Psykisk hälsa och välbefinnande

advertisement
Psykisk hälsa och
välbefinnande
Bra för människor,
samhället och ekonomin
Psykisk hälsa och välbefinnande är en rättighet för dig som är EU-medborgare, och det blir även
allt viktigare för ekonomisk tillväxt och social utveckling. Genom det andra folkhälsoprogrammet
2008–2013 stöder EU projekt som minskar bördan av psykisk sjukdom och främjar psykisk hälsa.
En delad börda
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är den näst vanligaste orsaken till funktionsjusterade levnadsår i EU. Hela 27 %
av den vuxna befolkningen (18–65 år) i EU har upplevt minst
en form av psykisk ohälsa under det senaste året. I samtliga
EU-länder är depression en av de tre vanligaste sjukdomarna.
Psykisk ohälsa är också en tung börda för individen, för anhöriga och för hälso- och sjukvården. Den bromsar dessutom den
ekonomiska produktiviteten. Trots detta får en stor del av de
personer som brottas med psykiska problem gå obehandlade.
Om man lyckas upptäcka psykisk ohälsa vid en lägre ålder och
sätter in behandling tidigare, kan det i det långa loppet leda
till mindre psykisk sjukdom. Det är också viktigt att agera på
arbetsplatserna. Hälso- och sjukvårdspersonal håller på att
utforska olika sätt att använda nya internetbaserade och mobila
tekniker – som redan är en del av vardagen för ungdomarna –
för att främja de beteendeförändringar som krävs för att man
ska kunna behandla psykisk ohälsa.
© Thinkstock
Den vetenskapliga förståelsen av orsakerna till psykiska sjukdomar och metoderna för kunskapsspridning, förebyggande
och behandling har förbättrats på senare år, delvis tack vare
europeiskt samarbete och gemensam datainsamling. Hälsooch sjukvårdspersonalen strävar också efter att tillämpa de nya
kunskaperna i vården.
Genomförandeorganet
för konsument-,
hälso-, jordbruks- och
livsmedelsfrågor
© Thinkstock
Åtgärder på EU-nivå
Europeiska kommissionen publicerade en grönbok om psykisk
hälsa i oktober 2005. I juni 2008 antogs ett europeiskt
fördrag för psykisk hälsa och välbefinnande. Syftet var att
hjälpa EU-länderna och andra aktörer att sprida god praxis på
området.
Fördraget uppmuntrar till samarbete och informationsutbyte i EU, och följdes upp med fem temakonferenser om de
fem prioriterade områdena: förebyggande av depression och
självmord, psykisk hälsa bland barn och ungdomar, psykisk
hälsa på arbetsplatsen, den psykiska hälsan bland äldre samt
bekämpning av stigmatisering och social utslagning.
Depression är en av de tre
främsta sjukdomsorsakerna i
varje EU-land
Varje år drabbas 1 av 15 personer i WHO:s europeiska
region av större depression
En konferensserie under 2009–2011 ledde till en gemensam
åtgärd om psykisk hälsa och välbefinnande, som påbörjades
2013 och delvis finansieras av EU:s folkhälsoprogram. Målet
är att under en treårsperiod utveckla en gemensam ram för
åtgärder för psykisk hälsa och välbefinnande.
Kommissionen arbetar också tillsammans med en grupp
myndighetsexperter för att genomföra fördraget. Man samarbetar bl.a. med WHO, som antog handlingsplaner för psykisk
hälsa i Europa 2005 och 2013.
Om ångest och alla typer av depression räknas in, är
nästan 4 av 15 personer drabbade
Arbetets konkreta resultat kommer att spridas genom
EU-kompassen för insatser för psykisk hälsa.
EU:s andra folkhälsoprogram 2008–2013, som administreras
av Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruksoch livsmedelsfrågor (Chafea), har gett stöd till en rad projekt
på området psykisk hälsa.
Källa: Svetovna zdravstvena organizacija, Regionalni urad za Evropo —
09/2013 www.euro.who.int/mentalhealth.
2 | Psykisk hälsa och välbefinnande
Samarbete för att
främja
psykisk hälsa
Projektnamn: EU:s gemensamma åtgärd om psykisk hälsa
och välbefinnande (MH-WB).
Antal samarbetspartner: 30 stycken från 21 länder: BG,
DK, DE, EE, IE, ES, FR, HR, IS, IT, LV, HU, MT, NL, NO, PT, SI, SK,
FI, SE, UK. Finansiering från EU: 1 492 188 €. Varaktighet:
2013-2016.
och förbättra vården och den sociala inkluderingen för
EU-invånare som lider av psykisk ohälsa. Detta görs genom
strukturerat samarbete mellan EU-länder, internationella
organisationer och andra aktörer.
Målet är att öka kunskapen om och förståelsen för psykisk
hälsa och välbefinnande i EU, och man håller på att skapa en
förteckning över befintlig evidens, bästa praxis och resurser.
Man stärker också befintliga nationella och europeiska
nätverk, bygger upp kapaciteten och utvecklar en åtgärdsram.
Besök www.mentalhealthandwellbeing.eu
Teknik kan hjälpa till att
hantera
mild depression
Projektnamn: Att förebygga depression och öka medvetenheten genom EU nätverk (PREDI-NU).
Antal samarbetspartner: 12 stycken från 11 länder: BE,
BG, DE, EE, IE, ES, LU, HU, AT, PT, UK. Finansiering från EU:
1 099 032 €. Varaktighet: 2011-2014.
Med hjälp av informations- och kommunikationsteknik (IKT)
kan man upptäcka depression och underlätta tidigt ingripande. På så sätt kan man nå ut till unga män och andra
som ogärna söker hjälp.
