FOOD QUIZ
1. Visste du att hälften av den mat som produceras i Sverige produceras i
Skåne? Livsmedelsindustrin är faktiskt Skånes största näring. Men Sverige
importerar också en hel del livsmedel. Hur stor andel av livsmedlen i Sverige
importeras idag?
1
ca 30 %
x
ca 50 %
2
ca 80%
2. År 2015 var ca 17 % av Sveriges odlingsareal omställd eller under omställning
till ekologiskt jordbruk enligt Jordbruksverket. Hur stor andel av Skånes
odlingsareal är ekologisk?
1
ca 2 %
x
ca 6 %
2
ca 20 %
3. Vilka av nedanstående grönsaker odlas i Skåne? Fler än ett svar kan vara
rätt..
1
Pumpa
x
Äpplen
2
Vindruvor
4. Vete som odlas kan användas till många olika saker, däribland
sprittillverkning. Hur mycket av det vete som produceras i Skåne används för
att tillverka Absolut Vodka?
1
ca 2-5%
x
ca 15-20 %
2
ca 40- 50%
5. Den som varit i eller passerat Eslöv kan ibland känna en väldigt speciell doft.
Var kommer den ifrån?
1
Sockerbruket
x
Gödselterminalen
2
Lantmännens spannmålsmottagning
6. I Sverige importeras stor mängd av den frukt vi äter, bananer är en av dem.
Hur många kg bananer/person och år konsumeras i Sverige?
1
ca 5 kg
x
ca 10 kg
2
ca 17 kg
FOOD QUIZ
7. Lund matvarukooperativ erbjuder sina medlemmar ekologisk närodlad mat
och ägs och drivs av sina medlemmar. Nedan nämns några andra fördelar
med kooperativet. Men ett alternativ stämmer inte, vilket?
1
Pengarna går direkt till lantbrukaren, utan att gå via
grossister och återförsäljare
x
Konsumenter och medlemmar får närmare kontakt med
lantbrukarna
2
Medlemmar får gratis grönsaker och frukt
8. Utslagsfråga!
Lunds matvarukooperativ samarbetar idag med två olika lantbruk. Hur nära
från Stenkrossen ligger den närmaste gården kooperativet samarbetar med?
Bra jobbat, du tog dig igenom quizet!
Är du nyfiken på svaren, vill veta mer om kooperativet eller bara diskutera mat?
Passa på att prata med oss, prova på våra smaskiga grönkålschips eller ta med dig
några av våra goda recept.
Du kan läsa mer om kooperativet på www.kooperativet.org och du hittar oss också
på facebook!
FOOD QUIZ
1. Did you know that half of the food produced in Sweden is produced in Skåne?
The food industry is actually Skånes biggest industry. However, Sweden also
imports a vast amount of food. How much of the total amount of food in
Sweden is imported?
1
ca 30 %
x
ca 50 %
2
ca 80%
2. In 2015 about 17 % of Swedens cultivated land was ecologically certified or
about to be certified according to the The Board of Agriculture. What amount
of the cultivated land in Skåne is ecologically certified?
1
ca 2 %
x
ca 6 %
2
ca 20 %
3. Which of these vegetables are grown in Skåne? More than one answer may
be right..
1
Pumpkin
x
Apples
2
Grapes
4. The wheat that is cultivated can be used for several purposes, one of them is
liquor production. How much of the wheat produced in Skåne is used for
producing Absolut Vodka?
1
ca 2-5%
x
ca 15-20 %
2
ca 40- 50%
5. Passing by Eslöv you might have felt a peculiar smell. Where does it come
from?
1
Sockerbruket (Local sugar factory)
x
Gödselterminalen (Local manure terminal)
2
Lantmännens spannmålsmottagning (Local cereals
reception)
6. In Sweden a vast amount of the fruits consumed are imported, bananas are
one of them. How many kilo banas/person and year is consumed in Sweden?
1
ca 5 kg
x
ca 10 kg
2
ca 17 kg
FOOD QUIZ
7. Lund matvarukooperativ offers its members ecological and locally grown food
and are owned and run by its members. Below you can see some of the
advantadges of the cooperative. However, one alternative is false, which one?
1
The money goes directly to the farmers, without passing by
grossits and retailers
x
Members get connected to local farmers
2
Members get free vegetables and fruits
8. Lunds matvarukooperativ currently cooperates with two different farms. How
close from Stenkrossen is the nearest farm located?
Well done, you got all way through the quiz!
Are you curious about the answers, want to know more about the cooperative or just
discuss food? Stay and talk with us and while you’re here, try our kale chips or bring
one of our delicious recipes with you home!
You can also find more information about the cooperative at www.kooperativet.org or
by visiting our facebookpage!
FOOD QUIZ
Answers
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
X, 50 %
X, 6%
ALL
X, 15-20 %
1, Sockerbruket, Nordic Sugar
2, 17 kiloes
2
3 km