Funktioner och algebra

Funktioner och algebra
Planering för år 9 i matematik
Vad?
I vanligt språkbruk förknippar men ordet funktion med verbet fungera. En läkare kan
tala om hjärtats funktion och en bilförsäljare om den nya funktionen (=finessen) hos
den senaste bilmodellen. För en programmerare kan en funktion vara ett samband i ett
programspråk.
Inom matematiken används orden funktion när man vill beskriva hur två eller flera
variabler hör samman, oftast enligt en bestämd regel.
Syfte?
Genom undervisningen i matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin
förmåga att
 Formulera och lösa problem
 Använda och analysera begrepp och samband mellan begrepp
 Välja och använda lämpliga metoder
 Föra och följa matematiska resonemang
 Samtala, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och
slutsatser.
Målet med undervisningen inom detta kapitel är att du ska kunna:
 beskriva begreppet funktion och linjär funktion
 tolka linjära funktioner med ord, grafer och formler
 använda formler som beskriver linjära funktioner, proportionaliteter,
geometriska mönster och talföljder
 använda räta linjens ekvation
När?
Vecka 41 – 48
Hur?
Diskussioner, genomgångar, läxor samt laborativa övningar. Räkna enligt planeringen.
Redovisning och bedömning:
Du kommer att få redovisa dina kunskaper kontinuerligt genom små skriftliga prov samt
i ett större skriftligt prov i slutet av arbetsområdet. Du kommer även att bedömas vid
laborativa moment samt vid skriftliga och muntliga uppgifter som vi genomför under
lektionstid.
Det större skriftliga provet sker vecka 49
Cilla Romert
Vecka Dag Genomgång 1
41
1
Genomgång av prov TAL
2
Intro funktioner
3
Gruppaktivitet
42
1
Linjära funktioner
43
2
3
1
Läxa
Multiplikation
med parenteser
Eget arbete
Sid. 44-45
Linjära funktioner forts
Rita grafer
46
2
3
1
2
3
1
47
2
3
1
Eget arbete
Talföljder och mönster
2
3
Eget arbete
45
Genomgång 2
BRIMS
Muntligt nationellt prov
i matte, svenska och engelska
Räta linjens ekvation
48
Repetition
49
Prov 1, 9a torsdag 9b onsdag
Prov 2, 9a+9b fredag
Kvadreringsregeln &
konjugatregeln
Sid 46-49
Pythagoras sats och
kvadreringsregeln
Lösa ut en variabel
Läxa sid. 50-51
Samt 62-65
Cilla Romert