Spånga gymnasium och grundskola
ÄMNESPLAN FÖR SO-ÄMNET ÅRSKURS 7, 8, 9.
ÅRSKURS 7
Enligt kursplanen i Lpo ska du kunna:
Du har uppnått målet när du kan:
G
Förstå grundläggande begrepp och
företeelser i ett demokratiskt system
och kunna problematisera
demokratiska förhållningssätt i
vardagen.
-Kort redogöra för huvuddragen i vårt -Vara aktiv under genomgångar.
rättssystem.
-Arbeta aktivt med texter, övningar,
-Beskriva, ifrågasätta och praktisera ett enskilda arbeten och arbeten i grupp
demokratiskt arbetssätt.
-Göra läxorna och använda en bra
studieteknik.
-Sikta in dig på det viktiga i de olika
-Använda en atlas register, skalsystem, avsnittens målsättningar.
-Delta i rollspel om demokratiska
teckenförklaringar och specialkartor
principer samt i det vardagliga
till att dra enklare slutsatser.
-Beskriva de yttre och inre krafter som elevdemokratiska arbetet
formar olika landskap på jorden.
-Kort beskriva hur olika vädertyper
uppstår och hur jordens klimat skiftar.
G
Se samband i skeenden i samhället
samt urskilja faktorer som påverkar
dem.
Förstå och pröva ett ekologiskt
tänkande och visa på konsekvenser av
olika handlingsalternativ i miljö-, livsoch samhällsfrågor.
-Kort redogöra för den äldre historiens
G
Känna till förutsättningar för, pröva
viktigaste milstolpar och ange några
antaganden om och jämföra
följder dessa ledde till.
människors livsvillkor förr och nu och i -Förklara grunddragen i ett hushålls
olika delar av världen.
ekonomi. Löner, bidrag, lån och
Förstå och kunna resonera kring
sparande.
möjligheter och svårigheter som
-Identifiera olika sociala grupper i vårt
uppstår i ett samhälle med kulturell
samhälle och hitta några förklaringar
mångfald.
till att de formats.
För att du skall nå målet ska du:
Om målet har uppfyllts tas reda på
genom att:
Genomföra skriftliga prov, läxförhör,
redovisningar skriftligt och muntligt.
Inlämningsuppgifter. Projektarbeten,
grupparbeten, diskussioner och samtal.
Spånga gymnasium och grundskola
ÅRSKURS 7
Enligt kursplanen i Lpo ska du kunna:
Du har uppnått målet när du kan:
För att du skall nå målet ska du:
Om målet har uppfyllts tas reda på
genom att:
G
Samtala om och bearbeta etiska,
estetiska och existentiella frågor och
förstå hur de kan vara beroende av tid
och kultur.
-Beskriva och kommentera den kristna
trons grunder.
-Delta med egna åsikter i diskussioner
kring aktuella livs- eller
samhällsfrågor.
-Redogöra för vilka olika byggstenar
religioner består av och ge exempel på
hur dessa ser ut i antikens och bibelns
religioner.
-Vara aktiv under genomgångar.
-Arbeta aktivt med texter, övningar,
enskilda arbeten och arbeten i grupp
-Göra läxorna och använda en bra
studieteknik.
-Sikta in dig på det viktiga i de olika
avsnittens målsättningar.
Genomföra skriftliga prov, läxförhör,
redovisningar skriftligt och muntligt.
Inlämningsuppgifter. Projektarbeten,
grupparbeten, diskussioner och samtal.
-Söka upp, sovra och presentera olika
G
Ur ett samhällsperspektiv söka
typer av lättillgänglig
information från olika källor, bearbeta, samhällsinformation med hjälp av
granska och värdera uppgifterna samt i kartor, bilder, tidningar, Internet eller
olika uttrycksformer redovisa resultat
diagram.
och slutsatser.
Spånga gymnasium och grundskola
ÄMNESPLAN FÖR SO-ÄMNET ÅRSKURS 8.
