Psoriasisartrit – Osteoporos och ledförstörelse vid reumatiska

Psoriasisartrit – Osteoporos och ledförstörelse vid reumatiska
sjukdomar och svåra infektioner
Detta är en forskarinitierad klinisk observationsstudie för att studera hur förekomst av de
celler som bygger upp och bryter ner skelettet påverkas av reumatiska sjukdomar och
antireumatiska läkemedel. Deltagande i studien innebär att ingen annan behandling än den
som ansvarig läkare beslutar om. Studien innebär att ett extra blodprov för att studera
förstadier till bencellerna tas före insatt behandling och sedan efter 3, 6 och 12 månader.
Skelettet undersöks också med bentäthetsmätning (DEXA) samt skiktröntgen vid 2 tillfällen
(i början av behandlingen och efter 1 år).
Krav för att delta i studien:
18 år eller äldre
Nydebuterad psoriasisartrit
Får ej ha eller ha haft behandling mot osteoporos med bisfosfonater senaste 2 åren
Studiestart: hösten 2011
Studien beräknas pågå: 2014