Projekt region 2015_Minnesanteckningar politisk styrgrupp 130228

advertisement
TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE
DATUM
Projekt Region 2015
Politisk styrgrupp
2013 02 28
Närvarande i styrgrupp/partidistrikts ordförande
Marie-Louise Forsberg Fransson (S), ordf.
Irén Lejegren (S)
Anders Ceder (S)
Lena Baastad (S)
Ola Karlsson (M)
Lotta Olsson (M)
Jihad Menhem (V)
Fredrik Persson (MP)
Torbjörn Ahlin (C)
Ewa Sundkvist (KD)
Erik Johansson (FP)
Sigvard Blixt (SD)
Jonas Karlsson (S)
Kenneth Lantz (V)
Lars Johansson (C)
Anna Ågerfalk (FP)
Bo Rudolfsson (KD)
Jonas Millard (SD)
Närvarande tjänstemän:
Tommy Larserö, projektledare
Magnus Persson, regiondirektör
Rickard Simonsson, landstingsdirektör
Marcus Olofsson, projektsekreterare
Anders Bro, utbildningssamordnare
Michael Sjöberg, planeringsdirektör
Minnesanteckningar – Politisk styrgrupp 28 februari 2013
1. Medverkan av följeforskare
Eva Gustavsson (fil.dr) är forskare inom kulturgeografi och verksam vid Örebro universitet.
Hon har följt projektet från start och bidrar bland annat med inspel samt tankar och idéer under
projektprocessen. Efter projekttiden löpt ut ska hon även presentera en slutrapport.
2. Genomgång av minnesanteckningar från 13 februari
Minnesanteckningarna från föregående möte läggs till handlingarna.
3. Information och nuläget
Projektledare Tommy Larserö informerar om följande:

Det finns uppgifter om att den departementspromemoria som behandlar Örebro läns
(landstings) ansökan om att bilda region inom kort sänds ut på remiss till länets kommuner med flera.
Projektledningen får därför i uppdrag att se över förutsättningar för en gemensam remisskonferens under slutet av april eller början av maj, samt undersöka hur kommunernas beslutsprocesser ligger tidsmässigt under våren.

Dokumentet kring roll och uppdrag är godkänt av styrgruppen och finns nu publicerat på
projektets webbsida – www.orebroll.se/region2015

