APTT-LA, Malmö - AnalysPortalen

advertisement
Medicinsk service
Gäller from
Metodbeskrivning
Godkänd av:
2015-09-08
Revision
06
Sida
1(2)
APTT-LA, Malmö
Gäller för
MA
Klinisk kemi
APTT-LA (MAS-kod 02442), Malmö
Bakgrund, indikation och tolkning
Koagulationssystemet kan delas in i två huvudsakliga aktiveringsvägar, intrinsic och extrinsic
systemet, som konvergerar till en gemensam väg. Den aktiverade partiella tromboplastintiden (APT-tid) är en screeningmetod för att studera defekter i blodkoagulationens intrinsic
system. Förlängda APT-tider ses vid brister eller defekter av prekallikrein, högmolekylärt kininogen, faktorerna XII, XI, IX, VIII, X, V, protrombin och fibrinogen. Även närvaro av koagulationsinhibitorer såsom antikroppar riktade mot en specifik koagulationsfaktor eller lupusantikroppar samt heparin och fibrin/fibrinogen degradationsprodukter ger förlängda APT-tider.
Metoden är känslig för högmolekylärt heparin och används bl a för kontroll av heparinbehandling, men är relativt okänslig för lågmolekylärt heparin. Vid heparinbehandling eftersträvas en tillförsel som ger cirka 1,5 - 3 gångers förlängning av APT-tiden.
Vid utredningar jämförs ofta utfallet av ett provs APT-tid med protrombinkomplex-metoden,
PK(INR). PK(INR) är känslig för defekter i blodkoagulationens extrinsic system samt den del
av koagulationssystemet som är gemensam för båda aktiveringsvägarna i intrinsic och
extrinsic systemen. Förlängd APT-tid men normal PK (INR) kan indikera att en defekt ligger i
den del av intrinsic systemet som inte är gemensam för de båda aktiveringsvägarna. Svår
vitamin K brist, leversjukdom eller behandling med kumarinderivat förlänger både APT-tiden
och PK(INR) då flera olika faktorer påverkas samtidigt. En annan vanlig orsak till förlängd
APT-tid är förekomst av antifosfolipidantikroppar av typen lupus antikoagulans (LA). Olika
APTT reagens har olika känslighet för denna typ av antikroppar och i denna metod, APTTLA, används just ett APTT reagens med extra hög känslighet för LA. Detta test kan användas, i kombination med andra tester, för att stärka en indikation på förekomst av LA.
Analysprincip
Citratplasma blandas med ett reagens innehållande en aktiverande substans, mikropartiklar
av kisel, och fosfolipider. Den aktiverande substansen är viktig för att de allra första stegen i
intrinsic systemet skall äga rum (ytaktiveringsprocess) som inkluderar faktorerna XI och XII
samt prekallikrein och högmolekylärt kininogen. Tillsatsen av fosfolipider fungerar som förankringsytor för substrat och aktiva koagulationsenzymer och ger optimala koagulationsförhållanden. Blandningen av citratplasma och reagens inkuberas fem minuter vid 37 °C varefter provet rekalcifieras, genom tillsats av CaCl2, och koagulationstiden mäts. Koagulationstiden registreras automatiskt via optisk detektion i instrumentet. APT-tiden är reagens- och
instrumentberoende.
Referensintervall
22-44 sekunder.
Källa för referensintervall är bipacksedeln
Utarbetad av
Dokumentförvaltare
Dokument id
C-3137
Original lagras elektroniskt! Användaren ansvarar för att gällande revision används.
Medicinsk service
Gäller from
Metodbeskrivning
Godkänd av:
2015-09-08
Revision
06
Sida
2(2)
APTT-LA, Malmö
Gäller för
MA
Klinisk kemi
Metodkarakteristika
Interferenser och felkällor
Inga kända
Mätområde
7-150 sekunder.
Detektionsgräns
Uppgift saknas.
Mätosäkerhet
Under tiden 050621-050621 uppmättes följande:
Normal kontroll (nivå 36 sekunder) CV = 0,9 %, n = 7
Spårbarhet
Uppgift saknas.
Ackreditering
Metoden är inte ackrediterad
Referenser
Bipacksedel till PTT-LA (Diagnostica Stago).
(Bates SM, Weitz JI Coagulation Assays Circulation 2005; 112:e53-e60.
Lindahl T. Common screening tests for coagulation-APTT, ACT and PT. Klinisk Biokemi I
Norden Coagulation Issue 2008; p.14-7.)
Utarbetad av
Dokumentförvaltare
Dokument id
C-3137
Original lagras elektroniskt! Användaren ansvarar för att gällande revision används.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards