Två doktorandtjänster i Socialantropologi vid Institutionen för

advertisement
Två doktorandtjänster i Socialantropologi vid Institutionen för Globala
Studier, Göteborgs Universitet
Doktorandtjänsterna är integrerade i två pågående forskningsprojekt:
1. Ursprungsfolk och klimatförändring i Latinamerika
2. Den nya portugisiska migrationen till Angola och Kap Verde
Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med drygt 38 000 studenter och 6 000
anställda. Globala Studier är en multidisciplinär institution som bygger på följande ämnen,
vilka tillsammans avspeglar globaliseringens komplexitet: Humanekologi, Mänskliga
Rättigheter, Freds- och Utvecklingsstudier; Regionala Studier, Socialantropologi samt
Världskultur och Globaliserat Kulturarv.
Socialantropologin vid Institutionen för Globala Studier är känd för sin innovativa forskning,
vilken visar upp en både tematisk och regional bredd. Speciellt studier kring migration,
ursprungsfolk, genus samt hälsa har rönt uppmärksamhet. Forskningen i ämnet kännetecknas
av både intellektuell skärpa och en vänlig atmosfär, vilket tillsammans skapar en stimulerande
miljö.
De två utannonserade doktorandtjänsterna är integrerade inom pågående forskningsprojekt.
Tematiskt hänför sig det ena projektet till studier av ursprungsfolk och det andra till
migrationsstudier.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år
Omfattning: 100 %
Placering: Socialantropologi, Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet
Tillträde: 2014-09-01
Diarienummer: UR 201X/XXX
Arbetsuppgifter
Doktorandanställningens mål är att doktoranden skall utveckla sådana kunskaper och
färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning i socialantropologi samt
bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet genom framställandet av en vetenskaplig
avhandling. Syftet är också att doktoranden utvecklar en förmåga att omsätta uppnådda
vetenskapliga färdigheter och kunskaper för fortsatt forskningsarbete eller för annat
kvalificerat yrkesarbete.
Anställningen är tidsbegränsad till 4 år på heltid. Arbetet bedrivs på heltid om inte särskilda
skäl finns för lägre studietakt, dock lägst 50 %. I anställningen kan komma att ingå
institutionstjänstgöring med upp till 20 % av heltid fördelat över hela studietiden. Vid
institutionstjänstgöring förlängs anställningen med motsvarande tid.
En doktorand kommer att antas till vart och ett av följande projekt:
1. Ursprungsfolk och klimatförändring i Latinamerika
Konsekvenserna av det förändrade klimatet skapar oro i samhället och
ursprungsbefolkningars utsatthet nämns ofta i diskursen kring den globala uppvärmningen.
Ursprungsbefolkningars förståelse av väderfenomen skiljer sig dock ofta från den moderna
Västerländska meteorologins föreställningar och förklaringsmodeller. Med utgångspunkt i
antagandet att mening produceras i social interaktion fokuserar projektet på möten mellan
lokala uppfattningar om atmosfäriska fenomen och moderna Västerländska meteorologiska
och klimatologiska diskurser. Forskningsprogrammet består av flera delprojekt som fokuserar
på olika delar av Latinamerika. Inom ramen för programmet är doktorandprojektet tänkt att
inriktas på förhållanden i östra Bolivia.
2. Den nya portugisiska migrationen till Angola och Kap Verde
För första gången i Afrikas postkoloniala historia söker mängder av medborgare i en före
detta kolonialmakt förbättrade levnadsvillkor i forna kolonier. Portugiserna som ger sig iväg
till Angola och Kap Verde är motiverade av den starka ekonomiska tillväxten i dessa länder i
kombination med krisen i Portugal. Målsättningen med projektet är att undersöka dynamiken
kring och erfarenheterna av den samtida portugisiska arbetskraftsmigrationen till Afrika, med
särskilt fokus på migranternas (eventuella) bidrag till pågående social och ekonomisk
utveckling i Angola och Kap Verde. Projektet analyserar också hur de portugisiska
migranterna upplever sin integration i mottagarländerna, och de förändrade
maktförhållandena i relation till människor de möter. Doktorandprojektet ska fokusera på
Angola.