PREDI NU har tagit fram ett
utbildningsprogram som ska
höja medvetenheten om sjukdomen. Programmet riktar sig
till allmänläkare och socialarbetare som kommer i kontakt
med ungdomar. Man har
också skapat en webbplats
med moduler om e-medvetenhet och e-självhjälp för att
se till att projektets effekter
kvarstår långt efter att det
avslutats.
© Thinkstock
Genom den gemensamma åtgärden försöker man främja
psykisk hälsa och välbefinnande, förebygga psykisk sjukdom
Besök www.eaad.net/mainmenu/research/predi-nu/ och
www.ifightdepression.com
genom teknikunderstödd personlig vård (PRO-YOUTH).
Antal samarbetspartner: 7 stycken från 7 länder: CZ,
DE, IE, IT, HU, NL, RO. Finansiering från EU: 930 378 €.
Varaktighet: 2011-2014.
Genom internet kan man tillhandahålla anonym, lågintensiv
hjälp med psykiska problem, särskilt till ungdomar. PRO
YOUTH-projektet syftar till att minska antalet personer i
åldern 15–25 år som lider av ätstörningar och relaterade
psykiska problem.
Man gör detta genom
en internetplattform som
utvecklats av projektsamordnaren för att underlätta tidigt ingripande och
förebyggande av ätstörningar hos studerande.
Projektdeltagarna samarbetade med lokala och regionala myndigheter, hälsooch sjukvården och utbildningsinstitutioner. Ungdomarnas
förmåga till självhjälp stärktes, och de uppmanades att söka
professionell vård.
© Thinkstock
Arbete mot
ätstörningar
hos unga
Projektnamn: Främjande av ungdomars psykiska hälsa
Besök www.pro-youth.eu
Psykisk hälsa och välbefinnande | 3
(EUREGENAS).
Antal samarbetspartner: 15 stycken från 11 länder: BE,
DE, ES, IT, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK. Finansiering från EU:
750 000 €. Varaktighet: 2011-2014.
Skillnaderna i självmordsfrekvens mellan olika EU-länder och
regioner visar att det finns behov av skräddarsydda lösningar
för lokala och regionala sammanhang. I EUREGENAS-projektet
samarbetade regioner med olika erfarenhet av självmordsfö-
Webbaserade verktyg
för
ungdomar
Projektnamn: Självmordsförebyggande genom internetoch mediebaserat arbete för psykisk hälsa (SUPREME).
Antal samarbetspartner: 8 stycken från 7 länder: EE,
ES, IT, LT, HU, SE, UK. Finansiering från EU: 779 768 €.
Varaktighet: 2009-2012.
rebyggande arbete. Man identifierade god praxis och skapade
hållbara nätverk.
Man delade också med sig av
riktlinjer och verktyg för självmordsförebyggande arbete och
ökad medvetenhet, utvecklade
tekniska specifikationer för en
integrerad modell för webbaserad psykisk vård och ökade
medvetenheten och kunskapen
bland hälso- och sjukvårdspersonal.
© Thinkstock
Regionala åtgärder
för att förebygga
självmord
Projektnamn: Europeiska regionala åtgärder mot självmord
Besök www.euregenas.eu
bygga självmord och främja psykisk hälsa. Projektets interaktiva webbplats vänder sig till unga i åldern 14–18 år.
På webbplatsen finns information om problem som
ungdomar brottas med, som depression, missbruk, kost, våld
och ansvarsfullt internetanvändande. Användarna kan få råd
och dela med sig av sina upplevelser. De får också möjlighet
att fundera över vilka positiva saker livet har att bjuda på,
och skicka in sina egna svar på varför livet är värt att leva.
Besök www.supremebook.org
Handböcker om psykisk
hälsa
Projektnamn: Handböcker för att främja psykisk hälsa
(MHPHands).
Antal samarbetspartner: 8 stycken från 8 länder: DE,
EE, IE, EL, AT, PL, RO, FI. Finansiering från EU: 581 208 €.
Varaktighet: 2009-2012.
Anställda i skolor, på arbetsplatser och på ålderdomshem
saknar ibland kunskaper och resurser för att öka det psykiska
välbefinnandet hos människorna de arbetar med. Inom
projektet tog man fram handböcker för personer som arbetar
med ungdomar, äldre och anställda.
Genom att använda befintlig
expertis tog arbetsgruppen
fram handböcker, riktlinjer
för utbildning i hur man ökar
psykiskt välbefinnande och
en e-kurs. Resultaten spreds
till ett omfattande nätverk
av intressenter.
© Thinkstock
Genom SUPREME utvecklades webb- och mediebaserade,
flerspråkiga och kulturellt anpassade verktyg för att före-
Besök www.mentalhealthpromotion.net/?i=handbook.
en.about
Läs mer
Europeiska kommissionens generaldirektorat för hälsa och
livsmedelssäkerhet
ec.europa.eu/health/mental_health/policy/index_sv.htm
Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och
livsmedelsfrågor (Chafea)
ec.europa.eu/chafea/index.html
Databas över åtgärder som är samfinansierade inom
EU:s hälsoprogram
ec.europa.eu/chafea/projects/database.html
© Europeiska unionen, 2014
Kopiering är tillåten om källan anges.
EB-01-14-763-SV-C (Tryckt version)
EB-01-14-763-SV-N (PDF)
978-92-9200-176-6 (Tryckt version)
978-92-9200-153-7 (PDF)
10.2818/25422 (Tryckt version)
10.2818/21814 (PDF)
Download