KURSPLAN

advertisement
KURSPLAN
Kurskod
Fastställandedatum
Reviderad senast
Beslutande
Gäller från
Betygsskala
Utbildningsnivå
Basårsnivå
Utbildningsområde 0%
Successiv fördjupn.
Ämnesgrupp
Huvudområde(n)
Kursens huvudsakliga innehåll
Logik, mängdlära och aritmetik (10 högskolepoäng)
Logic, Set theory and Arithmetics (10 HE credits)
U/G
Elementär logik och mängdlära
Naturliga tal, hela tal, rationella tal, reella tal samt komplexa tal
Delbarhet, primtal, restsatsen, Euklides algoritm och restaritmetik
Polynom och polynomekvationer, potenser, rötter samt irrationella och transcendenta
tal
Linjära ekvationssystem och matrisalgebra
Algebrans roll i samhället
Läroplaner och kursplaner i matematik med betoning på logik, mängdlära, aritmetik
och algebra
Utveckling, analys och bedömning av elevers kunskaper i aritmetik och algebra
Arbetssätt och arbetsformer vid undervisning om aritmetik och algebra
Matematiksvårigheter med fokus på aritmetik
Geometri och linjär algebra (11 högskolepoäng)
Geometry and Linear Algebra (11 HE credits)
U/G
Introduktion till den Euklidiska geometrin som deduktiv vetenskap
Definition av grundläggande begrepp och bevis av utvalda satser inom plan geometri
och rymdgeometri
Analytisk geometri och geometriska konstruktioner
Trigonometri och introduktion till vektorer i planet och rummet
Skalärprodukt med tillämpning på avstånds- och vinkelberäkningar. Ekvationer för
linjer och plan
Exempel på linjära avbildningar i planet och rummet såsom rotationer, speglingar och
skjuvningar
Geometrins roll i samhället
Postadress
Telefon
Fax
Webbadress
Sida
Högskolan Väst
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
0520-22 30 99
www.hv.se
1(3)
Utskriven: 2017-07-14 13:58:55
Läroplaner och kursplaner i matematik med betoning på geometri och trigonometri
Utveckling, analys och bedömning av elevers kunskaper i geometri och trigonometri
Arbetssätt och arbetsformer vid undervisning om geometri och trigonometri
Matematiksvårigheter med fokus på geometri
Verksamhetsförlagd utbildning ( 7.5 högskolepoäng)
Work-situated Studies ( 7.5 HE credits)
U/G
Planering, genomförande och analys av ett kortare undervisningsmoment
Matematikhistoria (1.5 högskolepoäng)
History of Mathematics (1.5 HE credits)
U/G
Översikt av den matematiska begreppsutvecklingen från antiken till 1600-talet.
Talsymboler och talsystem i Babylonien, Egypten och Kina.
Aritmetik i babylonisk, egyptisk och kinesisk matematik.
Grekisk matematik. Elementa.
Ekvationslösning. Al-Khwarizmis algebra och aritmetik. De hindu-arabiska siffrorna.
Introduktion till trigonometrins historia.
Kägelsnitt. Apollonius. Det algebraiska språket och analytisk geometri.
Komplexa talens och de linjära ekvationssystemens introduktion i historien.
Övergångsbestämmelser
Övergångsbestämmelser framgår av dokumentet Riktlinjer för examination (www.hv.se).
Postadress
Telefon
Fax
Webbadress
Sida
Högskolan Väst
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
0520-22 30 99
www.hv.se
2(3)
Utskriven: 2017-07-14 13:58:55
KURSPLAN
Litteratur
Kurskod
Fastställandedatum
Reviderad senast
Beslutande
Gäller från
Betygsskala
Utbildningsnivå
Basårsnivå
Utbildningsområde 0%
Successiv fördjupn.
Ämnesgrupp
Huvudområde(n)
Litteratur
Björk, Lars-Eric & Brolin Hans (2002). Matematik 3000: matematik tretusen.
Breddningshäfte. Vektorer i planet och rymden. 1. uppl. Stockholm: Natur och kultur.
Björk, Lars-Eric & Brolin, Hans (2002). Matematik 3000: matematik tretusen.
Breddningshäfte. Matriser. Stockholm: Natur och kultur.
Björk, Lars-Eric, Brolin, Hans & Björk, Jonas (2005). Matematik 3000: matematik tretusen.
Diskret matematik. Lärobok. 2 uppl. Stockholm: Natur och kultur.
Häggmark, Per (1989). Laborativ geometri. Lund: Studentlitteratur.
Johansson, Bo Göran (2004). Matematikens historia. Lund: Studentlitteratur.
Löwing, Madeleine (2002). Baskunskaper i matematik : för skola, hem och samhälle. Lund:
Studentlitteratur.
Van de Walle, John (2004). Elementary and middle school mathematics : teaching
developmentally. 5th ed. New York: Longman.
Wallin, Hans m. fl. (1998). Matematik inför högskolan : repetition. Stockholm: Liber.
Analysschema i matematik för skolår 6-9. (2003). 1. uppl. Stockholm: Statens skolverk.
Diagnostiska uppgifter i matematik för skolår 6-9. (2003). Stockholm: Skolverket.
Postadress
Telefon
Fax
Webbadress
Sida
Högskolan Väst
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
0520-22 30 99
www.hv.se
3(3)
Utskriven: 2017-07-14 13:58:55
Download