För att sammanfatta och belysa de viktigaste

advertisement
Youth for Space Challenge – Tävlingen ODYSSEUS II
Projektets arbetsblad
Projektet Odysseus II har erhållit finansiering från EU:s forsknings- och
innovationsprogram Horisont 2020 i enlighet med bidragsöverenskommelse nr
640218
För att sammanfatta och belysa de viktigaste aspekterna av ditt bidrag till tävlingen
Odysseus II råder vi dig att tillsammans med ditt projekt även skicka in projektets
arbetsblad som du finner nedan. Beakta följande råd för att fylla i arbetsbladet korrekt
och hjälpa de som ska utvärdera det att bättre förstå arbetets omfattning och metod.
Var medveten om att arbetsbladets delar motsvarar bedömningskriterierna.

Alla delar av detta formulär måste fyllas i.

Projektarbetsbladet för tävlingen Odysseus II kan fyllas i på något av EU:s
officiella språk.

Skriv in din text i respektive rutor i varje avsnitt.

Innehållet i arbetsbladet bör inte överskrida 3 000 ord (exklusive
referenslitteratur). Maxlängden för varje avsnitt anges i början av avsnittet.

Ersätt ”Projektets titel” i sidfoten med namnet på ditt projekt. Fyll i kategorin du
tävlar i tillsammans med ditt lags namn (om du tävlar i Pioneers-kategorin).

Radera riktlinjerna i alla rutor innan du lägger till din text.
Lycka till!
[Projektnamn]
1
Projektnamn: ...............................................................................
Ämne under vilket bidraget skickas in: ..........
........................................................................................................................
Lagets namn: .................................................................................
(för Pioneers-kategorin)
Deltagarens namn: ......................................................
(för Explorers-kategorin)
Sammanfattning (max. 400 ord)
Skriv en sammanfattning som på ett koncist sätt summerar ditt bidrag. Den
bör klart och tydligt förklara projektets konceptidé samt vilken information
utvärderarna kan förvänta sig i projektet. Den viktigaste delen är projektets
tema och det beskrivna arbetets originalitet. Du bör även inkludera en kort
beskrivning av dina slutsatser.
Tips: Det bästa är att skriva sammanfattningen sist, efter att du skaffat dig
en heltäckande idé av projektet.
[Projektnamn]
2
Projektets huvudkoncept
(max. 600 ord)
Projektet ska redogöra för och utveckla ett centralt koncept (som kan vara i
form av ett ”problem som måste lösas”) och presentera den teoretiska
grunden samt aktuell kunskap, inklusive referenslitteratur som läsare kan
använda sig av för att bekanta sig med ämnet. Det ska beskriva
nyckelfrågorna som ställts i bidraget samt målsättningen. Bidraget måste
bestå av korrekt vetenskaplig kunskap och argument, presentera den
vetenskapliga och teknologiska potentialen för rymdanvändning samt
konceptets originalitet och ambitionens omfattning.
Tips: Det är viktigt att ha ett sunt men originellt koncept som kan grundas
på en stark teoretisk grund och som ligger bortom känd teknik.
[Projektnamn]
3
Metod
(max. 1000 ord)
Projektets upplägg, logiska struktur, stegen i vilka det utfördes och
metoden som följts för att utveckla ditt bidrag ska beskrivas här. Metoden
som använts ska vara lämplig för att uppnå projektets mål. Om projektet
innefattade något slags experiment måste utrustningen som användes
under experimentet beskrivas, liksom experimentets upplägg.
En
detaljerad beskrivning av hur du utförde efterforskning, stegen som följdes
och dess inbördes förhållande ska också anges här, tillsammans med en
redogörelse för all eventuell data eller annan information och resurser som
använts under framtagning av ditt bidrag.
[Projektnamn]
4
Social relevans
(max. 200 ord)
Beskriv sambandet mellan ditt bidrag och slutsatser och aktuella
utmaningar i samhället, eller hur ditt projekt eller kunskapen som
genererats däri kan ha långsiktiga, direkta eller indirekta, sociala fördelar.
Hållbarhet
(max. 200 ord)
Beskriv hur projektets resultat eller arbetsmetod kan bidra till en förbättrad
hållbarhet för vår planet, eller kan ha en positiv inverkan på miljön.
[Projektnamn]
5
Slutsatser och resultat
(max. 600 ord)
Ange och förklara ditt projekts huvudsakliga slutsatser, inklusive data som
genererats och analyser som gjorts. Presentera dina observationer och
kommentera projektets resultat i förhållande till de angivna målen, ditt
inledande tillvägagångssätt och omfattning av det valda temat. Projektets
resultat ska visas på ett tydligt och sammanhängande sätt.
[Projektnamn]
6
Referenser
Alla informationskällor ska listas i slutet av projektet. Om källan är en
webbsida ska länken läggas till i detta avsnitt, inklusive datumet då du gick
in på webbsidan. Om källan är en bok ska referensen innehålla dess titel,
författare, år och bokförlag. Alla referenser ska läggas till på samma sätt
(författarens namn, titel, utgivning eller URL) och i alfabetisk ordning efter
författare.
Det finns många system för källhänvisning, men på följande URL hittar du
två standardsystem för källhänvisning:

Oxfordsystemet:
http://www.ub.umu.se/en/write/references/writing-references-oxford

Harvardsystemet:
http://www.ub.umu.se/en/write/references/writing-references-harvard
Alla listade referenser ska finnas med i texten och varje referens i texten
ska inkluderas i referenslistan.
[Projektnamn]
7
Download