Mer information om projekten: www. XXX (Ursprungsfolk och klimatförändring i
Latinamerika) och www. XXX (Den nya portugisiska migrationen till Angola och Kap
Verde).
Behörighet
Både grundläggande och särskild behörighet krävs för antagning.
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som enligt
Högskoleförordningen 7 kap, 39 § har:
1. avlagt examen på avancerad nivå,
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på
avancerad nivå, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Enligt övergångsbestämmelse har sökande som före 1 juli 2007 uppfyller kraven på
grundläggande behörighet för tillträde till forskarutbildning denna grundläggande behörighet
för tillträde till utbildning på forskarnivå, dock som längst till utgången av 2015.
Särskild behörighet till de nu utlysta doktorandtjänsterna i socialantropologi har den som
har:
1. Kunskaper från högskoleutbildning inom huvudområdet antropologi omfattande minst
120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng från avancerad nivå, eller
motsvarande. Minst 15 poäng på avancerad nivå ska härröra från ett självständigt
examensarbete, eller motsvarande.
2. Utmärkta kunskaper i muntlig och skriftlig engelska
3. Goda kunskaper i portugisiska och/eller spanska
Bedömningsgrunder:
Urval bland sökande skall enligt Högskoleförordningen 7 kapitel ske med hänsyn till förmåga
att klara utbildningen. Som grund för detta urval krävs att den sökande bifogar följande:
1) Uppsatser, examensarbeten samt andra relevanta arbeten vilka bedöms utifrån den
sökandes förmåga att formulera, avgränsa och analysera forskningsuppgifter samt presentera
forskningsresultat.
2) En projektskiss på engelska i vilken den sökande presenterar sin förståelse av ett av de två
projekten (Den nya portugisiska migrationen till Angola och Kap Verde alternativt
Ursprungsfolk och klimatförändringar i Latinamerika) samt beskriver hur hans/hennes
doktorsavhandling ska bidra till projektet. Projektskissen skall visa förtrogenhet med tidigare
och aktuell forskning av relevans för projektet samt förmåga att formulera vetenskapliga
problem. Skissen ska inte överskrida 2 000 ord (referenser exkluderade).
3) Intervjuer kan komma att ingå som en del i urvalsprocessen.
Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå tas av institutionens prefekt. Beslutet kan
inte överklagas.
Ansökningsförfarande:
Registrera din ansökan elektroniskt under ”ansök online”. Ansökan skall innehålla:
1) Uppsatser och examensarbeten samt andra relevanta skrifter. Godkända skrivspråk är
engelska (företrädesvis), svenska, spanska eller portugisiska. Vid översättning bifogas även
originaltext.
2) En projektskiss på engelska i vilken den sökande presenterar sin förståelse av ett av de två
projekten (Den nya portugisiska migrationen till Angola och Kap Verde alternativt
Ursprungsfolk och klimatförändringar i Latinamerika) samt beskriver hur hans/hennes
doktorsavhandling ska bidra till projektet. Projektskissen skall visa förtrogenhet med tidigare
och aktuell forskning av relevans för projektet samt förmåga att formulera vetenskapliga
problem. Skissen ska inte överskrida 2 000 ord (referenser exkluderade).
3) Kopior av akademiska betyg som styrker allmän och särskild behörighet enligt ovan. Intyg
på andra relevanta meriter.
4) Namn, titel och e-postadress till två referenspersoner.
Det åligger den sökande att ansökan är komplett. Kompletteringar efter sista ansökningsdatum
kommer ej att beaktas.
Eventuella vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte finns i elektronisk form
ska skickas till (märk dina dokument med diarienumret):
Andrea Iriarte
Institutionen för Globala Studier
Göteborgs universitet
Box 700
SE 405 30 Gothenburg
Sweden
Sista ansökningsdag 2014-05-01
Övrigt
För förfrågningar om doktorandtjänsterna kontakta:
Portugisisk migration till Angola och Kap Verde
Docent Lisa Åkesson ([email protected])
Ursprungsfolk och klimatförändring i Latinamerika
Docent Dan Rosengren ([email protected])
Download