MS-behandling idag och imorgon

advertisement
MS-behandling
idag och imorgon
Charlotte Dahle
Neurologiska kliniken, Universitetssjukhuset
Linköping
1
Multipel Skleros
• kronisk inflammatorisk sjukdom i CNS
• myelin och axon angrips av immunsystemet
• demyelinisering
• axonskada och nervcellsdöd
T-celler, B-celler, antikroppar, komplement, cytokiner,
kemokiner, toxiska metaboliter, neurotrofa faktorer,
hormoner, yttre faktorer etc
2
Axonal skada vs grad av inflammation
Numberof
oftransected
transected
Number
axons/mm33
axons/mm
11236
12000
10000
8000
6000
3138
4000
2000
875
17
0
Active
Chronic active/core
Chronic active/edge
Normal appearing white matter
• Incidence of axonal transection is related to degree of inflammation1
• Early treatment reduces inflammation and therefore axonal transection
1. Trapp BD et al. NEJM 1998;338:278–85
3
Kronisk inflammation
leder till vävnadsskada med ärrbildning
och nedsatt funktion som följd
4
5
Sjukdomsprocessen startar tidigt och är
livslång
CIS
RRMS
Sekundär progress
Symtomtröskel
Volym T2 Lesion
MR aktivitet
6
Med dagens
bromsmediciner
ü Minskad skovfrekvens
ü Fördel med tidig behandling ofta redan efter första skovet
7
Tidig diagnos och tidigt insatt
behandling
üBromsa inflammationen
üMinska skadorna
üBromsa utveckling av
funktionnedsättning
8
Funktionsnedsättning
Tidig behandling kan ändra
förloppet av sjukdomen
Obehandlad
Behandlad
Tid
MRT aktivitet
9
Behandling idag
• Interferon beta
• Copaxone
• Tysabri
• Steroider
• Mitoxantrone
• Stamcellstransplantation
• (Intravenöst immunglobulin)
10
11
T-cell
12
TYSABRI®
Natalizumab
13
Fördelar/Nackdelar
Interferon beta/glatirameracetat
Injektion 1-7ggr/vecka
ca 30% reduktion av antalet skov
Influensaliknande biverkningar (interferon beta)
Hudbiverkningar
Funktionsnedsättningen bromsas
14
Fördelar/Nackdelar
Tysabri
Intravenös infusion 1 g/månad
ca 70% reduktion av antalet skov
Möjlighet till förbättring
Risk för allvarlig biverkan (1/1000?)
Långtidseffekter?
15
Fördelar/Nackdelar
Mitoxantrone
God effekt
Toxicitet
Steroider
Effekt vid akuta skov
Av nytta som tilläggsbehandling
Negativa långtidseffekter
16
Behandling imorgon
Tablettform
–
–
–
–
–
Cladribin
BG-12 (dimethyl fumarat)
Fingolimod FTY720
Laquinomod
Teriflunomid
’Depot-interferon’
– PEGylerat interferon beta-1a
17
Behandling imorgon
– B-cellsdepletion
– Alemtuzumab
– Daclizumab
– Kombinationsbehandlingar
18
Behandling i övermorgon
Cytokinblockerande ämnen
T-cell receptor vaccin
Stimulera remyelinisering
Underlätta nervcellers förmåga att
skicka signaler
ü Neuronala stamceller?
ü ??
ü
ü
ü
ü
19
Mål med behandling
ü Effektivt nedreglera den skadliga inflammationen
ü Stimulera läkning
ü Förhindra fortsatt funktionsnedsättning
ü Möjlighet till förbättring
ü Lätt att administrera
ü Utan ’vardagsbiverkningar’
ü Utan allvarliga biverkningar på kort och lång sikt
20
21
Download