Sammandrag av tal E:s Nya Fördrag och Kvinnorna

advertisement
SPEECH/97/175
Anita Gradin
Kommissioner
Sammandrag av tal
E:s Nya Fördrag och Kvinnorna
ery
v
i
el
D
foi
t
t
i
a
ins
a
éf
c
g
rt
n
A
o
o
k
ec
ew
ron
h
n
p
C
he
te
c
x
te
pro
e
l
s
ul
ge
s
Se
a
td
l
i
g
Es
Den andra Intereuropeiska Nätverkskonferensen
Visby, Sverige, 10-14 september 1997
- När Europeiska Unionens nya fördrag ratificerats får vi mycket bättre
möjligheter att arbeta för jämställdhet. En förutsättning för att vi skall kunna
använda dessa nya redskap är att politiskt engagerade kvinnor och starka
kvinnoorganisationer hjälper till att driva igenom de beslut, som nu blir
möjliga, sade kommissionär Anita Gradin i ett anförande i Visby lördag den
13 september.
Mycket har redan uträttats inom Europeiska Unionen för ökad jämställdhet.
Det arbetet har baserats på Romfördragets artikel 119 om lika lön för män
och kvinnor. Artikeln har utvidgats i det nya fördraget och ställer nu också
krav på lika möjligheter och lika behandling i samband med anställning och
yrkesliv.
Det krävs inte längre enhällighet i ministerrådet för att fatta beslut under
artikel 119. Det räcker med kvalificerad majoritet. Det i sin tur innebär
möjligheter till flera direktiv om jämställdhet i framtiden.
- Detta är goda nyheter för kvinnorna, sade Anita Gradin.
Anita Gradin noterade den så kallade Kalankedomen i EU:s domstol i
Luxemburg förra året. Domstolen gick emot att en kvinna fått ett jobb enligt
principen om positiv särbehandling för underrepresenterat kön.
Kommissionen agerade omedelbart efter domen genom att föreslå en
ändring i direktivet. Det nya fördraget säger nu i klara ordalag att principen
om likabehandling inte skall hindra att ett medlemsland behåller eller inför
bestämmelser om särskilda förmåner, som gör det lättare för det
underrepresenterade könet att utöva ett yrke eller för att förebygga eller
kompensera nackdelar i yrkeskarriären.
Den utvidgade artikel 119 är ett bra arbetsredskap för att förbättra
jämställdheten, men det finns också andra goda nyheter för kvinnorna i det
nya fördraget.
Arbetstagarnas grundläggande sociala rättigheter har fått ett eget kapitel i
fördraget. Det innehåller krav på hög sysselsättning och förbättrade
arbetsförhållanden för de anställda. Lika möjligheter för kvinnor och män på
arbetsmarknaden och lika behandling på arbetsplatsen ingår i det kapitlet.
En särskild artikel om ickediskriminering finns också med i fördraget.
Diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller
övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning skall bekämpas.
2
Sammanfattningsvis, sade Anita Gradin, ger det nya fördraget oss makt att:
- Arbeta med positiv särbehandling för att uppnå jämställdhet.
- Att fortsätta med vårt jämställdhetsarbete, men med en bättre
beslutsprocedur.
- Att kämpa mot diskriminering.
- Att arbeta med jämställdhet mellan män och kvinnor som en av våra
grundläggande uppgifter.
Fördraget slår också fast i svart på vitt, att Unionen skall arbeta för
jämställdhet inom alla verksamhetsområden. Den principen har
Kommissionen redan börjat tillämpa. Anita Gradin har t.ex. tagit upp
kampen mot slavhandel med kvinnor inom sitt ämnesområde - Justitie- och
Inrikessamarbetet.
- Med principen inskriven i fördraget ges nya möjligheter att driva
jämställdhetsarbetet på alla tänkbara samarbetsområden, sade Anita
Gradin.
Sysselsättningspolitiken blir till exempel ett nytt samarbetsområde för
Unionen genom det nya fördraget. Det innebär bland annat att EU årligen
kommer att ge riktlinjer till medlemsländerna för sysselsättningspolitiken
och att medlemmarna i sin tur lämnar årliga rapporter om arbetet.
- I det här sammanhanget skulle jag vilja se kraftfulla insatser från
Europas kvinnor. Ingen sysselsättningspolitik borde antas utan att särskild
hänsyn tas till kvinnornas situation. Rätten till arbete och egen inkomst är
grundläggande för kvinnornas rättigheter i samhället, sade Anita Gradin.
Kommissionär Anita Gradin sade att hennes långa politiska erfarenhet i
riksdag och regering övertygat henne om att det är avgörande att kvinnorna
verkligen deltar i politiska beslut och att det krävs starka
kvinnoorganisationer för att driva jämställdhetsfrågorna. Nu krävs politiskt
arbetande kvinnor för att fördragsartiklarna skall kunna omvandlas till
handfast verklighet.
3
Download