tysklands ingripande i Finlands frihetskrig 5 bl. ill. kartor
Kriget i Flandern
5 bl. ill. kartor
Flandern
3 bl. ill. kartor
UB-kriget 2 bl.
Ang. handelskriget under världskriget [Första] 1 bl.
Beträffande transporter i världskriget [Första] följande siffror av betydelse. 7 bl.
Brittiska flygvapnet Bombförsök från höga höjder Bombanfall
3 bl.
Utdrag ur Nauticus 1923 Art. Linienschiff, UBootund Luftwaffe von OberMarinebaurat Ahnudt, Berlin
11 bl. + 11 bl.
Militärpolitiska läget [före Första världskriget]
8 bl. + 4 bl.
Några synpunkter beträffande nutida sjökrigsföring 18 bl.
8: Coronel Falkland Framstötar mot England Dogger Bank Dardanellerna Bodensjön
Rysk-japanska kriget
5 bl. ill.
Tripoliskriget 1911-1912
1 bl.
Balkankriget 1912-13
1 bl.
Historisk strategisk översikt av världskriget
33 bl.
Coronel Falkland
10 bl. ill. kartor
2-3 nov 1914 Framstöten mot Yarmouth 3 november 1914
4 bl. ill.
kartor
15-16 dec 1914 Tyska framstöten 15-16 december 1914
15 bl. ill.
Slaget vid Dogger Bank (24/1 1915)
13 bl. ill.
Diverse:
Operationerna i oktober
1 bl.
Kryssaren Berlins raid (22-23/10)
1 bl.
Firth of Forth försvar 1914
1 bl.
Öselföretaget
6-8 bl. ill.
Dardanellerna
1-5 bl. ill.
Östersjön
1-13 bl. + 2 bl. ill.
9: Sjökriget i Adriatiska Havet - utdrag ur Dover Patrol
Sjökriget i Adriatiska havet
1-44 bl. + 15 bl. ill. tab.
Sjökriget i Adriatiska havet [2]
15 bl. + 16 bl [handskrivet] +7 bl.
Krigshändelser vid östra inloppet till Engelska kanalen, skildrade i The Dover
Patrol 1915-1917 av brittiska amiralen Sir Reginald Bacon
12 bl.
10: Rapporter från tjänstgöring i italienska flottan div rapporter
ill.
ca 100 bl.
11: Mapp med diverse texter. Tillhör löjtnant E. Wetter
-tävlingsskrift lämnad till Örlogsmannasällskapet
11 bl.
Kap I - Svenska flottans övervattenstorpedfartygs uppgift och användning i krig
4 bl.
Kap II – Dagtorpedanfallet + Tab. återfinns i särskilt konvolut
39 bl. ill.
Konvolut II
Tab. I,II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII
[Tab. U, V, W, X saknas]
Kap III – Övriga offensiva uppdrag
12 bl.
Svenska minnen i Rigaviken och staden Riga
3 s.
Finska vikens betydelse i svensk historia. Där utkämpade sjöslag.
5 s.
Svenska minnen i Reval.
4 s.
Svenska flottans minnen vid Svensksund.
2 s.
Utbrytningen vid Viborg.
5 s. ill.
Svenska minnen i Helsingfors.
2 s.
Ehrensvärds kamp i närheten av Hangö udd.
4 s.
Utan titel ev fortsättning Ehrensvärds kamp…
18 s.
12: Översikt över världskriget [Första] (1924)
32 s.
13: Världskriget [Första]– Maritima förberedelser.
9 bl. +3 bl. ill.
Översikt av världskriget.
17 bl. + bilagor 1,3,5-7,
ill.
Sjökriget på oceanerna.
6 bl. ill.
Sjökriget på Nordsjön och Östersjön.
10 bl. + 3 bl. ill.
Sjökrigsoperationerna i Medelhavet och Svarta havet. 9 bl. ill.
Undervattensbåtskriget mot handelssjöfarten.
10 bl. + 2 bl.
Sammanställt av Catrin Petersson,
bibliotekarie, Marinmuseum
Karlskrona 2010-06-15
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards