Key Investor Information: LU0613426138

Basfakta för investerare
Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är
inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en
investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du
kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.
MLIS - TT Financials UCITS Fund - Class C EUR (ACC)
ISIN-kod: LU0613426138
Den här fonden är en delfond i Merrill Lynch Investment Solutions
Mål och placeringsinriktning
Delfondens ("fondens") investeringsmål är att bevara kapitalet
och ge avkastning på investerat kapital oavsett hur
marknaderna utvecklas. Fonden investerar huvudsakligen i
aktierelaterade värdepapper i hela världen utgivna av bolag
som till övervägande del är verksamma inom sektorn för
finanstjänster. Fondens basvaluta är USD.
För att uppnå investeringsmålet kan fonden investera i i ett brett
utbud av finansiella instrument i spekulationssyfte eller i syfte
att uppnå risksäkring. Detta kan inbegripa men är inte
begränsat till: aktier, noterade skuldförbindelser och valutor.
Fonden kan också investera i ett utbud av derivat vilka
inbegriper men inte är begränsade till: terminskontrakt,
forwardkontrakt, optioner, swappar och andra derivat vars
underliggande värdepapper kan vara aktier, skuldförbindelser,
konvertibla värdepapper, valutor och finansindex som uppfyller
direktivet för fondföretag enligt Ucits, inklusive aktieindex.
Avkastning kan förväntas från en kombination av kapitaltillväxt
och inkomst.
Investeringsförvaltaren förvaltar fondens investeringar enligt
eget gottfinnande.
All inkomst som härrör från denna aktiekategori kommer att
läggas till värdet på investerarens aktier.
Investerare kan teckna eller lösa in innehav varje bankdag i
Storbritannien, USA och Luxemburg.
Se fondens prospekt och bilaga för närmare uppgifter.
Risk/avkastningsprofil
Lägre risk
Högre risk
Lägre möjlig avkastning
1
2
3

Derivatrisk – Fonden kan använda derivat i
investeringssyfte. Även om detta inte är avsett att
medföra större, ofta förekommande förändringar i
fondkursen eller öka dess riskprofil, är derivat volatila till
sin natur och fonden kan därför vara exponerad mot
ytterligare risker och kostnader.

Tillväxtmarknadsrisker
–
Fonden
investerar
på
tillväxtmarknader som kan vara mindre likvida och mer
riskfyllda än mer utvecklade marknader och svårigheter
vid redovisning, handel, avräkning och förvaring kan
uppstå.
Högre möjlig avkastning
4
5
6
7
Fonden ingår i den kategori som anges ovan på grund av
variationer i dess värde.
Riskkategorin grundas på volatilitet för fondens resultat under
de senaste 5 åren. Om fondens resultathistorik är kortare än 5
år kompletteras informationen vid behov med en
ställföreträdande fond, information från en jämförelsnorm eller
simulerad historik. Kategorin kan vara ett otillförlitligt mått på
fondens framtida riskprofil.
Här följer ytterligare risker som är otillräckligt återgivna i
riskkategorin:
Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan förändras
med tiden.
Fonden ger inga kapitalgarantier eller någon försäkran om att
investeraren kommer att erhålla ett fast belopp vid inlösen.
Riskkategorin "1" innebär inte att investeringen är "riskfri".
Mer information om risker hittar du i avsnittet "Riskfaktorer" i
prospektet som är tillgängligt på www.funds-invest.baml.com.
Följande risker kan vara otillräckligt återgivna av indikatorn för
risk/avkastning:
Avgifter
De avgifter du betalar används för att betala fondens
driftskostnader, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och
distribuera fondandelar. Dessa avgifter minskar investeringens
potentiella tillväxt.
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar
Insättningsavgift
5,00 %
Uttagsavgift
0,00 %
Mer information om avgifter, med information om hur den
resultatrelaterade avgiften beräknas, hittar du i avsnittet
"Avgifter, ersättning och kostnader som ska bäras av
Företaget" i prospektet som finns på webbplatsen
http://www.funds-invest.baml.com
Avgifter som tagits ur fonden under året
Årlig avgift
2,95 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda
omständigheter
Prestationsbaserad
avgift
20,00 %
Tidigare resultat
MLIS - TT Financials UCITS Fund - Class C EUR (ACC)
Tidigare resultat ger ingen vägledning om framtida resultat.
Det ger inte någon garanti om den avkastning du kommer att
få i framtiden.
Eftersom fondens verksamhetstid är kortare än ett helt kalenderår
saknas uppgifter som skulle kunna ge en bild av tidigare resultat.
Värdet på din investering och din inkomst från den kan minska
eller öka och det är möjligt att du inte får tillbaka det belopp du
investerade.
Aktiekategorin startades den 2011-06-22.
Tidigare resultat är beräknat i EUR.
Resultatet inkluderar alla årliga avgifter.
Praktisk information
Förvaringsinstitut: State Street Bank Luxembourg S.A.
Fonden omfattas av skattelagstiftningen i Luxemburg vilket
kan påverka din personliga skattesituation. För ytterligare
information ber vi dig kontakta din skatterådgivare.
Du kan konvertera aktier i fonden till aktier i de andra
delfonderna i Merrill Lynch Investment Solutions. För
närmare uppgifter rekommenderar vi dig att läsa prospektet
eller kontakta din finansiella rådgivare.
Merrill Lynch Investment Solutions kan hållas ansvarigt
endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande,
felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens
prospekt.
Du kan beställa prospektet, årsredovisningar och
halvårsrapporter, senaste aktiekurser, samt ytterligare
information på engelska och franska utan extra kostnad från
vår webbplats http://www.funds-invest.baml.com.
Denna fond är auktoriserad i luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Dessa basfakta för investerare gäller per den 2012-06-28.