Fastighetsfond - Tectona Capital

advertisement
Fastighetsfond
EN INVESTERING I FASTIGHETER
OBEROENDE AV BÖRSEN
Erbjudande
Erbjudandet i sammandrag:
Investeringsidé
Att ta del av värdeutvecklingen från fastighets-
Emission: Publik emission
marknaden i Panama City genom att förvärva
Värdepapper: Stamaktie
Aktiepost: 100 stycken aktier
bostadsobjekt och kommersiella fastigheter i form av
Minsta investering: 4 poster
lägenheter och kontor. Därutöver erhålls en
Beräknad årlig utdelning: 4-7 % per år
kontinuerlig intäkt genom uthyrning av dessa objekt.
Investeringsperiod: Minst 1 år
Varför investera i fastighetsfonden?
Administrativ förvaltningsavgift: 1 % per år
• En investering i reala tillgångar i en nation med stark Courtage: 1,5 %
ekonomisk tillväxt.
• Tectona har stor erfarenhet från Panama samt en Beräknad avkastning
befintlig organisation på plats.
Tectona beräknar att fastighetsfonden erhåller mellan
• Investeringen är knuten till USD som historiskt sett 4 – 7 % per år på investerat kapital från hyresintäkter.
är lågt värderad jämfört med SEK.
Dessa intäkter avser fastighetsfonden att ge
investerare i årlig utdelning med början 2014.
• Investeringen är oberoende av börsens svängningar.
Avkastningen på investeringen påverkas också av
värdeutvecklingen på fastighetsmarknaden i Panama
• BNP-tillväxten i Panama har varit 8 % i snitt de
samt dollarkurs. Se diagram nedan.
senaste sex åren.
• Nuvarande byggnation av den nya Panamakanalen Exit
är ett av världens största infrastrukturprojekt som Investeringshorisont är fem till sju år, då avser
ger många arbetstillfällen. Flera andra byggprojekt Tectona att avyttra fastighetsobjekten för
är på gång.
investerarnas räkning. Därutöver har investerare
möjlighet till tidigare exit genom ett inlösens-
• Panamas statsskuld har minskat väsentligt trots förfarande.
stora satsningar på infrastrukturprojekt.
• Som bevis på stabiliteten i Panama har kreditvärderingsinstituten nyligen höjt ratingen på Panama.
Diagram värdeutveckling
• Som investerare i Fastighetsfonden får du möjlighet - Diagrammet nedan bygger på tre olika scenarios med
att besöka investeringen i Panama och bo i någon av en fastighetsvärdeökning om 2, 4 respektive 6 %.
Fastighetsfondens lägenheter till kraftigt rabatterat - Samtliga grafer är efter kostnader och avgifter.
pris.
- Oförändrad dollarkurs under investeringsperioden.
- Hyresintäkter om 5 % på investerat kapital.
Värdeutveckling
fastigheter
Förväntad
värdeutveckling
på investerat belopp om 100.000 SEK
170 000
SEK
160 000
6 % per år
160 000
150 000
150 000
000
130
130 000
000
120
120 000
000
110
110 000
000
100
100 000
000
4 % per år
SEK
140
140 000
2 % per år
01
12
2 3
3
4
4 5
5 ÅR
6
6
77
Tectona Fastighetsfond AB (publ) • Kaptensgatan 12, 114 57 Stockholm • Telefon: 08 586 107 58 • Fax: 070 711 66 23
E-post: [email protected] • www.tectona.se
Om Tectona Capital
Tectona Capital grundades 2006 och är ett svenskt bolag
med säte i Stockholm. Bolaget har sedan det grundades
erbjudit investeringar i reala tillgångsslag oberoende
av börsen. Styrelsen har gedigen kunskap om Panama
samt fastighetsinvesteringar. Tectona sysselsätter totalt
ett tjugotal personer i Sverige och Panama.
Tectona Capital AB förvaltar idag två olika fonder,
skogsfonden och fastighetsfonden. Fonderna är i juridisk
mening utformade som aktiebolag som varje investerare
blir delägare i.
Panama
Panamakanalen och det unika monetära systemet
baserat på USD har lett Panama till att idag vara ett
center för internationell handel, bankverksamhet och
sjöfart.
