2011-12-13
1(14)
Tillsyn av fotvård, tatuering och piercing.
Inspektör
Inspektionsdatum
Verksamhetens/Lokalens namn
Verksamhetens adress
Verksamhetens fastighetsbeteckning
Innehavare
Telefonnummer
Mobilnummer
Fastighetsägare
Telefonnummer
Mobilnummer
Verksamhetens inriktning
 Fotvård
 Tatuering
 Piercing:
 ”Allt”  Öronhåltagning  Näshåltagning
 Hudvård:
 Diatermi  Antirynk/Botox
 Akupunktur
 Navelhåltagning
 Annan ”stickande hudvård”, typ
 Övrigt
Antal anställda
Antal behandlingsplatser
Ambulerande verksamhet
Ja Nej
Verksamhetsutövaren medlem i branschorganisation eller liknande
Verksamheten anmäld
Ja
Nej
Datum
Lokalen inspekterad
Ja
Nej
Verksamhet i denna lokal sedan år
Ok = godtas
Anm. = anmärkning
Noteringar/Anmärkningar
Kunskap
1. Utbildning och kunskaper
Ok Anm.
Kunskap omt.ex. lagstiftning, yrkeskunskap, hygien och
försiktighetsmått. Krav att VU har gått någon form av hygienutbildning.
Lokalen
2. Handtvättställ i behandlingsrum
Noteringar/Anmärkningar
Ok
Anm.
Krav att det finns handtvättställ i eller nära behandlingsrummet.
Ska finnas flytande tvål och pappershanddukar. Räcker inte med
tvättställ på toalett eller tvättmöjlighet vid diskbänk som används för rengöring.
2011-12-13
2(14)
Tillsyn av fotvård, tatuering och piercing.
3. Separat utrymme för smittrening av utrustning
Ok
Anm.
Särskilt rum eller avskärmat utrymme. Med varmt och kallt vatten, avlopp,
ordentliga arbetsbänkar samt lämpliga anordningar för rengöring>desinfektion>
sterilisering av instrument och redskap (bygg lokalen i ett flöde,
håll isär rena och smutsiga ytor, undvik spring genom sterilutrymmet).
4. Toalett
Ok
Anm.
Krav att det finns en toalett (högst 3 behandlingsplatser).
Godtas att kund och personal delar toalett. Fördel om separat
kund- och personaltoalett. Ska finnas flytande tvål och pappershanddukar.
Om 4 behandlingsplatser eller fler krävs separat kund- resp. personaltoalett.
5. Finns städutrymme
Ok
Anm.
Krav att det är ett avskilt utrymme som är ventilerat (räcker med självdrag).
Fuktig städutrustning ska kunna hängas upp. Utslagsvask – se nästa fråga).
6. Finns utslagsvask med tappställe
Ok
Anm.
För skurvatten och tömning av fotbad. Det bör finnas separat utslagsvask
med rinnande vatten i städutrymmet, men även tömning i toalettstol och
vattenhämtning på toalett är ok. Godtas inte att tömning och vatten fylls på
vid diskbänk avsedd för rengöring av verktyg.
7. Lokalen bedöms vara lättstädad
Ok
Anm.
Lätt rengörbara ytor, inga ovidkommande föremål, lättskötta textilier
8. Tvätthantering
Sker tvättning hemma eller på arbetsplatsen?
Krav att tvättemperatur är minst 60 grader.
Ok
Anm.
2011-12-13
3(14)
Tillsyn av fotvård, tatuering och piercing.
9. Rengöring av lokal
Ok
Anm.
Ok
Anm.
Städflöde från rent smutsigt till smutsigt smutsigt
(t.ex. golv och toaletter rengörs sist).
10. Ventilation, placering till- och frånluft, flöde
Finns mekanisk från- och/eller tilluft? OVK gjord?
Flödet ska vara minst 7 liter/sekund och person.
Personlig hygien
11. Arbetskläder används
Noteringar/Anmärkningar
Ok
Anm.
Ok
Anm.
Ok
Anm.
Ok
Anm.
Ok
Anm.
Arbetskläder ska användas. Ska kunna tvättas i 60 grader.
Förvaras åtskilda från privata kläder.
12. Rutin vid sår på händerna eller sjukdom
Inte arbeta ifall man kan smitta någon pga sjukdom eller
större sår på händerna (plasthandske är inte helt tät).
13. Rutin för användning av smycken/klockor
Inga klockor eller smycken på händer och armar eller i läppar
och näsa (större smittrisk vid ring i slemhinna = näsa,mun).
14. Flytande tvål och engångshanddukar (eller
liknande engångsmaterial) används vid handtvätt
Krav att det finns.
