Esperanzas Samfällighetsförening Landskrona Styrelsemöte 2014

Esperanzas Samfällighetsförening
Landskrona
Närvarande:
Ej närvarande:
Styrelsemöte 2014-10-16
Protokoll 6, 2014-2015
Ruth Bergkvist [email protected]
Carin [email protected]
Bengt Lyhagen [email protected]
Håkan Wastrell [email protected]
Jan-Erik Hansson([email protected])
Maria Påander ([email protected])
Lotta Mårtensson [email protected]
Binyamin Tas [email protected]
Plats: Hagåkersgatan 73A
Mötet öppnades.
§ 65
Ordförande Ruth Bergkvist hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
xxxxxxxxxx
Val av justeringsman.
§ 66
Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Carin Schoenhoff.
Genomgång av protokoll från den 25 augusti 2014.
§ 67
Protokollet godkändes.
Gröna Gårdens åtgärder.
§ 68
Genomgång av sommarens arbete. Fler åtgärder krävs under de kommande
åren för att återställa ytorna i området och anpassa växtligheten till dagens
krav.
Beslutades att ge Gröna Gården i uppdrag att inventera området med
avseende på växter, buskar, träd och ojämnheter i gångar och andra ytor med
avseende på trädrötter, brunnslock mm. Inventering ska också ge förslag på
åtgärder.Tanken är att efter inventering göra en långsiktig plan för arbetet.
Hela området får delas upp i mindre områden som åtgärdas efterhand. Detta
måste också koordineras med kommunens tankar om kulvertsystemet i
området och fiberutbyggnad.
Ett par åtgärder av Gröna Gården kommer under hösten också att beställas.
Borttagning av sjuk kastanj, träd vid lekplatsens pingisbord samt
stubbfräsning.
Planerad ersättning för Blodbok.
§ 69
Efter borttagning av den stormfällda blodboken planterades gröna växter på
platsen
av föreningen. Växterna har nu försvunnit.
Original från Lantmäteriet om kulvertsystem.
§ 70
Originalhandlingarna från anläggningsförrättningen den 26 februari
1991diskuterades.
Förrättning gällde utrymme för värmeväxlare i panncentralen sedan
Landskrona
Kommun tagit över värme- och varmvattenanläggningen och leverans av
fjärrvärme fram till de olika fastigheterna.
Inget hört från Inger Torstensdotter Ahlin.
§ 71
Inga kontakter har skett angående gruppen som ska arbete med en
bevarandeplan.
Fiberteknik.
§ 72
Diskussionen om framtiden och behovet av fiberteknik fortsatte.
Bestämdes att vid nästa möte ta ett beslut om hur vi ska gå vidare.
Problemet med parkeringsplatser.
§ 73
En medlem har skickat en skrivelse om parkeringsproblem i anslutning till
fastigheterna. Flera fastigheter har mer än en bil och platserna räcker inte till.
Beslutade att se över parkeringssituationen och låta varje fastighet ha en
tydligt markerad ruta med fastighetsbeteckning. Ruth Bergkvist undersöker
vilket företag som kan hjälpa till.
Ytterbelysning.
§ 74
All ytterbelysning enligt planen är nu ersatt..
Lappat, klappat och klart!
§ 75
Information från NCC om ett nytt system att åtgärda gamla asfaltytor så att
de blir som nya.
Hemsidan.
§ 76
Hemsidan har nu uppdaterats.
Övrigt.
§ 77
I föregående protokoll under p 55 ang. ”häcken på baksidan av garagen”
ändrades
beslutet efter ett telefonmöte till att föreningen beställer av Gröna Gården att
ta bort
häcken så att ny växtlighet kan planteras av gruppen bakom skrivelsen.
Nästa möte.
§ 78
Nästa möte bestämdes till måndagen den 24 november 2014 kl 19.00.
Mötets avslutande.
§ 79
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet
Bengt Lyhagen
Sekreterare
Justeras:
Ruth Bergkvist
Ordförande
Carin
Schoenhoff
Kassör
Tillägg till ovanstående protokoll
ESPERANZA NYTT
NOVEMBER 2014.
I ovanstående Esperanza Nytt informerade styrelsen om sitt beslut, att
organisera parkeringarna i området, så att varje fastighet har en fast plats. Varje
plats kommer att markeras med fastighetsbeteckning och avgränsas av linjer.
Detta är något som styrelsen egentligen skulle göra för 44 år sedan. Men
eftersom platserna tidigare har räckt till har det inte varit något problem. Idag
har emellertid många fastighetsägare både 2 och 3 bilar och då räcker platserna
inte längre.
I ett styrelseprotokoll från 1970 informerade dåvarande styrelsen, om vad som
gällde för Parkeringsplatser enligt Stadsplanen. ”Efterhand som området
färdigställs kommer var och en som har garage i gemensamhets anläggning att
tilldelas numrerad bilplats i anslutning till respektive garage. På varje
parkeringsplats kommer dessutom två gästparkeringar, avsedda för tillfälliga
gäster, att finnas”.
Så det är på tiden, att det nu görs. Hoppas att det kommer att fungera.
Styrelsen