Lägesrapport genomförande

advertisement
Svenska ESF-rådet Huvudkontoret
Box 47141, 100 74 Stockholm
Besöksadress: Liljeholmsvägen 30B, 3 tr
Telefon: 08-579 171 00 Fax: 08-579 171 01
www.esf.se
Lägesrapport
Projektnamn: HP2 genomförande
Diarienummer: 2009-3020096
Period: juni
Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden?
På vilket sätt har dessa en koppling till det kriterium/de kriterier som projektet arbetar med? Lyft
också om aktuellt fram de transnationella aktiviteter och aktiviteter av regionalfondskaraktär.
En medarbetare från SNAB gått en datautbildning i AutoCad under juni. Utbildningen är
upphandlad (offert 37a) och har genomfört i samarbete med utbildningsföretaget CADElite i
Västerås.
En medarbetare från LAPAB Maskin AB har gått en personaladministrationsutbildning under
perioden. Utbildningen är upphandlad (offert 38a) och har genomfört i samarbete med
utbildningsföretaget VÄGEN Utvecklingskonsulter AB.
En medarbetare från SNAB har avslutat sin sälj- och ledarskapsutbildning under juni.
Utbildningen som påbörjades under mars är upphandlad (offert 35a) och har genomfört i
samarbete med utbildningsföretaget SäljMer.
Samtliga utbildningar som är genomförda under perioden har kopplingar till
programkriterierna lärande miljöer. Aktiviteterna som genomförts ökar flexibiliteten, både hos
individen och i företagen, vilket skapar ökad konkurrenskraft för alla parter.
Vilka företag har deltagit i aktiviteterna under perioden?


SNAB
LAPAB Maskin AB
Hur har ni arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden?
Förutom att statistiskt mäta könsfördelningen per utbildningsaktivitet har vi inte vidtagit några
speciella åtgärder för jämställdhet under projektets sista månad.
Projektet omfattar 24 kvinnor och 21 män. Fördelningen av utbildningsaktiviteter är följande:
Kvinnor som erhållit
kompetensutveckling
Män som erhållit
kompetensutveckling
Fördelning kvinnor
Fördelning män
Antal
Andel
Antal
Andel
Kr
Tim
Kost/tim
Kr
Tim
Kost/tim
25
100 %
16
76 %
450 151
1167
381
160 880
549
293
Svenska ESF-rådet Huvudkontoret
Box 47141, 100 74 Stockholm
Besöksadress: Liljeholmsvägen 30B, 3 tr
Telefon: 08-579 171 00 Fax: 08-579 171 01
www.esf.se
Hur har ni arbetat med tillgänglighet under den aktuella perioden?
Vi har inte genomfört några speciella aktiviteter under perioden utan följer den plan som
angetts i ansökan. Alla utbildningar som genomförts under perioden har skett i lokaler som
uppfyller kriterierna som angetts för fysiskt tillgänglighet i ansökan. Vi tänker även på att vara
tydliga i vår informationshantering via e-post och webbsidan som beskriver projektens
resultat. Vi försöker att använda ett enkelt språk i all vår information och kommunikation.
Vad har fungerat bra och mindre bra?
De utbildningsaktiviteter som genomförts under den sista perioden har enligt utvärderingen
fungerat bra. Några av företagen har inte genomfört all utbildning som angetts i respektive
utbildningsplan.
Mälardalens Rehab Center ansökte och beviljades en sista revidering i utbildningsplanen för
att kunna genomföra en utbildning i journalhantering, den 1 juni. Tyvärr så har företaget inte
hunnit genomföra utbildningsinsatsen på grund av tidsbrist
SNAB har inte genomfört utbildning i bilel- och kylaggregat, vilket beror på att vi inte hittat
någon lämplig utbildningsleverantör. De utbildningsleverantörer som finns på marknaden är
mycket hårt uppstyrda och levererar endast till specifika varumärken.
Konsekvensen av detta blir att projektet inte kommer att förbruka alla medel som godkänts
för ”Aktiviteter riktade till målgruppen”
För övrigt har alla deltagande företag genomfört sina utbildningsplaner.
Ligger deltagarantalet i fas med vad som är planerat enligt
ansökan?
Projektet omfattar 24 kvinnor och 21 män, 25 kvinnor och 16 män fått kompetensutveckling
genom projektet.
Ligger projektet i fas vad gäller måluppfyllelse?
Den övergripande målsättningen med projektet är att få igång ett långsiktigt uthålligt
förändringsarbete på arbetsplatserna som leder till minskad sårbarhet och ett ökat lärande
hos de sysselsatta. Vi upplever att målsättningen är uppnådd, se slutrapport. Projektet har
även angett följande tre mätbara effekter
70 procent av medarbetarna som genomgått kompetensutvecklande insatser under
genomförandefasen ska uppleva att de fått förutsättningar för att ta sig an fördjupande
arbetsuppgifter. De utvärderingsenkäter som lämnats in efter genomförda insatser tyder på
att effekten kommer att uppnås. Den externa slututvärderingen visar på en måluppfyllelse på
90 procent
Svenska ESF-rådet Huvudkontoret
Box 47141, 100 74 Stockholm
Besöksadress: Liljeholmsvägen 30B, 3 tr
Telefon: 08-579 171 00 Fax: 08-579 171 01
www.esf.se
70 procent av medarbetarna som genomgått kompetensutvecklande insatser under
genomförandefasen ska uppleva att de fått förutsättningar för att ta sig an breddade
arbetsuppgifter. De utvärderingsenkäter som lämnats in efter genomförda insatser tyder på
att effekten kommer att uppnås. Den externa slututvärderingen visar på en måluppfyllelse på
92 procent
Kvinnor ska i lika stor omfattning (procentuellt räknat i sin grupp) som män erhålla
kompetensutvecklande insatser under projektets genomförandefas. Effekten är uppnådd
genom att samtliga kvinnor i detta projekt fått kompetensutveckling under projektperioden.
Ligger projektet i fas med budget?
Projektet ligger i fas med budget. En del medel för åtgärder riktade till målgruppen kommer
att lämnas tillbaks till ESF. Det beror på att företaget Mälardalens Rehab Center AB inte
hunnit genomföra den sista utbildningen och att SNAB inte hittat någon lämplig
utbildningsleverantör, se rubrik ”Vad har fungerat bra och mindre bra?”
Download