15. Används medel för handdesinfektion före och
efter behandling.
Handsprit, t.ex. etanol 70 volym-% eller propanol 60 volym-%.
Krav att sprita händerna innan plasthandskar tas på och efter att de tagits av.
2011-12-13
4(14)
Tillsyn av fotvård, tatuering och piercing.
Behandling
16. Engångshandskar används vid behandlingar
Noteringar/Anmärkningar
Ok
Anm.
Ska bytas mellan varje kund eller om man tar i något som inte är
höggradigt rent (t.ex. går iväg och hämtar något i ett skåp eller höjer stolsitsen).
17. Kundens hud desinfekteras före penetration
Ok
Anm.
Ok
Anm.
Ok
Anm.
Använd ett alkoholbaserat medel, t.ex. klorhexidinsprit
5 mg/ml (0,5 %). klorhexidin och klorhexidinsprit är
inte samma sak. Ett alternativ är 70-procentig etanol.
Etanol håller inte huden ren lika länge som klorhexidinsprit.
Kolla hållbarhetsdatum.
18. Sterilt engångsmaterial används.
Sker kontroll av utgångsdatum. Gäller t ex skalpellblad och nålar.
19. Rengöring/desinfektion av behandlingsplats
Medel ska vara anpassat för ytdesinfektion. Finns inget tydligt regelverk.
Välj i första hand ett alkoholbaserat medel, t.ex. isopropylalkohol med tensider.
Tensiderna bryter sönder biohuden och förstärker effekten. Välj medel utifrån plats –
mycket desinfektionsmedel på arbetsytan, vanligt rengöringsmedel i övrigt..
Kolla hållbarhetsdatum.
20. Stol-/bäddskydd används
Ok
Anm.
Underlättar rengöring av kundens stol/bädd.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------Fråga 21-23 gäller endast fotvård
21. Dammsug/vattendusch ansluten till slipmaskin
Inget krav. Om det ej finns kan bättre rutiner för städning behövas.
Ok
Anm.
2011-12-13
5(14)
Tillsyn av fotvård, tatuering och piercing.
22. Används insatser i fotkar
Ok
Anm.
Ok
Anm.
Om inte insats av engångstyp används, måste karet rengöras
och desinficeras mellan varje kund.
23. Hälls fotbadsvattnet ut/tappas upp på lämplig plats
Det bör ske i separat utslagsvaskmed rinnande vatten i städutrymmet,
men även tömning i toalettstol och vattenhämtning på toalett är ok.
Godtas inte att tömning och vatten fylls på vid diskbänk avsedd för rengöring av verktyg.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fråga 24-25 gäller endast tatuering
24. Hantering av tatueringsfärger och spädningslösningar Ok
Anm.
Färgkoppar och tillbehör ska vara höggradigt rena. Bör vara förpackade styckvis
eller i en sats per kund. Om större förpackning där man tar kopp för kopp finns risk att
övriga smutsas ned (ta med pincett som ska desinficeras för varje ny kopp).
Behöver man fylla på färg ska en ny kopp tas – kan annars stänka upp färgrest
på flaskan och föra med sig blodsmitta. Överbliven färglösning ska bytas mellan varje kund.
Kolla hållbarhetsdatum på färgen.
25. Var köps tatueringsfärger
Ok
Anm.
Om egen import sker ska det vara anmält till produktregistret
hos Kemikalieinspektionen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fråga 26-28 gäller endast piercing
26. Smycken är sterila
Ok
Hur vet VU att produkterna är sterila? VU ska kunna visa upp ett DOC-dokumentet
(declaration of conformity) från leverantören. DOC-dokumentet anger
vilken sterilisering godset har fått + kolla att angivet batchnummer stämmer).
Om godtagbara dokument inte kan visas upp, kan smycket inte anses vara sterilt.
Förpackningen ska vara märkt med hållbarhet.
Anm.
2011-12-13
6(14)
Tillsyn av fotvård, tatuering och piercing.
27. Godkända smycken utifrån nickelinnehåll
Ok
Anm.
Ok
Anm.
För smycken som är avsedda att användas vid piercing/håltagning
är gränsvärdet 0,2 mikrogram per cm2. Det gäller såväl själva
läkesmycket som den ring eller det örhänge som ska användas.
Hur säkerställer VU detta. Smycken i kirurgiskt stål är säkrast.
28. Rengöring av håltagningspistol
Krav höggradigt ren.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fråga 29 gäller endast hudvård
29. Utförs antirynkbehandling/botox?
Ok
Anm.
Krav att det endast utförs av legitimerad läkare/sjuksköterska.
Rengöring, desinfektion och sterilisering
30. Engångshandskar används vid rengöring av
smittförande ytor, redskap och utrustning
31. Mekanisk rengöring av instrument och
redskap innan desinfektion
Noteringar/Anmärkningar
Ok
Anm.
Ok
Anm.
T ex genom diskning med varmt vatten och lämpligt
rengöringsmedel. Smuts, fett, hud- och blodrester avlägsnas.
Mycket viktigt att mekanisk rengöring görs för att få effektiv desinfektion.
2011-12-13
7(14)
Tillsyn av fotvård, tatuering och piercing.
32. Hur desinficerar man instrument och redskap?
a) Med värme
Ok
Anm.
Krav: diskdesinfektor (kombinerad rengöring/desinfektion)
eller 5 min under lock i kokande vatten. Mycket viktigt att mekanisk
rengöring har gjorts för att få effektiv desinfektion.
b) Med kemikalier
Ok
Anm.
Gäller främst värmekänsliga instrument. Ska ske i anpassat
desinfektionsmedel under föreskriven tid.
Kontrollera förbrukningsdag och tid för öppnad förpackning.
33. Om diskdesinfektor – regelbunden funktionskontroll
Ok
Anm.
Behövs daglig kontroll bl.a. av spolarm och desinfektionsmedel.
Funktionskontroll ska göras en gång/år av servicefirma.
34. Hur steriliserar man instrument och redskap?
a) Köper färdigsteriliserade produkter
Ok
Anm.
Hur vet man att produkterna är sterila? VU ska kunna visa upp ett s.k. DOC-dokumentet
(declaration of conformity) från leverantören. DOC-dokumentet anger
vilken sterilsering godset har fått – kolla att angivet batchnummer stämmer).
Om godtagbara dokument inte kan visas upp kan inte varan anses vara steril.
Förpackningen ska vara märkt med hållbarhet.
b) Autoklav (ångsterilisator)
Ok
Krav att instrument rengörs mekaniskt och desinfekteras före sterilisering.
Viktigt för att slå sönder biohuden och uppnå full steriliseringseffekt.
Ska uppnå 121°C i 15 min eller 134°C i 3 min.
Viktigt att autoklaven packas lika varje gång.
Anm.
2011-12-13
8(14)
Tillsyn av fotvård, tatuering och piercing.
c) Torrsterilisator (värmeugn)
Ok
Anm.
Krav att instrument rengörs mekaniskt och desinfekteras före sterilisering.
Viktigt för att slå sönder biohuden och uppnå full steriliseringseffekt.
Ska uppnå 160°C i 2 tim eller 180°C i 30 min. Tid räknas från att
instrumenten är uppvärmda. En torrsterilisator är i princip en värmeugn
med inbyggd termometer, dvs. en vanlig hushållsugn är ok om den når rätt temperatur.
35. Kontrolleras resultatet vid varje sterilisering
Ok
Anm.
Ok
Anm.
Krav på någon form av kontroll. T.ex. tejp på förpackningen som
ger färgomslag vid uppnådd effekt (varje körning.
Används en PCD-indikator fås en noggrannare kontroll..
36. Regelbunden funktionskontroll av sterilisator
Sterilisatorn ska skötas och kontrolleras enligt tillverkarens anvisning.
Krav att sterilisatorn kontrolleras med sporprov två gånger/år eller
genom årlig validering (funktionskontroll) av servicefirma.
Notera senaste kontrolldatum. Vid nyinstallation av autoklav bör en validering
också göras (transporten kan ha påverkat funktionen).
37. Hantering av steriliserat material
Ok
Sterila verktyg ska förvaras så att materialet behåller sin sterilitet.
Undvik att ta med handen på en steril pappersförpackning om den
inte ska användas – fukten förstör papprets täthet. Instrument ska
förpackas i påse innan sterilisering eller steriliseras i rostfri låda
med öppet lock, där locket stängs direkt efter steriliseringen.
Viktigt att förpackningarna är märkta med hållbarhetsdatum.
Anm.
2011-12-13
9(14)
Tillsyn av fotvård, tatuering och piercing.
38. Förvaring av rena instrument och redskap
Ok
Anm.
Krav: Åtskilda från smittade/orena. Förvaras i lika ren låda/behållare.
Tas upp med lika ren pincett (om ej engångsförpackning.
Allt som är sterilt eller höggradigt rent (desinficerat) ska förvaras i stängbart skåp.
Kemikalier
39. Förteckning finns över de kemikalier
som används i verksamheten
Noteringar/Anmärkningar
Ok
Anm.
Ok
Anm.
Ok
Anm.
Ok
Anm.
Krav är produktnamn och användningsområde.
40. Säkerhetsdatablad finns
Ska finnas även för tatueringsfärger.
41. Ändamålsenliga produkter används
T.ex. desinfektionsmedel och rengöringsmedel.
Används miljövänliga kemikalier om det finns?
42. Förvaring av kemikalier
Förvaringsskåp låsbara vid behov.
Avfall
43. Hantering av stickande och skärande
avfall
Ska förpackas så att de inte skadar någon.
T.ex. Ragn-Sells och Stena erbjuder särskilda behållare och
borttransport.
Noteringar/Anmärkningar
Ok
Anm.
2011-12-13
10(14)
Tillsyn av fotvård, tatuering och piercing.
45. Hantering av övrigt avfall
Ok
Anm.
Information till kund
46. Krävs vårdnadshavares medgivande om
kunden är under 18 år
Noteringar/Anmärkningar
Ok
Anm.
Ok
Anm.
Rekommenderas för tatuering och piercing.
47. Ges information till kunden
om risker med behandlingen
T ex infektionsrisk, tatuering är svår att ta bort, blodgivning inte möjli
g inom 6 månader efter behandling, vissa sjukhusbehandlingar kan inte
göras på tatuerad kroppsdel, vissa yrkesgrupper får inte arbeta
förrän vissa typer av piercing har läkt. Bör vara skriftligt.
48. Ges information till kunden om efterbehandling
som kunden ska ansvara för
Ok
Anm.
Gäller bara piercing/tatuering. Krav att kunden informeras. Bör vara skriftligt.
Exempel på innehåll: T ex förväntad läkningstid, begränsningar för
kunden under läkningstiden (sol, bad m.m.), infektionsrisk,
hur sköta smycket/tatueringen för att undvika infektion, när kunden bör söka läkarvård..
49. Får kunden lämna ”hälsodeklaration”?
Krav att information inhämtas från kund före behandling.
Exempel på uppgifter:
Fotvård: diabetes (sämre läkförmåga)
Piercing/tatuering: tillfällig infektion i kroppen, kontaktallergier,
hudsjukdom, diabetes (sämre läkförmåga),har sår med infektion,
bär på känd antibiotikaresistens (t.ex. MRSA) m.m.
Ok
Anm.
2011-12-13
Tillsyn av fotvård, tatuering och piercing.
Egenkontroll för verksamheter med risk för blodsmitta – exempel på frågor
Lokalen
Vilka risker finns som är förknippade med lokalens utformning?
Hur förebygger ni riskerna?
Vem ansvarar för vad i lokalen? Fördelning mellan VU och fastighetsägare.
Finns godkänd OVK på plats?
Är ventilationen anpassad för verksamheten och det antal personer som vistas i lokalen?
Hygien och undvikande av smittspridning
Vilka risker finns i verksamheten?
Hur förebygger ni riskerna?
Vad har ni för kompetens om hygien och smitta?
11(14)
2011-12-13
12(14)
Tillsyn av fotvård, tatuering och piercing.
Hur ser hygienrutiner och arbetsmetodik ut inför och under ingreppet?
Hur ser rutinerna ut för den personliga hygienen?
Hur ser rutiner ut för rengöring, desinficering, sterilisering och förvaring av utrustning och
instrument.
Journalför ni skötsel och kontroll av sterilisator?
Hur ser rutinen för sporprov ut, frekvens? Resultat?
Vilka rutiner har ni vi tillbud i form av stick- och skärskador eller allergiska reaktioner?
Hur sker dokumentation av eventuella infektioner eller andra problem från kunden?
Bedömning - är väsentliga rutiner dokumenterade?
Ja
Nej
2011-12-13
13(14)
Tillsyn av fotvård, tatuering och piercing.
Socialstyrelsens vägledning om egenkontroll vid piercing och tatuering - en
sammanfattning.
Enligt miljöbalken och egenkontrollförordningen ska en verksamhetsutövare fortlöpande
kontrollera, planera och följa upp verksamheten för att motverka och förebygga att olägenhet
för människors hälsa uppstår. Det finns även krav på dokumentation (26 kap. 19 §
miljöbalken och förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll).
Kunskap ska finnas inom verksamheten om vilka risker för infektioner och andra skador som
kan uppkomma och hur man förebygger dessa. Den som är ansvarig för verksamheten ska ha
kunskap om vilken utrustning som används och hur den ska användas, rengöras och
underhållas. Det behövs rutiner för kompetensutveckling för att kunna upprätthålla en god
kompetens. Det är lämpligt att alla i verksamheten har någon form av hygienutbildning.
Att bedöma kunskap är svårt, försök ställa varför-frågor, t.ex. inte bara hur något rengörs,
utan varför verksamhetsutövaren gör på ett särskilt sätt.
Riskanalys ska utgå både från lokalens utformning, personalens kompetens, vilka
behandlingar man utför samt utrustningen, inklusive rengörings- och steriliseringsutrustning.
Verksamhetsutövaren måste bl.a. identifiera situationer/arbetsmoment där det finns en risk för
spridning av allvarlig smitta och sedan förebygga så att smittspridning inte sker. Även andra
risker, t.ex. farliga ämnen i tatueringsfärg, ska identifieras och förebyggas på samma sätt.
Riskanalysen bör uppdateras så snart något förändras, t.ex. metoder, behandlingar, utrustning
eller ombyggnad av lokalen, men även en rutinmässig återkommande tidbestämd genomgång
bör ske.
Hygien vid behandling- rutiner ska finnas för upprätthållande av god hygien i samband med
behandlingarna. Dessa hygien- och skyddsrutiner ska alltid vara så omfattande att en kund
med okänd MRSA eller blodsmitta inte ska utgöra någon risk för smittspridning. Andra
rutiner som bör finnas är för byte och tvätt av textilier om de används på behandlingsplatsen
och rutiner för att förhindra korskontamination via desinfektionsprodukter, tatueringsfärg eller
via kosmetiska och hygieniska produkter.
Rutiner bör finnas för om kunden har skadad hud/slemhinna, eksem eller hudsjukdom där
ingreppet ska ske och även på andra delar av kroppen. Rutiner ska finnas för hur
hud/slemhinna ska desinficeras och med vilket medel. Rutiner bör även finnas för rakning och
för att förhindra korskontamination vid användning av stencil.
Personlig hygien - det ska finnas rutiner för handhygien, inklusive sår och smycken på
händerna, handskanvändning och utrustning för handhygien i lokalen. Rutinerna för
handskanvändning bör omfatta typ av handskar, när handskar bör användas, hur ofta de bör
bytas (vid längre behandlingar, mellan arbetsmomenten) och rengöring/desinfektion av
händerna mellan handskbyte. Rutiner bör också finnas för att hindra att utförarens hår
kommer i kontakt med området på kunden där ingreppet sker och för arbetskläder och tvätt
samt förvaring av ren/smutsig tvätt.
Rutiner ska finnas för rengöring av behandlingsplats, rengöringsutrymme och andra
lokaler/utrymmen. Rutinerna ska omfatta hur man förbereder behandlingsplatsen inför
ingreppet. Rutiner ska finnas för städning, rengöring och skötsel av lokaler och utrustning
samt kontroll av utförda åtgärder. Det behövs även rutiner för punktstädning efter förorening
med kroppsväskor, t.ex. kräkning eller blödning. Dokumentation kan vara lämplig i större
verksamheter.
2011-12-13
14(14)
Tillsyn av fotvård, tatuering och piercing.
Rutiner ska finnas för rengöring, desinficering och sterilisering av utrustning. De bör även
omfatta hantering av använd eller smutsig utrustning och förpackning och förvaring av steril
utrustning. Det ska finnas rutiner för vilka prover som ska tas för att kontrollera
steriliseringsutrustning och diskdesinfektor och hur ofta dessa ska utföras samt dokumentation
av utförda kontroller.
Leveranskontroll – bör finnas rutin för kontroll av levererade varor. Ska t.ex. ingå att en
utrustning som ska vara steril verkligen är det, att tatueringsfärger inte innehåller några farliga
ämnen, att smycken uppfyller gällande bestämmelser för bl.a. nickel och det är rätt
desinfektionsvätska.
Om något går fel – Det bör finnas rutin för när kunder, egna eller andras, tar kontakt vid
problem i form av infektion efter piercing eller tatuering. Dessa kontakter och besök ska
dokumenteras för att uppföljning och förbättring ska kunna göras. Rutiner bör finnas för
åtgärder vid eventuell större oförutsedd blödning i samband med behandlingen. Rutiner ska
finnas för både kund och utförare om stick eller skärskador från använda verktyg eller
blodstänk (annan persons blod) i ögon, mun eller i öppna sår inträffar.
Underhåll av utrustning. I verksamheten bör manualer och tekniska beskrivningar för
utrustningen finnas tillgänglig. Rutiner ska finnas för återkommande funktionskontroll av
utrustning och kontrollen av utrustningen ska dokumenteras. Rutiner bör även finnas för
löpande underhåll av lokaler, inredning och utrusning.