kP-PK(INR) - Region Kronoberg

advertisement
Kliniskt kemiska laboratoriet
kP-PK(INR)
Enhet:
Klinisk kemi och transfusionsmedicin
Giltigt från: 2012-05-09
Revision:
2015-10-08
Utarbetad av: Marita Philipsson
Fastställd av: Kim Ekblom
Medicinsk bakgrund
P-PK-metoden mäter vissa av de proteiner som syntetiseras i levern. De är faktor VII, faktor X och
protrombin. De innehåller alla γ–karboxyglutaminsyra (Gla), som bildats genom karboxylering av
glutaminsyrarester i vitamin K-beroende reaktioner. Gemensamt för dem är att de binder Ca2+,
vilket är en förutsättning för den funktionellt viktiga interaktionen med negativt laddade
fosfolipidmembran. Vid vitamin K-brist eller efter tillförsel av vitamin K antagonister
(warfarin)syntetiseras proteinerna med glutaminsyra istället för Gla. De kan då inte binda Ca2+ och
saknar därför biologisk aktivitet.
P-PK(INR) används som screeningtest vid rubbningar i den s.k yttre vägen (extrinsic pathway) av
hemostasen, samt för terapikontroll vid behandling med koagulationshämmande medel som Waran.
Vid kapillär provtagning är risken för preanalytiska fel större än vid venös provtagning. Kapillär
provtagning bör därför endast ske i undantagsfall.
Remiss
Cambio COSMIC / REMISS KEMI
Provtagningsanvisningar
Kapillärprov:
Förvaring:
50 µL kapillärblod + 200 µL Owren´s buffert
Avpassa provtagningen så att analysen på laboratoriet kan utföras samma
dag som provtagningen. Får ej förvaras i kyla.
Analysprincip:
Vid analys av P-PK blandas provet med ett reagens som består av tromboplastin från kanin och
plasma från nötkreatur som är höggradigt utarmad på koagulationsfaktorerna II, VII och X.
Koagulationstiden mäts i sekunder och klottbildningen detekteras som ändringen i transmittans.
Referensintervall
Obehandlade < 1,2 INR.
Terapeutiskt område vanligen 2,0 – 3,0 INR vid Waran-behandling.
Svarsrutiner
Analysen ingår i akutsortimentet.
Analysen utföres rutinmässigt alla dagar.
Bedömning
Höga värden kan ses vid K-vitaminbrist t.ex. malabsorption och leverpåverkan samt vid behandling
med K-vitaminantagonister (t.ex. warfarin).
Disseminerad intravaskulär koagulation kan också leda till förhöjda värden.
Risk för blödning föreligger när nivån ligger INR > 5,0.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
Sida 1 av 2
Kliniskt kemiska laboratoriet
Ackrediterad
Ja
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
Sida 2 av 2
Download