Panamas BNP växte i genomsnitt 8% mellan 2005 och
2010, och kreditvärderingsinstitutet Standard&Poor’s
har beräknat att det kommer bli 7,5% år 2011 och i
genomsnitt 5,5% mellan 2012 och 2015. Tack vare
Panamas stabila tillväxttakt och lyckade skattepolitik
har Panama kraftigt minskat den offentliga skuldsättningen. Som ett resultat av detta har de tre största
kreditvärderingsinstituten (Standard&Poor’s, Moody’s
och Fitch Ratings) samtliga höjt sina ratings och
prognoser under 2011.
”Äganderätten i Panama är
mycket stark och det är enkelt
för utlandsägda panamanska
bolag att äga fastigheter.....”
Enligt Political Risk Services (www.prsgroup.com) är
investeringsrisken i Panama bland de lägsta i hela
Syd- och Centralamerika. I början av 2008 undertecknade Sverige och Panama ett bilateralt investerings-
”Panamas statsskuld har
minskat väsentligt trots stora
satsningar på infrastrukturprojekt...”
skyddsavtal vilket ger svenska investeringar i landet ett
ökat juridiskt skydd. Med tanke på landets strategiska
läge och möjligheter kan ett större antal svenska företag
förväntas etablera sig i landet i framtiden.
Panama
City
RISKBEDÖMNING: Alla investeringar innebär alltid en risk. Din investering kan såväl öka som minska i värde och du kan förlora hela
det investerade beloppet. Tectona Fastighetsfond AB (publ) kan inte råda över ändrade marknadsförhållanden och omvärldsfaktorer.
Vi uppmanar alla intressenter att göra en egen riskbedömning. Kontakta oss för mer information eller gå in på vår hemsida www.tectona.se
Tectona Fastighetsfond AB (publ) • Kaptensgatan 12, 114 57 Stockholm • Telefon: 08 586 107 58 • Fax: 070 711 66 23
E-post: [email protected] • www.tectona.se
Emission 2012
Fastighetsfond
Emittent
Tectona Fastighetsfond AB (publ), Org nr 556869-6198
Förvaltare
Tectona Capital AB , Org nr 556713-3672
Minsta investering
400 aktier
Värdepapper
Stamaktie
Revisor
KPMG
Courtage
1,5 %
Förvaltningsavgift
1,0 %
Teckning och betalning
Teckning sker genom samtidig betalning till Tectona Fastighetsfond till SEB kontonummer 5222 11475 45
KONTAKTINFORMATION
Tectona Fastighetsfond AB (publ)
Kaptensgatan 12
114 57 Stockholm
08-586 107 58
[email protected]
RISKBEDÖMNING: Alla investeringar innebär alltid en risk. Din investering kan såväl öka som minska i värde och du kan förlora hela det investerade beloppet.
Tectona Fastighetsfond AB (publ) kan inte råda över ändrade marknadsförhållanden och omvärldsfaktorer. Vi uppmanar alla intressenter att göra en egen
riskbedömning. Kontakta oss för mer information eller gå in på vår hemsida www.tectona.se
Ja tack, skicka teckningsanmälan till mig
Porto
betalt
Namn
Tectona Fastighetsfond AB (publ)
Gatuadress
Postnr/Ort
E-post
Tel
Mobil
Svarspost
2049 4785
110 05 Stockholm
Genom att fylla i och skicka in denna anmälan har du visat intresse för att investera i värdepapper utgivna av emittenten. Emittenten kommer att skicka teckningsanmälan och
nödvändiga handlingar till dig för underskrift så att du kan genomföra önskad investering. Tilldelning av värdepapper kommer att ske i den ordning emittenten erhåller korrekt
ifyllda teckninganmälningar.
Tectonas Skogsfond AB (publ) • Kaptensgatan 12, 114 57 Stockholm • Telefon: 08 586 107 58 • Fax: 070 711 66 23
E-post: [email protected]
• www.tectona.se
Tectona Fastighetsfond AB (publ) • Kaptensgatan
12, 114 57 Stockholm
• Telefon: 08 586 107 58 • Fax: 070 711 66 23
E-post: [email protected] • www.tectona.se
Download