Standardiserat vårdförlopp
Malignt melanom, hudmelanom
Malignt melanom (MM) i huden
I Sverige upptäcks ca 3750 nya fall av MM per år och 2560
nya fall av MM in situ per år.
Inom Västra sjukvårdsregionen upptäcks ca 827 nya fall av
MM per år och 800 nya fall av MM in situ per år.
Obs! I detta SVF ingår endast hudmelanom och dess
förstadier (MM in situ). Ögonmelanom och
slemhinnemelanom ingår ej.
STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
HUDMELANOM
Misstanke
Misstanke om MM föreligger då:
• Patienten söker för en hudförändring som kan vara
hudmelanom.
• Anamnestisk information om förändring eller symtom från
lesion.
• Klinisk misstanke om hudmelanom vid undersökning av
patienten.
STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
HUDMELANOM
Misstanke
Misstanke om MM skall föranleda att:
• fullständig anamnes tas, inklusive ärftlighet och andra
riskfaktorer.
• hudförändringen undersöks, helst med dermatoskopi
eller teledermatoskopi.
STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
HUDMELANOM
Filterfunktion
• För MM utgör hudläkare eller patolog filterfunktion.
• Det är endast filterfunktionen som kan sätta välgrundad
misstanke om cancer för detta standardiserade
vårdförlopp.
• Remiss vid misstanke om MM ska skickas till hudklinik
STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
HUDMELANOM
Välgrundad misstanke om cancer
Välgrundad misstanke om cancer föreligger vid ett eller flera
av följande:
• dermatoskopisk undersökning och/eller anamnes inger
stark misstanke om MM.
• teledermatoskopisk undersökning* stärker misstanke om
MM.
• histopatologiskt fynd av primärt malignt melanom, in situmelanom eller lentigo maligna
• undersökningsfynd talande för melanommetastas.
*Teledermatoskopiremisser införs i hela regionen under 2016-2017.
STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
HUDMELANOM
Remissuppgifter
Remissen ska innehålla följande:
• symtom eller fynd som ligger till grund för misstanken.
• hur stark misstanken är.
• lokalisation och storlek.
• helst klinisk och dermatoskopisk bild.
• anamnes (ange särskilt när patienten sökte för symtomen eller fynden första
gången, allmäntillstånd och samsjuklighet, tidigare hudcancer, ärftlighet för MM i
familjem, läkemedel inkl. trombocythämmare eller antikoagulantia, social situation,
eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar).
Fortsätter på nästa sida.
STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
HUDMELANOM
Remissuppgifter forts.
• PAD-svar om sådant finns, inkl. datum för
excisionsbiopsin.
• om relevant: hur patienten fick sitt PAD-besked.
• kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella
telefonnummer.
• uppgifter för direktkontakt med inremitterande läkare
(direktnummer).
STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
HUDMELANOM
Information till patienten
Vid välgrundad misstanke ska patienten informeras om
• att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på
om patienten har eller inte har cancer eller någon annan allvarlig
sjukdom.
• vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den
inledande fasen.
• att den diagnostiska excisionen också är den primära behandlingen
• att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör
vara tillgänglig på telefon.
• att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.
STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
HUDMELANOM
Ledtider
Det standardiserade vårdförloppet inleds med följande steg.
Från
Till
Tid
Beslut välgrundad misstanke Diagnostisk excision
7 kalenderdagar
Diagnostisk excision
Diagnosbesked
14 kalenderdagar
Diagnosbesked
Besök för ställningstagande
till utvidgad excision och
portvaktskörteldiagnostik
5 kalenderdagar
STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
HUDMELANOM
Ledtider forts.
För det standardiserade vårdförloppet är följande ledtidsmål
satta.
Patientgrupp
Patienter med lokal
sjukdom
Patienter där
ytterligare behandling
inte är aktuell
Patienter med positiv
portvaktskörtel, där
ytterligare behandling
är aktuell
STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
HUDMELANOM
Från
Till
Tid
Beslut
välgrundad
misstanke
Utvidgad excision
och ev.
portvaktskörtelexcision
33 kalenderdagar
Beslut
välgrundad
misstanke
Lymfkörtelutrymning
57 kalenderdagar
Utredande enheter i regionen
• Hudklinikerna på följande sjukhus:
• Sahlgrenska Universitetssjukhuset
• Frölunda Specialistsjukhus
• Carlanderska Sjukhuset
• NU-sjukvården
• Södra Älvsborgs Sjukhus
• Skaraborgs Sjukhus
• Privata hudläkare anslutna till den offentliga sjukvården.
• Samtliga patologilaboratorier i regionen.
Kontaktuppgifter till remissmottagare finns på:
http://cancercentrum.se/vast/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kortarevantetider/regional-information/remisshantering/
STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
HUDMELANOM
Mer information om SVF
Ytterligare regional information om Standardiserade
vårdförlopp finns på regionalt cancercentrum västs
hemsida: http://cancercentrum.se/vast/varauppdrag/kunskapsstyrning/kortare-vantetider/regionalinformation/
STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
HUDMELANOM
John Paoli
Processledare SVF Hudmelanom
vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Tel. 0730 40 40 44
[email protected]
STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP
HUDMELANOM