Matematikboken Z – arbete utanför lektionstid lå 2013/2014

advertisement
Matematikboken Z – arbete utanför lektionstid lå 2013/2014
Tanken är att du färdighetstränar för att utveckla dina förmågor inom framför allt metod och begrepp, men du kommer också att öva upp din
problemlösningsförmåga. Förmågorna resonemang och kommunikation jobbar vi tillsammans med i skolan.
Övningsuppgifterna i boken är indelade i tre nivåer:
A – korta texter och lätta uppgifter
B – lite längre texter
C – rejäla utmaningar
Inom respektive område ARITMETIK, ALGEBRA, GEOMETRI, SANNOLIKHET, STATISTIK, SAMBAND OCH FÖRÄNDRING jobbar du med
uppgifter som är på lämplig nivå för att du ska utvecka dina kunskaper och nå dina mål. Det är således inte tänkt att du ska göra alla uppgifter, ta gärna
hjälp av mig om du känner dig osäker i ditt val. ☺Ulrika
vecka
förmågor CENTRALT INNEHÅLL
förslag på uppgifter – välj lämpliga
35
M, B, P
ARITMETIK
○ taluppfattning
○ aritmetik
□ 6.1 tal och räkning sid 218-223
36
37
M, B, P
ARITMETIK
○ negativa tal
○ tal i potensform
○ tiopotenser
○ tal i grundpotensform
□
□
□
□
38
M, B, P
ARITMETIK & ALGEBRA
○ kvadrater & kvadratrötter
○ potenser
○ andragradsekvationer
□ 3.3 kvadrater och kvadratrötter sid 104-110
□ 8.1 räkna med potenser sid 258-260
□ 8.2 andragradsekvationer sid 261-262
2.1 negativa tal sid 52-56
2.2 tal i potensform sid 58-60
2.3 tiopotenser och små tal sid 66-69
2.4 tal i grundpotensform sid 70-73
Vad känner du dig säker på och vad behöver
du jobba mer med
vecka
förmågor CENTRALT INNEHÅLL
förslag på uppgifter – välj lämpliga
39
M, B, P
GEOMETRI & ALGEBRA
○ pythagoras sats
□ 3.5 Pythagoras sats sid. 111-116
□ 8.5 Ekvationer och geometri sid 270-274
40
41
M, B, P
GEOMETRI; 1D och 2D
○ vinklar
○ skala
○ omkrets
○ area
□ 6.3 Geometri sid. 228-233
42
43
(44)
45
M, B, P
GEOMETRI; 3D
○ enhetsväxlingar - volym
○ rymdgeometri
□ 4.2 Enheter för volym sid 134-138
Volymberäkningar:
□ 4.1 rätblock och kuber
□ 4.3 prismor och pryramider
□ 4.3 cylindrar och koner
□ 4.5 klot
46
47
48
49
M, B, P
ARITMETIK, ALGEBRA
OCH GEOMETRI
Repetition och fördjupning inför
PROV v 47 Aritmetik och Algebra
PROV v 49 Geometri och Algebra
□ Repetera begrepp och se hur du förstår dem.
Finns det samband mellan olika begrepp?
□ Sammanställ de metoder som du använt dig
av och behöver vara säker på.
□ Gör om uppgifter/problem som du upplevt
som svåra och se om de är enklare nu – annars
öva mer.
50
51
M, B, P
SAMBAND
○ funktioner
5.3 Funktionsbegreppet sid 182-188
5.4 Formler och funktioner sid 189-195
Vad känner du dig säker på och vad behöver
du jobba mer med
(52)
(1)
○ formler och funktioner
Download