Bättre förståelse/omhändertagande vid psykisk ohälsa

advertisement
Förbättringsprojekt Folkhälsa
Bättre förståelse och omhändertagande av patienter med psykisk ohälsa
Läkarhuset Tranås
Ansvarig: Hanna Gunnarsson
Bakgrund
Nuläge
Psykisk ohälsa är ett växande problem. Vi har bl.a. tagit del av resultatet från Folkhälsomyndighetens
enkät för 2015. Där kan man bl.a. läsa att 31% av de kvinnor i åldrarna 16-29 år som svarat på enkäten
upplever sig ha ett nedsatt psykiskt mående. Av män i samma åldersgrupp uppgav 18% nedsatt psykiskt
mående. 51% av kvinnor i den här åldergruppen och 32% av männen uppgav att de led av ångest. 28% av
kvinnorna och 24% av männen uppgav sömnbesvär. Dessa resultat återfinns via följande länk:
Statistik för ”nuläget” är framtagen via Diver och visar siffror för år 2015.
Följande diagnoskoder har valts: F32, F320-F322, F329, F33, F331, F39-P, F410F412, F419,F410-P, F438A, F439, F439-P.
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statistik-och-undersokningar/enkater-ochundersokningar/nationella-folkhalsoenkaten/psykisk-halsa/sjukdomar-och-besvar/
84 pat. i åldersgruppen 11-30 år.
358 pat. i åldersgruppen 31-65 år.
179 pat. i åldergruppen 66-92 år.
Statistiken presenteras i diagram på sida 2.
Med tanke på att psykisk ohälsa är ett växande problem, både nationellt och inom regionen, känns det
angeläget att se över hur vi på vår enhet arbetar med och för den här patientkategorin.
Under 2015 fick totalt 608 patienter en eller flera utav dessa diagnoser.
En mycket liten del av dessa patienter har eller hur haft psykologkontakt.
Kontakten med enheten sker framförallt via behandlande läkare.
Övergripande mål
Analys av nuläge
Förebygga allvarlig psykisk ohälsa.
Således en stor grupp patienter med psykisk ohälsa. 608 individer utgör ca
12% av det totala antalet listade patienter på enheten. Högst förekomst av
psykisk ohälsa ser vi bland kvinnor i åldersgruppen 31-65 år.
Delmål
Bättre översikt av hur stor den här patientgruppen är på vår enhet.
Ökad kunskap kring patienternas upplevelse och behov när det gäller kontakter med vården.
Ökad samverkan med andra instanser, utifrån patientgruppens behov. Kommun, skolan, socialtjänsten,
arbetsförmedlingen, komvux?
Oftast är läkaren ensam behandlare. Psykologen kopplas in via internremiss
men har inte möjlighet att etablera kontakt med alla dessa patienter och här
måste man prioritera.
För att bättre förstå den här patientgruppen behövs mer specifik statistik.
PGSA-1 kommer att behandla hur vi planerar att gå vidare under första delen
utav förbättringsprojektet för att skaffa oss en bättre kunskapsgrund att stå på
för att kunna planera lämpliga aktiviteter/insatser att testa framöver.
Förbättringsprojekt Folkhälsa
Bättre förståelse och omhändertagande av patienter med psykisk ohälsa
Läkarhuset Tranås
Ansvarig: Hanna Gunnarsson
Statistik psykisk ohälsa 2015
700
600
Antal pat. med psykisk ohälsa
500
Totalt
ålder 11-30 kvinnor
400
ålder 11-30 män
ålder 31-65 kvinnor
ålder 31-65 män
300
ålder 65-92 kvinnor
ålder 65-92 män
200
100
0
1
Åldersgrupper fördelat kvinnor/män
Förbättringsprojekt Folkhälsa
Bättre förståelse och omhändertagande av patienter med psykisk ohälsa
Läkarhuset Tranås
Ansvarig: Hanna Gunnarsson
•Se över vilken statisik som är lämplig
att plocka fram vad gäller den här
patientgruppen.
•Se över vilka utvärderingsinstrument
som ska användas.
•Informera och involvera de anställda
på enheten som behöver invovleras i
arbetet.
•Åtgärder/aktiviter utifrån studerat
resultat. Vilka samarbetspartnes är
lämpliga att involvera och öka
samverkan med? Hur kan vi
samverka? Behöver vi erbjudan
andra behandlingsmetoder, ex.
webb-baserad behandling?
•Nytt PGSA-hjul för lämpliga
aktiviteter att testa.
•Analysera Diver-statistiken - hur stor är den
här gruppen? Vilka åldrar är mest
representerade? Någon CNI-grupp som
speciellt är representerad? Vilken
behandling ger vi idag?
•Föra in och analysera resultatet från
patientenkäter.
Agera
Planera
Studera
Göra
Kartlägga patientgruppen och dess
behov.
•Ta fram statistik ur Diver: antal pat. med psykiska besvär
utifrån diagnoskoder, åldersgruppera, andra diagnoser i
kombination med psykisk ohälsa, vilken behandling
erbjuds idag.
•Sätta ihop en lämplig patientenkät innehållande
"basfrågor" för att se ev. CNI-grupper, självskattning
psykisk- och fysisk ohälsa, patientbehov.
•Få godkännande från patienter att skicka ut enkät - via
post alt. via mina vårdkontakter. Fråga kring detta vid
kontakt med patienter med den här typen utav besvär,
ex. ssk. i telefon och övrig personal vid besökskontakt
med pat.
Download