Enligt kursplanen i Lpo ska du kunna:
Du har uppnått målet när du kan:
G
Förstå grundläggande begrepp och
företeelser i ett demokratiskt system
och kunna problematisera
demokratiska förhållningssätt i
vardagen.
-Beskriva hur det svenska samhället
styrs och hur detta system har vuxit
fram.
G
Se samband i skeenden i samhället
samt urskilja faktorer som påverkar
dem.
Förstå och pröva ett ekologiskt
tänkande och visa på konsekvenser av
olika handlingsalternativ i miljö-, livsoch samhällsfrågor.
För att du skall nå målet ska du:
-Vara aktiv under genomgångar.
-Arbeta aktivt med texter, övningar,
enskilda arbeten och arbeten i grupp
-Göra läxorna och använda en bra
-Ge exempel på vilka olika lösningar vi
studieteknik.
valt för att styra vårt land på ett
-Sikta in dig på det viktiga i de olika
demokratiskt sätt.
avsnittens målsättningar.
-Ge exempel på hur olika historiska,
kulturella eller geografiska
förutsättningar format olika
europeiska regioner.
-Beskriva hur viktiga förändringar i
samhället, såsom industrialisering,
demokratisering och inflyttning till
städer påverkar hur vi lever.
Om målet har uppfyllts tas reda på
genom att:
Genomföra skriftliga prov, läxförhör,
redovisningar skriftligt och muntligt.
Inlämningsuppgifter. Projektarbeten,
grupparbeten, diskussioner och samtal.
Spånga gymnasium och grundskola
ÅRSKURS 8
Enligt kursplanen i Lpo ska du kunna:
Du har uppnått målet när du kan:
-Ge exempel på att människans sätt att
G
Känna till förutsättningar för, pröva
leva skiftar så mycket mellan olika
antaganden om och jämföra
länder, kulturgrupper och tider.
människors livsvillkor förr och nu och i -Beskriva och sammanställa de
olika delar av världen.
skeenden under 1700-1800-talen som
Förstå och kunna resonera kring
mest format vår egen tid.
möjligheter och svårigheter som
uppstår i ett samhälle med kulturell
mångfald.
G
Samtala om och bearbeta etiska,
estetiska och existentiella frågor och
förstå hur de kan vara beroende av tid
och kultur.
-Delta med åsikter i diskussioner om
etik och livets svåra frågor och ge
exempel på att svaren skiftar mellan
olika tider och kulturer.
-Beskriva och jämföra kulturen, etiken
och trosläran, inom den kristna
kyrkans huvudgrenar.
-Beskriva, sammanställa och
G
Ur ett samhällsperspektiv söka
kommentera samhällsfrågor genom att
information från olika källor, bearbeta, själv söka upp, välja ut och presentera
granska och värdera uppgifterna samt i fakta, med hjälp av kartor, bilder,
olika uttrycksformer redovisa resultat
texter och diagram.
och slutsatser.
-Ge exempel på hur olika typer av
samhällsinformation tolkas på olika
sätt.
För att du skall nå målet ska du:
Om målet har uppfyllts tas reda på
genom att:
-Vara aktiv under genomgångar.
-Arbeta aktivt med texter, övningar,
enskilda arbeten och arbeten i grupp
-Göra läxorna och använda en bra
studieteknik.
-Sikta in dig på det viktiga i de olika
avsnittens målsättningar.
Genomföra skriftliga prov, läxförhör,
redovisningar skriftligt och muntligt.
Inlämningsuppgifter. Projektarbeten,
grupparbeten, diskussioner och samtal.
Spånga gymnasium och grundskola
ÅRSKURS 8
Enligt kursplanen i Lpo ska du kunna:
Du har uppnått målet när du kan:
För att du skall nå målet ska du:
-Visa förståelse för det styrelsesätt och -Vara aktiv under genomgångar.
de lagar vi har i vårt samhälle, men
-Arbeta aktivt med texter, övningar,
också ange några egna åsikter om hur enskilda arbeten och arbeten i grupp
lagarna skall tillämpas.
-Göra läxorna och använda en bra
studieteknik.
-Bearbeta och diskutera samhällsfrågor -Sikta in dig på det viktiga i de olika
VG
Använda centrala begrepp och
med hjälp av termer som: individ,
avsnittens målsättningar.
symboler inom det
grupp, stat, demokrati, makt eller
samhällsorienterande kunskapsområdet kontroll.
samt ha insikter i den betydelse dessa
har.
VG
Förstå demokratins principer och göra
överväganden för att formulera egna
ståndpunkter vid tillämpningen av
dessa.
-Upptäcka och försöka förklara några
VG
Ge exempel på hur lokala och globala
samhälleliga samband. Exempelvis
händelser och förhållanden hänger
mellan olika platser eller mellan olika
samman samt hur de kan förklaras även tider.
i ett historiskt perspektiv.
VG
Identifiera etiska frågor och problem,
bearbeta dem, urskilja olika synsätt
samt diskutera och reflektera kring
dessa.
-Ge exempel på hur mänskors
inställningar i livsfrågor skiftar och
kunna ge förklaringar till vad detta
beror på.
VG
Använda olika källor, sammanställa
material, granska, värdera och jämföra
samt dra slutsatser och argumentera
utifrån dessa.
-Producera ett eget självständigt arbete
där syfte och metoder klargörs, flera
källor bearbetas samt hållbara
slutsatser presenteras.
Om målet har uppfyllts tas reda på
genom att:
Genomföra skriftliga prov, läxförhör,
redovisningar skriftligt och muntligt.
Inlämningsuppgifter. Projektarbeten,
grupparbeten, diskussioner och samtal.
Spånga gymnasium och grundskola
ÅRSKURS 8
Enligt kursplanen i Lpo ska du kunna:
Du har uppnått målet när du kan:
För att du skall nå målet ska du:
Om målet har uppfyllts tas reda på
genom att:
MVG
Använda begrepp och modeller från
det samhällsorienterande
kunskapsområdet vid tolkning av nya
sammanhang.
-Dra några slutsatser om vilka
konsekvenser olika lösningar på ett
samhällsproblem kan få, genom att
använda några av samhällsämnets
olika förklaringsmodeller.
-Vara aktiv under genomgångar.
-Arbeta aktivt med texter, övningar,
enskilda arbeten och arbeten i grupp
-Göra läxorna och använda en bra
studieteknik.
-Sikta in dig på det viktiga i de olika
avsnittens målsättningar.
Genomföra skriftliga prov, läxförhör,
redovisningar skriftligt och muntligt.
Inlämningsuppgifter. Projektarbeten,
grupparbeten, diskussioner och samtal.
-Redogöra för några stora aktuella
MVG
Vara väl orienterad i aktuella händelser samhällsfrågor som media tar upp och
och kunna urskilja faktorer som kan
ge delförklaringar till dem med hjälp
förklara dem.
av en vedertagen förklaringsmodell.
MVG
Ge förklaringar till hur skilda
förutsättningar har betydelse för sättet
att leva och agera i olika delar av
världen och i olika tider.
-Ge exempel på hur historien,
livsåskådningar och de geografiska
eller ekonomiska förutsättningarna
påverkar samhällen till att bli olika.
Kunna exemplifiera hur människan
såväl påverkas av som påverkar
samhället och dess traditioner, kultur
och materiella villkor.
MVG
Argumentera för ställningstaganden
utifrån sina kunskaper inom det
samhällsorienterande området.
-Visa en god analytisk förmåga i
samhällsfrågor, samt konstruera några
egna teorier som du argumenterar för i
skrift.
Spånga gymnasium och grundskola
ÄMNESPLAN FÖR SO-ÄMNET ÅRSKURS 9.
Enligt kursplanen i Lpo ska du kunna:
Du har uppnått målet när du kan:
G
Förstå grundläggande begrepp och
företeelser i ett demokratiskt system
och kunna problematisera
demokratiska förhållningssätt i
vardagen.
-Beskriva hur det svenska samhället
styrs och hur detta system har vuxit
fram.
G
Se samband i skeenden i samhället
samt urskilja faktorer som påverkar
dem.
Förstå och pröva ett ekologiskt
tänkande och visa på konsekvenser av
olika handlingsalternativ i miljö-, livsoch samhällsfrågor.
G
Samtala om och bearbeta etiska,
estetiska och existentiella frågor och
förstå hur de kan vara beroende av tid
och kultur.
För att du skall nå målet ska du:
-Vara aktiv under genomgångar.
-Arbeta aktivt med texter, övningar,
enskilda arbeten och arbeten i grupp
-Göra läxorna och använda en bra
-Ange för och nackdelar med de
lösningar vi valt för att styra vårt land studieteknik.
-Sikta in dig på det viktiga i de olika
på ett demokratiskt sätt.
avsnittens målsättningar.
-Ge exempel på hur historien,
livsåskådningar och de geografiska
eller ekonomiska förutsättningarna
gör att samhällen blir olika.
-Beskriva hur viktiga förändringar i
samhället, såsom industrialisering,
inflyttning till städer, globalisering
och miljömedvetenhet påverkar hur vi
lever.
-Delta med argument i diskussioner om
etik och livets svåra frågor och ge
förklaringar till att svaren kan skifta
mellan olika tider och kulturer.
-Beskriva och jämföra kulturen,
myterna, riterna, etiken och trosläran,
inom de fem stora världsreligionerna,
Om målet har uppfyllts tas reda på
genom att:
Genomföra skriftliga prov, läxförhör,
redovisningar skriftligt och muntligt.
Inlämningsuppgifter. Projektarbeten,
grupparbeten, diskussioner och samtal.
Spånga gymnasium och grundskola
ÅRSKURS 9
Enligt kursplanen i Lpo ska du kunna:
Du har uppnått målet när du kan:
-Hitta förklaringar till hur människans
G
Känna till förutsättningar för, pröva
sätt att leva kan skifta så mycket
antaganden om och jämföra
mellan olika länder, kulturgrupper och
människors livsvillkor förr och nu och i tider.
olika delar av världen.
-Redogöra kort för några av de stora
Förstå och kunna resonera kring
internationella frågorna, exempelvis
möjligheter och svårigheter som
miljöfrågorna, nedrustningen, U –
uppstår i ett samhälle med kulturell
landsfrågor FN eller en rättvis handel.
mångfald.
-Beskriva, sammanställa och
kommentera de skeenden under 17001900-talen som mest format vår egen
tid.
-Beskriva, jämföra och värdera
G
Ur ett samhällsperspektiv söka
samhällsfrågor genom att själv söka
information från olika källor, bearbeta, upp, välja ut och presentera fakta,
granska och värdera uppgifterna samt i med hjälp av kartor, bilder, texter och
olika uttrycksformer redovisa resultat
diagram.
och slutsatser.
-Ge exempel på att olika typer av
samhällsinformation kan tolkas på
olika sätt, beroende på vilka
grundläggande värderingar man har
För att du skall nå målet ska du:
Om målet har uppfyllts tas reda på
genom att:
-Vara aktiv under genomgångar.
-Arbeta aktivt med texter, övningar,
enskilda arbeten och arbeten i grupp
-Göra läxorna och använda en bra
studieteknik.
-Sikta in dig på det viktiga i de olika
avsnittens målsättningar.
Genomföra skriftliga prov, läxförhör,
redovisningar skriftligt och muntligt.
Inlämningsuppgifter. Projektarbeten,
grupparbeten, diskussioner och samtal
Spånga gymnasium och grundskola
ÅRSKURS 9
Enligt kursplanen i Lpo ska du kunna:
Du har uppnått målet när du kan:
För att du skall nå målet ska du:
-Analysera och diskutera varför vi valt -Vara aktiv under genomgångar.
just det styrelsesätt och de lagar vi har -Arbeta aktivt med texter, övningar,
i vårt samhälle.
enskilda arbeten och arbeten i grupp
-Göra läxorna och använda en bra
studieteknik.
