Läs 2015 års verksamhetsberättelse (doc)

1(3)
Osteoporosprojekt – verksamhetsberättelse 2015
I april 2014 fattade hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp ett
inriktningsbeslut att ett fyraårigt osteoporosprojekt ska starta. Beslutet ingår
i landstingsstyrelsens budgetförutsättningar för 2015 – 2017.
Projektet startade upp under slutet av 2014.
Personal anställdes succesivt och i februari 2015 fanns alla
osteoporoskoordinatorer och osteoporossköterskor på plats i länet.
Verksamheten har byggts upp med osteoporoskoordinator på Hudiksvall
respektive Gävle sjukhus, och osteoporossjuksköterskor i primärvården
inom områdena Gävle, Västra Gästrikland, Södra Hälsingland,
Hudiksvall/Nordanstig och Ljusdal. Osteoporossköterskorna har uppdraget
att samarbeta med samtliga familjeläkare vid länets alla hälsocentraler,
offentligt och privat drivna.
Under 2015 har omfattande utbildnings- och informationsinsatser
genomförts av osteoporos-koordinatorer och sköterskor till länets läkare i
primärvård, fysioterapeuter inom fysioterapi specialistvård, ortopeder,
reumatologmottagningens personal, hälsocentralspersonal,
kommunsjuksköterskor, kommunfysioterapeuter och
kommunarbetsterapeuter.
Ett brukarråd osteoporos har startat inom projektet med representanter från
pensionärsorganisationer, Reumatikerförbundet, Njursjukas förening och
Riksförening Osteoporotiker.
Det har i sin tur lett till att osteoporos-sköterskorna och koordinatorerna
bjudits in till medlemsmöten för att informera om sjukdomen osteoporos.
Viktiga livsstilsfaktorer som bidrar positivt och hur man kan förebygga fall
har ingått liksom hur man kan söka hjälp om man misstänker att man är
benskör. Ca 1000 personer har nåtts av informationen
Tillsammans med brukarrådet planeras för ett osteoporosevent 11/5 2016
där syftet är att förmedla kunskap kring osteoporos, hur man i unga år kan
förebygga benskörhet och ge möjlighet till fördjupad kunskap för de som så
önskar.
Efter ett halvårs verksamhet skickade projektledaren in certifieringsansökan
till programmet Capture the fracture, som International Osteoporosis
Foundation skapat. Programmet strävar efter att öka antalet
sjukvårdsorganisationer i världen som arbetar evidensbaserat med
osteoporos, genom att fånga upp patienter tidigt med lågenergifrakturer,
Utskriftsdatum: 7/15/2017
2(3)
Dokumentnamn:
Dokument ID:
Giltigt t.o.m.:
Revisionsnr:
som löper risk att få nya frakturer. Region Gävleborg fick silverstatus, och
är första sjukvårdsorganisation i Skandinavien som certifierats.
Ekonomiskt utfall
Personalkostnader inkl PO
3 432 000 kr*
Personalrelaterade kostnader (resor, telefoni m.m.) 13 000 kr
Läkemedel
925 000 kr
Total omslutning
4 370 000 kr
*Viss fördelning av kostnader kom ej med för bokslut 2015 och har förts
över till 2016.
Vad har Region Gävleborg uppnått med osteoporosprojektet under
2015?
Regionen har skapat en frakturkedja som håller! Samarbete sker mellan
olika hälso- och sjukvårdsaktörer genom att patienten med fraktur möter en
ortoped och via osteoporoskoordinator på sjukhuset som ser till att patienter
som löper risk att få ny fraktur slussas vidare till bentäthetsmätning. När det
konstaterats att patienten har osteoporos lotsas patienten till
osteoporossjuksköterska på hälsocentral som tar över utredningsarbetet.
Hälsocentralen hjälper patienten till att få rätt läkemedelsbehandling
ordinerad av familjeläkare. Information om livsstilsfaktorer ingår även i
behandlingen.
Patienter från hälsocentralerna som redan står på osteoporosläkemedel har
förts över till osteoporossköterskorna för uppföljning. Ju mer projektet
blivit känt söker patienter även direkt till sköterskorna för att få hjälp.
Osteoporoskoordinatorerna har fångat upp 1114 patienter med
lågenergifrakturer, som gått vidare till bedömning av osteoporos.
Av dessa var 551 inneliggande på ortopedavdelning, 29 kom från röntgen
där röntgenläkaren sett kotkompression som bifynd, 100 var patienter på
VÅBO och 424 var öppenvårdspatienter som efter åtgärd av ortoped på
Akuten gick hem.
Osteoporoskoordinatorerna har remitterat 476 patienter till DXA-mätning
Osteoporossköterskorna har träffat, informerat och behandlat 969 patienter
totalt. Av dessa kom 497 från frakturkedjan och 472 från hälsocentral eller
direktsökande.
Totalt har 602 patienter fått insatt och/eller följts upp på sina
osteoporosläkemedel. Nya läkemedel för primärvården är Zoledronsyra och
Utskriftsdatum: 7/15/2017
3(3)
Dokumentnamn:
Dokument ID:
Giltigt t.o.m.:
Revisionsnr:
denosumab. De administreras av osteoporossköterskorna och ersätts via
projektbudgeten.
Patienter uttrycker stor tillfredsställese med de insatser som genomförs av
osteoporos- koordinatorer och sköterskor. De uppskattar speciellt att ha en
namngiven person att vända sig vid frågor om bl a medicinering eller andra
problem som rör osteoporos.
Läkarna inom primärvården uttrycker också att en kvalitetsökning skett för
osteoporospatienterna, och att de får bra underlag för ställningstagande till
läkemedelsbehandling.
Vidare kan konstateras att Region Gävleborg skapat ett helt nytt koncept för
omhändertagande av osteoporospatienter med lågenergifrakturer. De starka
länkarna i frakturkedjan är fysioterapeuter som osteoporoskoordinatorer och
distriktssköterskor som osteoporossköterskor. Modellen röner intresse inom
andra landsting/regioner.
Sist men inte minst ska projektmedlemmarna osteoporos-koordinatorer och
sköterskor rosas och hyllas för ett fantastiskt ”nybyggar-arbete” med
osteoporospatienterna. Sättet att arbeta är obruten mark och har krävt tid för
utvecklingsarbete från dokumentation, till att informera medlemmar i
pensionärsföreningar och brukarorganisationer samt möta många
professioner inom fram för allt primärvård och kommuner.
Utskriftsdatum: 7/15/2017