Egenvård-läkemedelshantering (Stående Läkemedel)

advertisement
!
Egenvård-läkemedelshantering (Stående Läkemedel) - skola
Överenskommelse mellan vårdnadshavare och personal på skolan
Vårdnadshavarna ansvarar för att medicinen delas i dosett och att dos och styrka stämmer
enligt ordinationen. Vårdnadshavarna ansvarar för kontroll av läkemedlets utgångsdatum.
Skolan har ett ansvar för att eleven får hjälp med sin egenvård till exempel att ta sitt
aktuella läkemedel när eleven vistas i skolan.
Läkemedel ska förvaras på ett säkert sätt.
Egenvården ska planeras och dokumenteras så att den kan utföras på ett säkert sätt.
Elevens namn
Personnummer
Tidsperiod
Behandlande läkare
Vårdnadshavare ansvarar för att
informera personalen om läkemedlet
- varför det ska tas
- hur det ska tas
- när det ska tas
Personalansvar
Personalen har att iakttaga att det är
- rätt elev
- rätt läkemedel
- rätt dos
- rätt tidpunkt
Stående läkemedel
Läkemedels namn
Dos/styrka
Ska ges klockan
Läkemedel vid behov: (Kopiera detta dokument och förvara tillsammans med
läkemedlet)
Uppdateras årligen samt vid förändring
2! (!2)
1.När ska läkemedlet ges: Läkemedels namn
Dos/styrka
Ska ges klockan
Läkemedels namn
Dos/styrka
Ska ges klockan
Läkemedels namn
Dos/styrka
Ska ges klockan
2. När ska läkemedlet ges: 3. När ska läkemedlet ges: Har skolsköterskan fått information om egenvården?
Ja
Nej
Egenvård-läkemedelshantering - skola, forts.
Elevens namn
Personnummer
Underskrifter
Datum, vårdnadshavare
Mobilnummer och telefonnummer dagtid
Datum, vårdnadshavare
Mobilnummer och telefonnummer dagtid
Datum, ansvarig personal
Ersättare då ansvarig personal är frånvarande
Datum, rektor
Download