Ny produkt sätter stopp för patientskador vid

advertisement
Ny produkt sätter stopp för patientskador
vid feldoseringar av intravenösa läkemedel
Feldoseringar vid cancerbehandlingar med intravenösa läkemedel orsakar stort lidande, dödsfall
och höga kostnader för samhället. DrugLog® är den första kommersiella produkten som säkerställer
att patienten får rätt läkemedel och med rätt dos.
för patientskador om misstag begås vid
läkemedelsberedning pga stress.
Generell statistik från FDA i USA visar att felbehandlingar med läkemedel
leder till uppemot 200 dödsfall per dag
bara i USA. 80% av dessa fall beror på
fel läkemedel och/eller fel koncentration.
Det borde vara
självklart att varje
enskild patient får
rätt behandling,
men tyvärr har det
inte funnits någon
teknisk lösning att
säkerställa detta
– förrän nu.
Intravenösa läkemedel som av
misstag bereds med för hög dos orsakar
för många och ibland svåra patientskador
inom vården idag. Det har inte funnits
någon enkel metod att kontrollera att
läkemedlen är rätt beredda, innan de ges
till patienterna. I de fall där läkemedlet
av misstag bereds med för låg dos får
patienten inte den behandling som
förväntas. Dessa fall upptäcks mycket
sällan då patienten inte visar någon
akut reaktion på behandlingen. Istället
förklaras de med att patienten inte svarade på behandlingen, vilket självklart då
kan ge en tragisk utgång för patienten.
Pharmacolog® AB:s egenutvecklade
produkt DrugLog® säkerställer på ett
snabbt och enkelt sätt att varje patient
verkligen får den dos av läkemedlet som
läkaren ordinerat. ”− Det borde vara
självklart att varje enskild patient får
rätt behandling, men tyvärr har det inte
funnits någon teknisk lösning att säkerställa detta förrän nu.” säger bolagets
VD och grundare Hans Dahlin.
RISKER VID BEHANDLING MED
INTRAVENÖSA LÄKEMEDEL
Cellgifter är ett samlingsnamn för läkemedel för cancerbehandling och tillhör
den grupp läkemedel som riskerar att
ha den mest allvarliga påverkan på patienter om de injiceras med fel koncentration och dos. Riskerna för dessa patienter vid en felbehandling är extremt
höga, vilket alltför ofta medför onödigt
lidande och även död.
Under 2014 uppmärksammades
ett fall där två blodcancerpatienter
felbehandlades vid Tromsö universitetssjukhus. Det aktuella läkemedlet bereddes av misstag med 20 ggr för hög dos
och som injeserades direkt i ryggmärgen.
Misstaget upptäcktes direkt efter
behandling och motåtgärder kunde
sättas in som räddade patienternas liv.
”Att acceptera en viss felprocent
och att patienter riskerar att bli skadade
bör ligga långt bortom vad som kan
anses vara en säker sjukvård. Vi måste
därför fortsätta att arbeta för att öka
medvetandet om riskerna och förbättrad patientsäkerhet.” säger Karl-Erik
Carlström, Vice VD och Marknadschef.
ENKEL ATT ANVÄNDA
Den viktigaste egenskapen med den
nya produkten är just den enkla och
snabba processen. I och med detta
passar den för en kvalitetskontroll av
läkemedelsberedningen sent i vårdkedjan, dvs innan det färdiga läkemedlet injiceras i patienten. Det är just i det läget
som den manuella hanteringen medför
ökade risker för misstag genom förväxling eller felräkning.
Analysen med DrugLog® innebär att
0,5 ml av beredningen appliceras i en
behållare (kyvett) som sedan genomlyses. DrugLog® använder en spektrometer
för att avläsa ljusstrålen som genomlyser
provet. Spektrometern sänder informationen vidare till en dator som analyserar
provet, med hjälp av en speciellt utvecklad programvara, och ger användaren ett
resultat inom ett par sekunder.
VÅRDPERSONALEN
Med användning av DrugLog® kan vårdpersonalen med större trygghet behandla patienten i visshet om att läkemedlet
är av rätt typ och har rätt koncentration.
”Förutom patienternas säkerhet är
också vårdpersonalen en viktig målgrupp för den här produkten. Inte minst
sjuksköterskorna har ett oerhört stort
ansvar för att patienterna får en korrekt
och säker behandling. En roll som är
extra utsatt pga den pressade personalsituationen inom vården idag. Om vi
med en enkel teknisk lösning kan underlätta deras situation och samtidigt
öka säkerheten för patienten borde det
vara en självklarhet.” avslutar Karl-Erik
Carlström.
Ett annat fall under 2014 berörde
ett 80-tal prostata patienter vid Århus
univeritessjukhus och som behandlades
under en längre tid med 20% för hög
cellgiftsdos. Tre av patienterna avled pga
av felbehandlingen som berodde på att
sjukhuset inte uppmärksammat informationen från läkemedelsbolaget avseende
en ändring i beredningsprocessen.
En nyligen genomförd studie av 5000
cellgiftsberedningar vid ett universitetssjukhus i Frankrike visar att 3% av beredningarna uppvisade fel som låg utanför
den kliniska toleransgränsen. Detta medför rent statistiskt att var fjärde patient,
som får 10 doser under sin behandling,
blir behandlad med felaktig dos minst en
gång under sin behandlingsserie.
Även andra läkemedel medför stora
risker om misstag begås vid beredningstillfället, inte minst vid behandling av
barn. Inom intensivvården, som ofta
sker under stor tidspress, ökar riskerna
www.pharmacolog.se
Download