Paragraferna som ger dig rättigheter.

advertisement
Paragraferna som ger dig rättigheter.
För dig som jobbar i kommuner och landsting: HÖK-avtalet
* Betald ledighet om nära anhörig blir allvarligt sjuk eller dör.
Paragraf 32 i HÖK
”Under ledighet för enskilda angelägenheter kan arbetstagare, om synnerliga skäl finns,
medges behålla lönen om sammanlagt högst tio arbetsdagar per kalenderår. Som synnerliga
skäl ska anses nära anhörigs svårare sjukdom eller bortgång, begravning och gravsättning av
urna samt boupptäckning efter sådan anhörig. Med nära anhörig avses exempelvis make,
maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt
mor- och farföräldrar.”
* Betald ledighet för att besöka barnmorskan
Paragraf 29 moment 4 i HÖK
”Om det är nödvändigt att besöket sker på arbetstid har arbetstagaren i egenskap av blivande
förälder rätt till ledighet för att besöka mödravårdscentralvid högst två tillfällen. Under
sådan ledighet utges ersättning motsvarande 100 procent av lönen.”
* Rätt att gå till läkare på betald arbetstid vid akut sjukdom.
Paragraf 28 moment 11 i HÖK
”Om det är nödvändigt att besöket sker på arbetstid har arbetstagaren rätt till ledighet
med bibehållen lön för förstagångsbesök hos läkare vid akut sjukdom eller olycksfall.
Arbetsgivaren kan även i övrigt bevilja ledighet med lön för besök inom hälso- och
sjukvård.”
* Du får pension redan för sommarjobbet
Förmånerna är inskrivna tjänstepensionsavtalen: KAP-KL (för födda 1985 och tidigare),
paragraf 11, moment 3, samt AKAP-KL (för födda 1986 och senare) paragraf 1 och 3.
* Föräldrar får tjänstepension fast de jobbar deltid
Förmånerna är inskrivna tjänstepensionsavtalen: KAP-KL (för födda 1985 och tidigare)
paragraf 9, moment 3, samt AKAP-KL (för födda 1986 och senare) paragraf 2.
* Ersättning om familjemedlem dör
Förmånerna är inskrivna tjänstepensionsavtalen KAP-KL (för födda 1985 och tidigare)
paragraf 38-41. Dessa paragrafer gäller även för den som omfattas av AKAP-KL (för födda
1986 och senare) i avvaktan på nytt avtal om efterlevandeförmåner
* Mer pengar när du blir sjuk
Från dag 15-90 regleras detta i kollektivavtalet. Från dag 91 regleras ersättningen i den
kollektivavtalade Avtalsgrupplivförsäkringen (AGS). AFA Försäkring betalar ut ersättningen.
Du måste själv ansöka om du är sjuk i mer än 90 dagar.
För dig som jobbar i den privata vården (och omfattas av ITP-avtalet):
Vårdföretagarnas avtal för äldreomsorgspersonal, Bransch F.
* Betald ledighet om nära anhörig blir allvarligt sjuk eller dör.
Paragraf 11, Moment 1
”Permission är ledighet utan löneavdrag och beviljas av arbetsgivaren i regel
endast för del av arbetsdag. Om synnerliga skäl föreligger exempelvis vid
nära anhörigs bortgång eller vid hastigt påkommande allvarligare sjukdomsfall inom medarbetarens familj kan permission beviljas för en eller flera dagar”
* Föräldrar får tjänstepension fast de jobbar deltid
Förmånerna är inskrivna tjänstepensionsavtalen: ITP1 (födda 1979 eller senare) paragraf
10.1, samt ITP2 (födda 1978 och tidigare) paragraf 4.1.
* Mer pengar när du blir sjuk
För dag 15-90 regleras detta i kollektivavtalet. Från dag 91 regleras det i
tjänstepensionsavtalet ITP. Från och med dag 91 betalas ersättningen ut av Alecta. Normalt
sett behöver du inte ansöka om detta utan arbetsgivaren meddelar Alecta
Download