Umeå%kommun% ”Östra%skolan”% Intresseanmälan%om%FoU

advertisement
Umeå%kommun%
”Östra%skolan”%
Kontaktperson:%%
Ylva%Rune%%
[email protected]%
090#163007(
070#3747903(
%
%
Intresseanmälan%om%FoU=samverkan:%Motverka)psykisk)ohälsa%
%
En%tvärvetenskaplig%forskningsinriktning%vars%syfte%är%att%bidra%till%kunskap%om%hur%
skolor%kan%organisera%sig%för%att%uppnå%en%motiverande%skolmiljö%och%=kultur.%Särskilt%
fokus%kan%vara%på%det%främjande,%förebyggande%och%åtgärdande%arbetet%när%det%gäller%
elevernas%psykosociala%hälsa.%Ur%ett%skolutvecklingsperspektiv%är%detta%ett%angeläget%
område%då%många%undersökningar%visar%att%psykisk%ohälsa%ökar.%Samtidigt%vet%vi%att%
förutsättningarna%att%klara%studierna%är%beroende%av%att%barnen/eleverna%mår%bra%och%
trivs.%%
%
Vi%vet%att%det%finns%forskning%inom%området%samt%gedigen%kunskap%i%praktiken.%Trots%
detta%återkommer%ständigt%signaler%om%att%ungas%psykiska%hälsa%blir%sämre.%En%studie%
skulle%kunna%kartlägga%orsakerna%bakom%detta.%
%
I%en%andra%studie%vill%vi%undersöka%faktorer%som%påverkar%elevers%(grundskola%och%
gymnasium)%lust%att%lära%samt%undersöka%metoder%som%utvecklar%detta%hos%eleverna.%Ett%
förväntat%resultat%är%att%hitta%faktorer%som%bidrar%till%ett%gott%mående%och%en%högre%
måluppfyllelse%när%det%gäller%kunskapsresultat.%Elevenkäter%visar%på%att%motivationen%för%
skolan%minskar%med%stigande%ålder%hos%eleverna.%%
%
Huvudmannens%satsning%består%i%att%ställa%forskningsmiljö%till%förfogande.%Lärare%och%
övrig%personal%inom%skolan%kommer%att%med%sin%arbetstid%bidra%till%projektet.%
Elevhälsans%personal%kan%utgöra%en%särskilt%viktig%resurs%i%detta%arbete.%Dessutom%
kommer%resurser%från%utvecklingsavdelningen%att%ställas%till%förfogande.%Delar%av%
personalens%tid%för%kompetensutveckling%kommer%att%innefatta%projektet.%Vi%ser%gärna%
att%forskarna%bidrar%med%sina%erfarenheter%i%olika%kompetensutvecklingsinsatser.%
%
En%studie%av%detta%slag%bör%vara%tvärvetenskaplig%och%vi%tänker%oss%att%de%forskare%som%
kan%ingå%bör%ha%en%inriktning%mot%områdena%hälsa%och%pedagogik%(ex%idrottspedagogik,%
digitaliseringens%effekter%på%psykosocial%miljö,%stressforskning).%
%
Studierna%kan%ha%fokus%på%lärarprofessionen,%samverkan%mellan%olika%yrkesgrupper%
inom%elevhälsa%samt%den%yttre%miljöns%betydelse%(både%inom=%och%utomhusmiljö).%
%
Umeå%den%17%mars%2017%
%
%
Ann=Christine%Gradin%
Utbildningsdirektör%
1 av 2
Tjänsteskrivelse
2017-03-07
För- och
grundskolenämndens
arbetsutskott
Diarienr: SK-2017/00066
Visionsdokument ”Östra skola”
Förslag till beslut
Att anta visionsdokument för ”Östra skolan”
Ärendebeskrivning
”Östra skolan” är arbetsnamn för det som tidigare benämndes Östra
gymnasiet och därefter Fridhemsgymnasiet. Planering pågår nu för en skola
där både högstadie- och gymnasieelever skall få sin undervisning.
Beslutsunderlag
Visionsdokument
”Östra skolan” är en skola som vibrerar av liv och lärande.
När du kommer in genom de välkomnande, tydligt markerade
huvudentréerna (två eller tre entréer) möts man av klassisk funkisdesign i
modern tappning, glas, tegel och betong, men samtidigt rymd, ljus och
värme och behaglig luft. Skolan är stor och öppen och utgår organisatoriskt
från två enheter. I ”Östra skolan” finns ett högstadium och ett gymnasium
som samsas under samma tak.
För att uppnå känslan av samhörighet finns centralt i skolan lokaler och
funktioner som kan nyttjas av alla. Här finns en stor och öppen cafeteria en
ljus och trevlig mötesplats för både elever och personal. Skolans
gemensamma aula, bibliotek/läromedelsbibliotek, och estetiska salar samt
ett gemensamt personalrum för all personal ligger här. I skolans kärna finns
också viktiga servicefunktioner, reception, vaktmästeri, IT,
fritidsledare/skolvärdar.
Skolans matsal är indelad i mindre sektioner och är en plats där både elever
och personal känner att man kan äta i lugn och ro. När det inte är lunchtid
kan matsalen fungera som studieplats för enskilda elever eller grupper.
Avskilda studieplatser för elever finns också på andra ställen i de allmänna
utrymmena.
Skolans yttre miljö är välkomnande och inbjuder till vistelse och aktivitet.
2 av 2
Tjänsteskrivelse
Dnr: SK-2017/00066
Utöver ”Östra skolans” gemensamma delar är den även uppdelad i två
enheter ett högstadium och ett gymnasium.
Alla elever har en hemvist i sin enhet. Hemvistet utgör elevens ”lilla skola” i
den stora skolan för att underlätta skapandet av en nära relation mellan
lärare och elever och elever emellan. Här finns elevernas skåp och
merparten av elevernas lärares arbetsrum. I hemvistet finns också
undervisningslokaler som är byggda för att underlätta samarbetet personal
– personal och personal - elever med hänsyn till tillgänglighet, trygghet och
flexibilitet. I hemvisten på respektive enhet har lärararbetslaget, ansvariga
rektorer och elevhälsoteam sina arbetsplatser. I anslutning till
arbetsplatserna finns funktionella mötesrum.
Skolan har flexibla pedagogiska miljöer för att främja olika typer av
pedagogik och inlärning. Undervisningslokalerna är anpassade till
framtidens teknik och moderna klassrum och grupprum av olika storlek och
karaktär ger personal och elever möjlighet att anpassa undervisningen
efter grupp och individ. Korridorer ses även som pedagogiska lärmiljöer och
möbleras därefter.
”Östra skolan” är kvällstid och helger uthyrningsbar till olika typer av
föreningar (idrott, teater etc.) och är anpassad för uthyrning.
Beredningsansvariga
Jonas Stenlund
rektor
Beslutet ska skickas till
Fastighet, White Arkitekter
Ann-Christine Gradin
utbildningsdirektör
Download