Underlag för journalgranskning - förebygg infektioner vid

Underlag för journalgranskning
Förebygg infektioner vid centrala venösa infarter
Markera med ett X om åtgärden är utförd eller inte är aktuell.
Exempel: Infektion föreligger ej och därför är åtgärden kateterrelaterad infektion är korrekt diagnostiserad inte
Sjukhus
Pat.nr
Pat.nr
Pat.nr
Pat.nr
Pat.nr
Pat.nr
Pat.nr
Pat.nr
Pat.nr
Pat.nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Månad/År
Lokala riktlinjer avseende korrekt indikation
för inläggning av kateter har följts
Steril inläggningsteknik har tillämpats
Skriftliga riktlinjer för daglig skötsel har
följts och dokumenterats
(2 åtgärder , båda ska vara utförda)
Daglig utvärdering av behov av CVK är gjord
Kateterrelaterad infektion är korrekt
diagnostiserad
Samtliga åtgärder utförda
*Värde som förs in på uppföljningsdiagram
Framtaget av Sveriges Kommuner och Landsting inom ramen för Nationell satsning för Ökad patientsäkerhet
svar
Avdelning
Antal ja-
aktuell
10
10
10
10
10
*
10