ETT kabElfarTyg i världSklaSSSIDAN 8

advertisement
1/2010
En tidning om kablars betydelse från
Lättskalat
på bobiner
sidan 6
Tranås Industrikablage
stannar i Småland
SIDoRNA 4–5
Tema:
Smarta
elnät
SIDORNA 2–3
Ett kabelfartyg
i världsklass
sidAN 8
Foto: nexans
KABELVARDEN
TEMA smart grids
Smartare system för
Framtidens elproduktion kommer att ha
fler källor och mer förnybar el än dagens.
Det kommer att kräva nya och smartare
sätt att distribuera och förbruka elenergin.
Det kallas ofta smart grids, eller smarta
elnät.
Dagens eldistribution bygger på
att nästan all el produceras i stora
vatten- eller kärnkraftverk och
överförs på stora ledningar ut till
kunderna.
Framtidens elproduktion kommer att innehålla en avsevärd större andel förnybar energi – i Sverige
i första hand från vindkraft medan
andra länder kommer att få en
större del från energikällor som sol
eller vågor. Gemensamt för dessa
energikällor är att de inte går att
2 ● K A B E LVÄRDE N
”Det gör
att hushållen faktiskt
kan tjäna
pengar på
sin elbil”
styra som dagens kraftverk, utan
energin kommer när den kommer.
Det kräver en utveckling av eldistributionen till nya smartare elnät.
Eller egentligen smartare elsystem,
enligt Sture Larsson, teknisk direktör vid Svenska Kraftnät.
– En stor andel förnybar energi
kommer framförallt att innebära
konsekvenser för hur vi förbrukar
elen. I dag får de flesta kunder el
till ett fast pris dygnet runt. I framtiden kommer vi att få se ett mer
dynamiskt sätt att hantera elenergin, där priset varierar timme för
timme, säger han.
När förbrukarna, både industri
och hushåll, fått utrustning som
kan mäta elförbrukningen på
timbasis, så innebär det att de kan
styra över delar av förbrukningen
till de timmar på dygnet när det
finns gott om billig energi.
– Delar av förbrukningen i ett
hushåll kan vara dynamiska,
medan andra ligger fast. El för
uppvärmning och kylning är ofta
en förbrukning som går att flytta i
tid genom olika former av ackumulering, som exempelvis isolerade
vattentankar. Samma sak gäller för
industriförbrukningen, där delar
kan vara flexibel medan andra
delar hårdare styrs av leveranstider
och materialkostnader, säger Sture
Larsson.
Hård belastning ibland, men
också förnybar el som produceras
i mikro­källor som solkraftverk på
vanliga villatak kommer att ställa
nya krav på landets elnät, framför­
allt att man hittar affärsmodeller
Lanserar nytt koncept
Nexans kommer under 2010 att lansera ett färdigt koncept för smarta
elnät, anpassat till nordiska förhållanden.
– Nexans arbetar
nu med att ta
fram ett smart
nät, anpassat för
Norden, berättar
marknadschefen
Lars Josefsson.
Nexans har vid sina anläggningar i
Belgien, Tyskland och Frankrike utveck­
lat ett koncept för framtidens smarta
elnät. Det är en helhetslösning med
kablar, sensorer, kommunikationsutrust­
ning, styrsystem och ny teknik i form av
bland annat supraledare.
– Nu ska vi ta detta koncept till en
nordisk marknad, där energisystemet
kommer uppgraderas för att möta kom­
mande behov, berättar Lars Josefsson
marknadschef vid Nexans.
Nexans ligger mycket långt framme
i ett internationellt perspektiv. Det
ger ett försprång i Norden, enligt Lars
Josefsson.
– Framförallt genom att vi kan leve­
rera hela systemet med alla delarna,
säger han.
Att tillhöra en global koncern är en
stor fördel när ny avancerad teknik ska
införas, hävdar Lars Josefsson.
– Dels har vi vårt stora utvecklings­
center i Lyon där vi har expertis inom
alla områden som krävs för de smarta
elnäten; IT, telekommunikation, elkraft
”Nu ska vi ta detta
koncept till en nordisk
marknad, där energisystemet kommer
uppgraderas för att
möta kommande behov”
och mekanik. Vi har dessutom de finans­
iella resurser som behövs för att mäkta
med en så stor investering, säger han.
Flera innovationer har tagits fram
inom koncernen. Dels systemet Cat-1
som dynamiskt övervakar nätet för att
optimera effektiviteten, dels en ny typ
av luftledningslina som tål ett längre
avstånd mellan stolparna.
– Linorna innehåller en kärna av
komposit som gör att de klarar hårdare
mekanisk belastning. Det minskar anta­
let stolpar, vilket gör att nätens påver­
kan på landskapet blir mindre och att
det blir lättare att korsa vägar och älvar.
De stora mängder energi som period­vis
kan förekomma i de smarta elnäten kan
även leda till att dagens linkonstruktio­
ner får för stort nedhäng av värmeut­
vecklingen, men den här konstruktionen
håller linorna på plats.
framtidens el
som gör att vanliga hushåll och
företag kan sälja el till näten.
– Det innebär dels att de befintliga näten kan behöva förstärkas,
dels att mätning och olika former
av leveransavtal måste utvecklas
för att hantera situationer då
elen går åt flera håll, säger Sture
Larsson.
Att lagra el i jättelika batterier
är en lockande tanke. Men med
dagens batteripriser är det knappast lönsamt att bygga batterier
bara för det syftet. Men snart kan
det finnas ett stort batteri i varje
hem – om elbilen får sitt förväntade genombrott.
– Då fyller man bilens batteri
med billig el för att kunna köra billigt och avstår om elen är dyr. Om
elbilarna utvecklas vidare kan man
tänka sig att man kan tanka över
– Framtidens
elnät måste
förstärkas för
att klara en
periodvis högre
belastning, men
också göras
energieffektivare
vid varierande
spänningsnivåer,
berättar Sture
Larsson, teknisk
chef vid Svenska
Kraftnät.
elen till huset vid hög belastning,
eller sälja tillbaka ut i elnätet när
elpriset är som dyrast. Det gör att
hushållen faktiskt kan tjäna pengar
på sin elbil.
energieffektivare, man kan exempelvis anpassa spänningsnivåer
beroende på mängden överförd
energi för att minimera förluster i
nätet, säger Sture Larsson.
Information blir en viktig del i
framtidens elnät. Ingen kan sitta
hemma och läsa av elpris hela
dagarna, detta måste gå via nya
styrutrusningar som ständigt informeras om elpriser. Men eftersom
näten periodvis kommer att utsättas för en mycket hög belastning
ena dagen, för att andra dagar bara
kunna frakta små mängder energi
så kommer det att krävas betydligt
mer sofistikerade former av övervakning av näten.
– Dels för att förhindra rena
haverier på grund av överbelastning. Men också för att göra näten
Än så länge finns de smarta
elnäten mest på skrivborden. Ett
projekt som i praktiken har kommit långt på svensk mark finns att
hitta i Norra Djurgårdsstaden i
Stockholm.
– Fortum och ABB driver där ett
intressant projekt som öppnar för
smart elanvändning och för möjligheter till lokal produktion och
smart laddning av bilar. Man tittar
också på hur man effektivast kan
försörja fartygen i Värtahamnen
med el, men också i vissa fall låta
fartygens motorer försörja området med el, berättar Sture Larsson.
K AB E LV Ä R DE N
●
3
VÅRA KUNDER
Stannar
i Småland
När de flesta svenska tillverkarna av kab­
lage flyttat till lågkostnadsländer fortsätter
Tranås Industrikablage att tillverka hemma
i Småland. Hög flexibilitet, hög automati­
sering och målstyrda arbetsgrupper är
vinnarkonceptet.
Rolf Gerking, inköps- och personalansvarig, berättar att flera kunder
som valt att köpa kablage från
asiatiska leverantörer kommit tillbaka till Tranås Industrikablage.
– De saknar den flexibilitet som
vi kan erbjuda. Utvecklingen går så
snabbt, och när man har leverantörer så långt borta tar det tid att
göra förändringar. Blir något fel
innebär det att det blir dyrt. Vi kan
ställa om snabbt och vi kan jobba i
små serier, säger han.
Tranås Industrikablage startades
1986. Bakgrunden till bildandet
var att Tranås Eltjänst, som var
elinstallatör hos Stiga, också tillverkade enklare kablagelösningar
åt kunden. Men det kom allt
fler förfrågningar om att bygga
kablage, så till slut valde ägaren
av Tranås Eltjänst att starta ett nytt
företag för kablagetillverkning.
De första åren fick företaget flytta
flera gånger eftersom det växte ur
sina lokaler, men de senaste
15 åren har det hållit till längst ut
i Hjälmaryds industriområde vid
södra infarten till Tranås från riksväg 32.
I dag har Tranås Industrikablage
55 anställda och beräknas omsätta
52 miljoner kronor under innevarande räkenskapsår. Företagets
största kunder är tillverkare av
skogs- och trädgårdsmaskiner
samt tillverkare av värmepumpar,
främst företag med rötter i Tranås
med omnejd men som fått globala
ägare. Ett annat kundsegment finns
inom militärt övningsmateriel.
– Men vi har dock en ganska
4 ● K A B E LVÄRDE N
– Genom hög
flexibilitet kan vi
konkurrera med
lågkostnads­
länder, säger
Rolk Gerking,
inköps- och
personal­
ansvarig.
”Den här
maskinen kan
hantera
upp till
36 kablar
i sekvens”
Tranås Industrikablage
har 55 anställda och
arbetar med målstyrda
produktions­grupper, som
själva sköter kontakten
med kunderna.
bred kundstruktur med ett hundratal kunder, säger Rolf Gerking.
Lågkonjunkturen slog hårt mot
flera av företagets kunder. Men
Tranås Industrikablage klarade sig
hyggligt torrskoda, och passade
till och med på att investera sig ur
krisen genom att ytterligare höja
flexibiliteten.
– Vi har bland annat utvecklat
en avdelning för småserietillverkning av reservdelar och prototyper.
Vi har ofta blivit tillfrågade om
reservdelsproduktion, men inte
ansett att det passat in i vår serieproduktion. Samma sak gäller prototyptillverkning. Men på senare
år har trycket från kunderna ökat
och vi insåg att det finns en rejäl
marknad.
– Eftersom det rör sig om små
serier och ibland udda material, så
är det oftast materialförsörjning
som är det svåra. Vi försöker lösa
det dels genom att prata med våra
kunder så att vi kan ligga steget
före, dels genom att ha nära relationer med våra leverantörer, säger
Rolf Gerking.
Att ligga steget före är en bärande
idé i hela verksamheten för Tranås
Industrikablage.
– Vi strävar efter att komma med
så tidigt som möjligt i processerna.
Om våra kunder låter oss ha synpunkter i konstruktionsögonblicket, så har de ofta igen det genom
att produktionen blir billigare.
Ett sätt för Tranås Industri­
kablage att hantera den hårda
lågpriskonkurrensen är att bygga
mer avancerade produkter med
hög kvalité. Dit har företaget nått
bland annat genom att ha en bra
maskinpark. Centralt i maskinhallen står en praktpjäs, en Komax
Zeta inköpt för cirka fem miljoner
kronor, vilket är företagets största
investering hittills.
– Vanliga maskiner hanterar en
kabel i taget. Den här maskinen
kan hantera upp till 36 kablar i
sekvens och monterar automatiskt
kablarna i block, berättar Rolf
Gerking.
För att inte helt slås ut från delar
av marknaden samarbetar Tranås
Industrikablage med två partnerföretag i Litauen.
– De hjälper oss framförallt med
kablage som kräver stort manuellt
jobb. Det gör att vi kan behålla
våra svenska kunder inom alla seg-
”Utvecklingen går
så snabbt,
och när
man har
leverantörer så långt
borta tar
det tid att
göra för­
ändringar”
ment. Genom att lägga den mest
manuella tillverkningen i Litauen
kan vi satsa mer på maskininvesteringar och avancerade kablage här
i Tranås.
I mitten av 1990-talet köpte
Tranås Industrikablage över tillverkning av grovkablage från ABB. Det
rör sig om kablar med en dimension på 10-120 kvadratmilli­meter, på
upp till 30 millimeter i diameter.
– Det är i första hand batteri­
kablage till Scanias bussar och
större gräsklippare, men även
reservdelsproduktion till lastvagnsindustrin. Det är långa kablar,
batterierna sitter ju oftast bak i
motorrummet, och grovkablagen
utgör ungefär tio procent av vår
verksamhet.
Produktionen inom företaget
görs i sex så kallade ”målstyrda
grupper”.
– Vi har arbetat med det i tio år.
Innebörden av begreppet är att
man flyttar ut delar av produktionsadministrationen och sätter
mål för grupper. De får sedan självständigt styra arbetet och sköta
kontakterna med kunderna, vilket
ger dem stor förståelse för kundernas behov. Kunderna har visat stor
uppskattning för det, framförallt
att de alltid kan få ett svar direkt
om de undrar något.
Nexans är en av företagets leverantörer.
– Vi har haft ett långt och bra
samarbete med Nexans som är en
av våra största leverantörer, inte
minst inom halogenfri kabel, säger
Rolf Gerking.
K AB E LV Ä R DE N
●
5
NYHETER
Succékabel på bobin
Nexans har nu börjat sälja sin
extremt lättskalade installationskabel EQLQ Easy på bobin.
Nexans halogenfria kabel EQLQ Easy
är skapad för att göra livet lättare för
installatörer. Mantel och aluminium­
band kan i ett drag skalas 100 cm,
vilket sparar installatörernas axlar.
– Den innehåller inte heller någon
talk, vilket innebär att installatö­
rernas hud inte torkar ut samtidigt
som golven inte blir nersmutsade
av talken, säger produktchefen Aron
Andersson.
Den tvinnade biledaren gör också
att installationen i dosor och appa­
rater kan göras mycket snabbare.
Dessutom är EQLQ Easy enkel att
klamra och det uppstår inga veck
vid böjar. Nu finns EQLQ Easy även
på bobin, vilket innebär att den kan
köpas i längre längder. Bobinerna
är anpassade för pallytan på en
EUR-pall så att fyra bobiner ryms
på pallen utan att sticka ut, vilket
besparar kunderna problem med
transportskador och vid lagerhåll­
ning. Sammanlagt ryms åtta bobiner
på en pall.
Fakta EQLQ Easy
EQLQ Easy finns i fullsorti­
ment från 3G1,5 till 5G2,5
l Ingen talk
l Godkänd av Semko
l UV-skyddad
l Brandspridningsklass F2
l Tvinnad biledare
l Halogenfri
l Patenterad konstruktion
l
Guldnyckel till Mecka och Nexans
Nexans halogenfria kampanj med de brand- och vattenskadade breven
fortsätter att skörda framgångar inom reklambranschen. När Swedma
arrangerade sin årliga tävling Guldnyckeln var Nexans och reklambyrån
Mecka en av vinnarna.
Mecka har tidigare tilldelats silvermedalj i Postens tävling Guldlådan för
samma kampanj, som dessutom var nominerad i Sveriges Annonsörer och
Sveriges Kommunikationsbyråers 100-wattaren.
Klimatkompenserar med skog
Nexans kompenserar nu alla koldioxidutsläpp från företagets affärs­resor med flyg genom att stödja ett projekt för återplantering av skog
i Unchindile-Mapanda i Tanzania. Nästan 18 000 hektar förstörd mark
kommer att återplanteras med tall, eukalyptus och hotade lokala arter
för att skydda den biologiska mångfalden.
Ny mellanspänningskabel
underlättar mantelprovning
Nexans nya mellanspänningskabel AXLJ-F TTCL är konstruerad med en
mantel av PE som består av två skikt, ett inre UV-beständigt vitt skikt och
ett yttre halvledande svart skikt. Det är en konstruktion som gör det lätt att
se om det yttre skiktet avlägsnats från manteln och som möjliggör mantel­
provning på trumma, i rör och före återfyllnad.
AXLJ-F TTCL är längs- och tvärvattentät och avsedd för fast förläggning
utomhus i luft, mark och vatten.
6 ● K A B E LVÄRDE N
Värmeprodukter flyttar
till Axjo Kabel AB
Nexans har
flyttat sin
försäljning av
värmekabel
till dotter­
bolaget Axjo
Kabel AB i
Gislaved. Det
ska ge både
större flexibili­
tet i verksam­
heten liksom
effektivare
och snabbare
leveranser. Genom flytten av Axjo Kabel AB ges även möjlighet till mer
anpassad kundbearbetning och ökat fokus på värmeområdet.
Kent Sandquist, försäljningschef Värme och Robert Lindqvist, produktchef
Värme, har därför flyttat till Axjo Kabel AB i Gislaved. Pär-Erik Näslund är
platschef för verksamheten på Axjo som sedan tidigare säljer sladdställ.
1 kV-kabel
anpassad
för Norden
Nexans nya 1 kV-kabel för
installation, S1XV, är avsedd
för fast förläggning inom- och
utomhus i luft, mark och vatten.
Kabeln är tillverkad för ett nord­
iskt klimat med material enligt
svensk standard för att kunna
hanteras även vid kyla. Kabeln är
oskärmad vilket gör den enkel
och smidig att installera. Den
finns i en area från 3G1,5 till
5G16.
Kabelnyhet i
sortimentlista
Nexans bassortimentlista för elnät
är uppdaterad för 2010. Ny i bas­
sortimentet är den nya kabeln
AXLJ-F TTCL. Produkterna i bas­
sortimentlistan tillverkas mot lager
i Grimsås. Målet är att de ska levere­
ras inom en vecka med reservation
vid säsongs­toppar då produkter
tillfälligt kan ta slut.
Ny upplaga av
Handbok för
nätbyggare
I 2010 års upp­
laga av hand­
bok för nät­
byggare finns
bassortimentet
för kablar
och tillbehör
inom använd­
ningsområdet
Infrastruktur.
Här finns även bland annat belast­
ningstabeller, korrektions­faktorer
och förläggnings­instruktioner.
Handboken, som uppdateras vart­
annat år, vänder sig framförallt till
dem som arbetar med byggnation
av nät för eldistribution, telekom­
munikation och bredband i natio­
nella stomnät, regionala nät och
stadsnät samt accessnät.
Handboken kan beställas via
www.nexans.se
Högsta betyg
20 år i rad
Nexans IKO Sweden ingår i en
exklusiv grupp av 94 svenska före­
tag som har lyckats med bedriften
att få det högsta kreditbetyget AAA
20 år i rad från kreditvärderingsföre­
taget Soliditet. För detta belönades
företaget med det nyinstiftade pri­
set Soliditet Diamond Award.
Ny förpackningslösning
ökar blåshastighet
Nexans
lanserar en
ny förpackning,
designad för att
snabbare kunna blåsa
in mikrofiberkabel i rör.
Den nya förpackningslösningen är
anpassad för fiberkabel upp till 3 mm.
Den gör det möjligt att blåsa fiberkabel
mycket snabbare och säkrare jämfört med
traditionellt förpackad kabel på trumma, efter­
som kabeln inte
behöver dra runt
en tung trumma vid
blåsförläggning.
I förpackningen levereras
Nexans mikrokabel GAQDBV
som ingår i Nexans utbud av kom­
pletta system för fiber-till-hemmet, vars
totallösningar innehåller produkter som
är anpassade för att fungera ihop och som
därmed ger optimal prestanda, driftsäkerhet och
kostnadseffektivitet.
Nexans fortsatt
huvudleverantör
till Stokab
Nexans har tecknat ett nytt två­
årigt ramavtal med AB Stokab, ett
IT-infrastrukturbolag som ägs av
Stockholms stad. Kontraktet omfattar
leverans av installationsmaterial till
Stokabs utbyggnad av infrastruktur
för bredband i Stockholmsområdet.
Där ingår bland annat ODFer (Optical
Distribution Frames) och utrustning
till noder i flerfamiljshus.
MOTIONLINE – kabellösning för automation
Nexans har samlat alla kabellösningar för automation
under varumärket MOTIONLINE™ för att lyfta fram
företagets samlade resurser på detta område – allt
från minia­tyrstyrkablar till avancerade industrikablar
(Profinet) och diskreta elkablar. Det nya varumärket
omfattar även hybridkablar som uppfyller kraven för
decentraliserade styrsystem genom att kombinera eloch signaltrådar i samma kabel.
K AB E LV Ä R DE N
●
7
B
NEXANS I VÄRLDEN
Tankar kring
kabeltrassel
För några dagar sedan skojade jag
med en kollega när vi stod och redde ut
kabeltrassel efter en minimässa: – Kablar,
vad skall de vara bra för egentligen? Jag
insåg samtidigt som jag sade det att det
var som att svära i kyrkan. Är det någon
som borde uppskatta värdet av kablar så
är det ju vi på Nexans.
Den tidning du håller i din hand heter
C/S Skagerack har förlängts
med 12,5 meter på mitten
för att kunna lägga längre
och grövre kablar till havs.
Världsklass – även till havs
Kunderna vill förlägga allt grövre kablar i havet. Nexans möter det behovet
genom att förlänga fartyget C/S Nexans Skagerack med 12,5 meter.
C/S Nexans Skagerack var ett
100 meter långt, och ett av världens mest avancerade kabelförläggningsfartyg, när det lade till i
varvet Cammell Laird Shiprepairers
and Shipbuilders Limited i
Birkenhead, England. Där sågades det mitt itu. Två månader och
­8­ miljoner euro senare hade de två
delarna fogats samman, men mellan sig hade de en 12,5 meter lång
ny sektion. Där fanns dels en ny
bostadsmodul med 60 enkelhytter,
dels ett arbetsdäck med en lastyta
som ökat från 900 till 2 000 m2.
Det gör C/S Nexans Skagerack
till ett kabelförläggningsfartyg i
yppersta världsklass som kan hantera kundernas nya krav att kunna
lägga ut ännu grövre kraftkabel
och kopplingsstationer i havet.
– Att äga och själva driva vårt
kabelutläggningsfartyg är en
viktig del i vår strategi att tillhandahålla en komplett service för
utläggning av undervattenskabel.
Ombyggnaden av C/S Skagerrak
KABELVARDEN
Kabelvärden ges ut av Nexans IKO
Sweden AB, 514 81 GRIMSÅS
Tfn 0325–800 00 www.nexans.se
8 ● K A B E LVÄRDE N
”Ombygg­nad av C/S
Skagerrak
ska ses som
en markering av vårt
åtagande
inom undervattenskabel och
garanterar
att vi står
väl rustade
för marknadens behov”
ska ses som en markering av vårt
åtagande inom undervattenskabel
och garanterar att vi står väl rustade för marknadens behov, säger
Krister Granlie, VD på Nexans
Umbilicals & Sub-marine High
Voltage Business Group.
C/S Nexans Skageracks första
jobb i sin nya skepnad startar från
den norska kusten. Därifrån ska
fartyget förlägga en 292 km lång
HVDC-kabel – en högspänningskabel för likström – tillsammans med
en optofiberkabel ut till BP Valhall
PFS för att försörja oljeplattformen med el. Fartyget har tidigare
använts i många stora projekt som
förläggningen av kraftkablarna
mellan Spanien och Marocko
(1997 och 2005), Gemini-projektet
i Mexikanska golfen (1999), projektet Abu Safah i Saudiarabien
(2004) och NorNed-länken (2008)
mellan Norge och Nederländerna,
som med sina 580 km är världens
längsta högspänningskabel under
vatten.
Redaktör: Karin Johansson
Produktion: Rejäl Kommunikation AB
Grafisk form: Inspiration Media
Ansvarig utgivare: Eva Wallin
Kabelvärden. I två utgåvor per år är
målet att belysa kablar, dess användning
och, framför allt, dess värde. Trots att vi
gett ut Kabelvärden sedan 2006, känns
detta nummer lite speciellt. Som nytill­
trädd kommunikationschef på Nexans
IKO Sweden och ansvarig utgivare för
Kabelvärden vill jag ta tillfället i akt att
hälsa dig välkommen till detta mitt ”pre­
miärnummer”!
För oss på Nexans är det jubileumsår
i år. Det är 10 år sedan Nexans bildades
ur Alcatels kabelverksamhet, med det
tydliga målet att bli global expert på
kablar och kabelsystem. Nexans Sveriges
fabrik och huvudkontor i Grimsås har
dock längre traditioner än så. Sedan 1948
har det tillverkats kabel på torvmossen
här i Västergötland.
Att tillhöra en global koncern är natur­
ligtvis en enorm styrka. Med närvaro i
närmare 40 länder och tillsammans med
företag som alla är experter på kablar,
får vi tillgång till hela världens samlade
kompetens inom området, produkter och
innovationer.
Så mycket verksamhet beror på
kablar. Kablar finns överallt och hanterar
viktiga och avancerade processer, ger
problemfri funktion och hög säkerhet.
En liten försynt
fråga dock; vad
sägs om att göra
kablar som inte
trasslar sig till
nästa utvecklings­
projekt?!
Eva Wallin
Kommunikationschef
Nexans över hela världen
Nexans finns över hela världen. Här hittar du Nexans fabriker och kontor:
Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Canada, Chile, Colombia, Danmark,
Egypten, Filipinerna, Finland, Frankrike , Förenade Arabemiraten, Ghana, Grekland,
Hongkong , Indien, Indonesien, Iran, Irland, Italien, Kina, Korea, Libanon, Litauen,
Marocko, Nederländerna, Nigeria, Norge, Peru, Rumänien, Ryssland, Schweiz,
Spanien, Singapore, Sverige, Sydafrika, Taiwan, Thailand, Turkiet, Tyskland,
Storbritannien, USA , Venezuela, Vietnam
Download