Lägesbeskrivning vid riktmärke 1

advertisement
Datum: 2017-03-15
Ansvarig: Hanna Gunnarsson
Verksamhet: Läkarhuset Tranås
Förbättringsområde: Kulturunderstödd rehabilitering som behandlingsalternativ vid psykisk ohälsa
och långvarig smärta i Tranås Kommun.
Bakgrund
Den psykiska ohälsan fortsätter vara den huvudsakliga orsaken till långtidssjukskrivning. Inom flera
kommuner i Region Jönköping har man infört Kulturunderstödd rehabilitering som ett
behandlingsalternativ vid psykisk ohälsa och/eller långvarig smärta/ psykosomatiska besvär.
Behandlingen tycks ha god effekt utifrån de behandlingsgrupper som hittills genomförts.
I Tranås kommun finns i nuläget Kulturunderstödd rehabilitering ej som behandlingsform, vilket
innebär att invånare i kommunen inte kan ta del utav denna, till synes, effektiva
rehabiliteringsmodell.
Mål
Huvudmål: Permanent etablera kulturunderstödd rehabilitering som behandlings/rehabiliteringsform
i Tranås kommun.
Delmål: Uppstart med första grupp i september 2017.
Bearbetning, text och layout - Qulturum, Region Jönköpings län
Version 2016-09-19
Nuläge
I diagramet nedan visas antalet sjukskrivningsfall fr.o.m. december 2015 t.o.m. maj 1017. Det
föreligger viss variation från månad till månad men sammantaget rör det sig om ca 100 aktuella
sjukfall/ månad.
I diagrammen nedan visas vilka diagnoser som ligger till grund för sjukskrivning. Den psykiska ohälsan
är den dominerande orsaken till sjukskrivning både vad gäller kvinnor och män.
Bearbetning, text och layout - Qulturum, Region Jönköpings län
Version 2016-09-19
Behandlingsalternativen som vårdenheten kan erbjuda vid psykiska besvär är läkemedelsbehandling
och/ eller samtalsstöd, KBT-behandling alt. webb-baserad KBT-behandling. Utöver detta finns det
möjlighet att få stöd via rehabiliteringskoordinatorn vad gäller kontakter med försäkringskassa,
arbetsförmedling och arbetsgivare.
Analys av nuläget
Den psykiska ohälsan ökar generellt i samhäller och det är säkerligen en mängd olika samhälleliga
faktorer, i kombination med sociala och personliga faktorer, som bidrar till detta. Andelen patienter
med denna typ utav besvär som är listade på enheten ligger i linje med hur det ser ut på andra
primärvårdseneheter.
Dock är vi helt övertygade om att det är gynnsamt för rehabiliteringen och återgången i arbete att
delta i en mer aktiv form utav rehabilitering. Att få delta i en grupp, göra något aktivt och praktiskt. Vi
tror att denna typ av behandlingsform kan vara ett utmärkt komplement till annan behandling,
exempelvis KBT-terapi eller annat samtalsstöd.
Planerade/ genomförda aktiviteter
 Informationsmöte med regionens samordnare för Kulturunderstödd rehabilitering och
personalen på Läkarhuset Tranås. Genomfört 2017-04-19
 Informationsmöte med Tranås kommun och regionenes samordnade för kulturunderstödd
rehabilitering. Genomfört 2017-04-25
 Identifiera lämpliga patienter för att delta i gruppbehandlingen. Pågående
 Uppstart med första ”kulturgruppen” september 2017
Bearbetning, text och layout - Qulturum, Region Jönköpings län
Version 2016-09-19
Analys av resultat av de testade förändringarna kopplat till det övergripande målet
Gör en analys
– Visa mätning över tid för det övergripande förbättringsarbetet (diagram/tabell)
– i vilken omfattning och hur har de testade förändringarna haft effekt (påverkat) resultaten kopplat till det
övergripande målet/delmålet?
– Ytterligare effekter?
Summering utifrån analys och resultat av de genomförda förändringarna
Lärdomar – Nya frågeställningar – Nästa steg
Bearbetning, text och layout - Qulturum, Region Jönköpings län
Version 2016-09-19
Download