Myeloperoxidas

advertisement
Arbets- och miljömedicinska laboratoriet
2009-10-14
Sidan 1 av 1
Myeloperoxidas
Bakgrund
Myeloperoxidas (MPO) är ett glykoprotein som huvudsakligen finns i primära granula
hos polymorfkärniga neutrofila granulocyter. Vid aktivering utsöndras MPO och kan
därför användas som en markör för neutrofilaktivitet. MPO är ett enzym som
katalyserar reaktionen; H2O2 + 2 Cl− → 2 HOCl
MPO anses även vara en markör för oxidativ stress (Bonomini et al 2008) och man har
kunnat visa att förhöjda MPO-halter i blod kan kopplas till en försämrad funktion hos
blodkärl (Vita et al 2004) och en ökad risk för hjärtkärlsjukdom (Meuwese et al 2007).
Bonomini et al. (2008) Histol Histopathol 23: 381-390
Meuwese et al. (2007) J Am Coll Cardiol 50: 159-165
Vita et al. (2004) Circulation 110: 1134-1139
Provtagning
Fem ml blod samlas i vacutainerrör med tillsats av Na-EDTA (lila kork). Centrifugera
provet under 15 minuter vid 800 g efter att blodet svalnat men inom 15 minuter efter
provtagning. Om provet inte kan centrifugeras inom 15 minuter bör det förvaras på is
då förvaring i rumstemperatur kan medföra att celler frisätter MPO i röret efter
provtagning (Chang et al). Plasma överförs till 1,5 eller 2 ml Eppendorfrör som fryses i
-20° C. För att undvika att plasma kontamineras med vita blodceller tas endast det
övre ¾ av skiktet med plasma i röret.
Chang at al Clin Chim Acta 373; 158-163: 2006.
Provtagningstid
Provet kan tas vid vilken tidpunkt som helst.
Minsta provvolym
100 µl
Förvaring och sändning
Frusna prov läggs i en transporthylsa som placeras mellan ett par väl frysta
frysklampar. Efter att frysklamparna tejpats med frystape och sedan slagits in i
isolerade papper läggs de i en frigolitlåda som förseglas och skickas till Arbets- och
miljömedicinska laboratoriet med ordinarie landstingstransport på morgonen eller som
företagspaket så att provet når laboratoriet samma - eller nästkommande dag.
Kontakta laboratoriet då proven sänds.
Prov får inte skickas på en fredag eller dag innan helgdag.
Halter hos friska
Median 49 µg/L (variation mellan 3 och 511 µg/L med 30 och 81 µg/L som 25:e
respektive 75:e percentilen, prov från 300 friska personer analyserade på laboratoriet).
Analyskostnad
200 kr
Minst 20 prover krävs för att analysen ska utföras.
Analysbeställning
Kontakta Per Leanderson tfn 010-103 44 10
Provsvar
Lämnas normalt inom 3 veckor.
Ytterligare information
Kontakta Per Leanderson tfn 010-103 44 10
Adress: Arbets- och miljömedicinska laboratoriet
Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping
Tfn: 010-103 44 11, Fax: 013-14 58 31
Besöksadress: Hälsans Hus, runt hörnet vid ingång 14
Universitetssjukhuset, Linköping
www.lio.se/amm
Download