Information kring hur de andra ansökningslänen ligger till i sin process - Kronoberg
samt Blekinge har även börjat diskutera regionbildning 2015.
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
Örebro läns landsting Eklundavägen 2
Box 1613
Örebro
701 16 Örebro
E-POST [email protected]
TELEFON
019-602 70 00
TELEFAX
019-602 70 08
INTERNET www.orebroll.se
ORG.NR
232100-0164
PLUSGIRO
122500-2
TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE
DATUM
Projekt Region 2015
Politisk styrgrupp
2013 02 28
4. Kunskapsbyggnad och information kring styrmodell och politisk organisation.
4.1
Anders Bro presenterar sin forskningsrapport – ”Utmaningar och förhållningssätt i en komplex
vardag. Läkaren och den politiskt styrda organisationen”.
Syftet med undersökningen är att klargöra läkares uppfattningar om den politiskt styrda hälsooch sjukvården (se bilagd presentation).
Därefter följde en diskussion kring hur man styr en hälso- och sjukvårdsorganisation:
-
Relationen mellan folkvalda och profession inom landstingsorganisationer
Gränsdragningar – ”vem äger en viss fråga” – politik eller klinik – kan dessa frågor klarläggas?
Hur ska formerna för dialog mellan folkvalda och verksamheter inom hälso- och sjukvården se ut?
Olika perspektiv på styrning – olika typer av verksamheter kräver olika styrning, t ex infrastruktur och hälso- och sjukvård
4.2
Tommy Larserö informerar om att Kärnarbetsgruppen som en del i att bygga kunskap inför
arbetet med förslag på politisk organisation och styrmodell har tagit del av ett antal omvärldsanalyser samt kompletterat med egna framtidsbilder.
4.3
Arbetsgruppen har påbörjat arbetet kring styrmodell/styrverktyg. Michael Sjöberg informerar
om ett arbetsmaterial som arbetsgruppen reflekterat kring: ”Strategisk styrning – verktyg för
styrning av regionen” som kan sägas vara en övergripande modell för styrning och som i huvuddrag innehåller följande perspektiv:
-
Styra med handlingsutrymme och riktlinjer
Styra genom att mäta kvalitet, produktivitet och effektivitet
Styra genom värderingar och normer
Styra genom att uppmuntra till sökande och lärande
Grunden för modellen är baserad på aktuell forskning kring styrmodeller och kan utvecklas på
flera olika sätt, bland annat genom att olika styrverktyg väljs ut inom respektive perspektiv.
Styrgruppen får anledning att återkomma till denna del i projektet fler gånger under våren.
5. Nästa temaområde: samverkan mellan regionen och kommunerna - Underlagsmaterial
 Styrgruppen får i uppgift att mejla in förslag på underlag som man vill projektledningen
tar fram till nästa gång, den 21 mars.
 Viktigt att väga in nya regionala program för samverkan som redan finns idag, t ex det
Sociala välfärdsprogrammet
 Förteckning över nätverk och olika grupperingar – vad görs idag
TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE
DATUM
Projekt Region 2015
Politisk styrgrupp
2013 02 28
6. Yttrande över departementspromemoria gällande Jönköpings läns landstings ansökan
om att bilda region
Landstingsstyrelsen behandlar ett förslag till yttrande på måndag den 4 mars.
7. Nästa möte
Nästa möte är den 21 mars, kl 09.00 – 11.00 (inklusive partidistriktsordförande)
Lokal: Asken, landstingets ledningskansli, Eklundavägen 2, Örebro
8. Övrigt
Omvärldsanalyser med mera ska läggas ut på projektets webbsida –
www.orebroll.se/region2015
//Marcus Olofsson, projektsekreterare
Utmaningar och förhållningssätt i en
komplex vardag.
Läkaren och den politiskt styrda
hälso- och sjukvården
Anders Bro
2013-02-28
Studiens syfte och frågeställningar
• Syfte:
– att undersöka och klargöra läkares uppfattningar
om den politiskt styrda hälso- och sjukvården.
• Frågeställningar:
– Vilka utmaningar upplever läkaren inom ramen för
den politiskt styrda hälso- och sjukvården?
– Hur förhåller sig läkaren till dessa utmaningar?
Genomförande
• 13 halvstrukturerade djupintervjuer
• St-läkare, specialistläkare samt specialistläkare
med verksamhetsansvar
Slutenvård
Primärvård
ST-läkare
1
Specialistläkare/distriktsläkare
6
2
Specialistläkare/distriktsläkare
med verksamhetsansvar
3
1
Teoretisk inramning
• Från hierarkisk styrning till interaktiv
samhällsstyrning
• Från ”government” till ”governance”
Upplevda utmaningar
• Den långa linjen uppåt och den anonyma
politikern (filtrering 1)
• Den långa linjen nedåt och den visionslösa
politiken (filtrering 2)
• Relationen mellan folkvalda och läkare
• Prioriteringar – baserade på politiska
överväganden eller professionell kunskap
• Den professionella abdikeringen
• Avsaknad av formella mötes- och samtalsforum
Läkarens förhållningssätt
•
•
•
•
•
•
•
•
Att föra ett kollegialt samtal
Att bjuda in till samtal i vardagen
Att påverka den politiska ledningen i sakfrågor
Att gå via medborgare, patientgrupper eller
media
Att skriva ett medborgarförslag
Att ta kontakter med tjänstemän
Att agera i specialistråden
Att bli partipolitiskt aktiv
Fyra idealtyper
Relationen mellan synen på politisk styrning samt behovet av
läkares påverkan på politiska överväganden och prioriteringar
Behov av läkares påverkan på politiska
överväganden och prioriteringar
Litet
Syn på politisk
styrning
Negativ
Positiv
Stort
1. Den
marginaliserande
läkaren
2. Den misstroende
läkaren
4. Den tillitsfulle
läkaren
3. Den
accepterande
läkaren
Tack för uppmärksamheten!
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards