Massa: Tyngd: Fart

advertisement
Materia: Kommer från latinet och betyder ämne. Allting som kan vägas består av materia.
Den materia vi normalt observerar består av atomer, som grupperats i kemiska
föreningar, polymerer, legeringar, blandningar och rena grundämnen.
Massa:
Massa är en fysikalisk storhet som anger ett objekts materieinnehåll. g, hg, kg, ton.
Densitet: Densitet, volymmassa är ett mått av ett ämnes täthet, således massa per volymenhet.
Det betyder hur många gram 1 cm3 , g/cm3 eller kg/ m3.
Tyngd:
Tyngd är den kraft som verkar på kroppar i ett gravitationsfält. Den är proportionell
mot föremålets massa med en proportionalitetskonstant som är tyngd accelerations
lokala värde. ( Tyngden är jordens dragningskraft på föremålet).
Tyngdkraft: Tyngdkraften är en kraft som försöker dra föremålet nedåt. N.
Tyngdpunkt: Det är en punkt var föremålets hela massa är samlad.
Moment: Moment är en storhet som uppstår när en kraft verkar på en viss punkt.
Vridmoment: eller kraftmoment är en krafts förmåga att vrida ett objekt kring
en punkt. N.m
Friktion: Friktionen är en kraft som är motriktad den relativa rörelsen mellan två ytor som
är i kontakt med varandra.
Fart:
Farten eller Hastigheten är avståndsförändring per tidsenhet. m/s eller km/h.
Acceleration & Retardation: Accelerationen eller Retardationen är en fysikalisk storhet
som anger förändring av hastighet per tidsenhet. m/s2.
Fart ökning är det acceleration
Fart minskning är det retardation
En vanlig acceleration är tyngdaccelerationen som accelererar allting mot Jordens
centrum. Denna acceleration förekommer så ofta i beräkningar att den brukar betecknas
med en egen bokstav.
Tröghet: Tröghet definieras inom fysiken som motstånd mot rörelseförändring.
Det behövs alltid en kraft för att ändra ett föremåls fart eller rörelseriktning.
Fritt fall: Alla föremål faller lika fort om de inte påverkas av något luftmotstånd.
Arbete:
arbete är den energimängd som omvandlas när en kropp (med massa) förflyttas under
inverkan av en kraft.
Arbete = F . s
Energi:
N.m
J
Energi är något som medför förändring, rörelse, eller någon form av uträttat arbete.
Energi kan vara lagrad (potentiell energi eller lägesenergi) eller något som överförs.
(J)
Lägesenergi: Lägesenergi är energi som finns hos ett föremål som påverkas av ett kraftfält.
πΈπ‘π‘œπ‘‘ = π‘šπ‘”β„Ž, J
Ju högra upp ett föremål förflytta, desto större blir LÄGESENERGI
Rörelseenergi: Kinetisk energi, eller rörelseenergi, för en kropp, är det mekaniska arbete som
krävs för att reducera dess hastighet till noll.
1
πΈπ‘˜ = π‘šπ‘£ 2
2
(J)
Ju större fart och massa ett föremål har, desto större är RÖRELSEENERGI.
Energiprincipen: Den kan varken skapas eller förstöras, den kan bara omvandlas i olika former
Spara Kraft: Det man vinner i kraft, förlorar man i väg ?
Effekt:
Effekt är mängden arbete uträttat per tidsenhet.
Effekt = Arbete / tid
N.m/ s
J/s
Beskriva kraften: man måste veta Kraftens STORLEK:, RIKTNING &
ANGREPPSPNKT ( Den är en punkt på föremålet där kraften verkar).
RESULTANT: Det är en kraft som kan ersätta två eller flera andra krafter.
Reaktionskraft:Krafterna B & D är riktade åt rakt motsatt håll.
A
D
B
C
Likformig rörelse: Farten är FAST
V=S/t
m/sec
s
t
Olikformig rörelse: Farten är INTE FAST. Det kan vara nån ACCELERATIONEN eller
RETARDATIONEN.
V (medel) = S/t m/sec
s
t
Centralrörelse: Det är en rörelse som sker kring en punkt i centrum.
Centripetalkraft: Det är en kraft som är riktad in mot centrum.
Download