-Analysera och diskutera samhällsVG
-Sikta in dig på det viktiga i de olika
Använda centrala begrepp och
frågor med hjälp av termer som:
avsnittens målsättningar.
symboler inom det
individ, grupp, stat, demokrati, makt
samhällsorienterande kunskapsområdet eller kontroll.
samt ha insikter i den betydelse dessa
har.
VG
Förstå demokratins principer och göra
överväganden för att formulera egna
ståndpunkter vid tillämpningen av
dessa.
-Självständigt upptäcka och försöka
VG
Ge exempel på hur lokala och globala
förklara olika samhälleliga samband.
händelser och förhållanden hänger
Exempelvis mellan olika platser, tider
samman samt hur de kan förklaras även eller ideologier.
i ett historiskt perspektiv
VG
Identifiera etiska frågor och problem,
bearbeta dem, urskilja olika synsätt
samt diskutera och reflektera kring
dessa.
-Självständigt upptäcka hur mänskors
inställningar i livsfrågor skiftar och
kunna argumentera för och emot olika
synsätt.
VG
Använda olika källor, sammanställa
material, granska, värdera och jämföra
samt dra slutsatser och argumentera
utifrån dessa.
-Producera ett eget självständigt arbete
där syfte och metoder klargörs, flera
källor bearbetas och värderas samt
egna hållbara slutsatser presenteras.
Om målet har uppfyllts tas reda på
genom att:
Genomföra skriftliga prov, läxförhör,
redovisningar skriftligt och muntligt.
Inlämningsuppgifter. Projektarbeten,
grupparbeten, diskussioner och samtal
Spånga gymnasium och grundskola
ÅRSKURS 9
Enligt kursplanen i Lpo ska du kunna:
Du har uppnått målet när du kan:
För att du skall nå målet ska du:
Om målet har uppfyllts tas reda på
genom att:
MVG
Använda begrepp och modeller från
det samhällsorienterande
kunskapsområdet vid tolkning av nya
sammanhang.
-Självständigt dra slutsatser om och
argumentera för vilka konsekvenser
olika lösningar på ett
samhällsproblem kan få, genom att
använda några vedertagna
samhälleliga förklaringsmodeller.
-Vara aktiv under genomgångar.
-Arbeta aktivt med texter, övningar,
enskilda arbeten och arbeten i grupp
-Göra läxorna och använda en bra
studieteknik.
-Sikta in dig på det viktiga i de olika
avsnittens målsättningar.
Genomföra skriftliga prov, läxförhör,
redovisningar skriftligt och muntligt.
Inlämningsuppgifter. Projektarbeten,
grupparbeten, diskussioner och samtal
-Redogöra för de stora aktuella
MVG
Vara väl orienterad i aktuella händelser samhällsfrågor som media tar upp och
och kunna urskilja faktorer som kan
använda SO-kunskaperna till att
förklara dem.
förklara dem.
MVG
Ge förklaringar till hur skilda
förutsättningar har betydelse för sättet
att leva och agera i olika delar av
världen och i olika tider.
-Ge exempel på och förklaringar till
hur historien, livsåskådningar och de
geografiska eller ekonomiska
förutsättningarna påverkar samhällen
till att bli olika.
Kunna exemplifiera hur människan
såväl påverkas av som påverkar
samhället och dess traditioner, kultur
och materiella villkor.
MVG
Argumentera för ställningstaganden
utifrån sina kunskaper inom det
samhällsorienterande området.
-Visa en god analytisk förmåga i
samhällsfrågor, samt kunna
konstruera egna teorier, värdera dem
och argumentera för dem i tal såväl
som i skrift.
-Granska uppgifter kritiskt samt skilja
på fakta och värderingar.
Spånga gymnasium och grundskola