Om din behandling med Xiapex

advertisement
PATIENTINFORMATION
Om din behandling
med Xiapex®
(kollagenas clostridium histolyticum)
Dupuytrens kontraktur
Dupuytrens kontraktur är en bindvävssjukdom som ibland
även kallas vikingasjukan eftersom den är vanligare i
Skandinavien än i övriga världen.
Under sjukdomens inledande skede bildas en knöl i
handflatan. Med tiden växer knölen till en hård sträng av
kollagen (en så kallad dupuytrensträng) som gör att fingret stelnar i böjt läge.
Vanligtvis är det lill- eller ringfingret som kröks men ibland kan också tummen, pekfingret och långfingret drabbas.
Oförmågan att sträcka på fingrarna kan bli handikappande
och ställa till problem i vardagen. Exempelvis när du ska
tvätta ansiktet, ta på dig handskar eller hantera verktyg.
Graden av krökning avgör när det är dags för behandling.
Xiapex® mot Dupuytrens kontraktur
Xiapex® (kollagenas clostridium histolyticum) är det första
godkända läkemedlet för behandling av Dupuytrens kontraktur.
Xiapex® injiceras i dupuytrensträngen. Den verksamma
substansen är ett enzym som bryter ner kollagenet i strängens
förhårdnade bindvävnad.
Dagarna efter injektionen görs en fingersträckning. Denna
innebär att din läkare hjälper dig att räta ut fingret.
I samråd med läkaren kommer du relativt snart att kunna
återgå till normala vanor. Den närmsta tiden efter injektionen
kan blåmärken, svullnader och smärta uppstå kring
injektionsstället. Efter omkring 30 dagar sker eventuellt ett
återbesök för efterkontroll.
Xiapex® är ett alternativ till operation.
Dag 1 – Xiapex® injiceras
Kanylens spets förs in i dupuytrensträngen där Xiapex® injiceras.
Handen bandageras med ett mjukt förband innan du går hem. Håll
handen i högläge så mycket som möjligt och försök att inte böja
eller sträcka den behandlade handens finger.
Nästa dag – Fingersträckning
Nästa dag görs en fingersträckning. Denna innebär att din läkare,
i vissa fall med lokalbedövning, hjälper dig att böja tillbaka
fingret. För vissa patienter kan fingret räta ut sig självt. Efter
fingersträckningen får du instruktioner om fingergymnastik.
Du får också en stödskena som ska användas nattetid.
Efter 30 dagar – Eventuellt återbesök
I vissa fall kan läkaren önska att träffa dig för en kontroll
av handen efter 30 dagar. Om krökningen då kvarstår kan
behandlingen upprepas – upp till tre gånger per finger med
omkring 30 dagars mellanrum.
Dag 1
Nästa
dag
Efter
30 dagar
Xiapex® injiceras
Fingersträckning
Ev återbesök
Biverkningar
Liksom alla läkemedel kan Xiapex® orsaka biverkningar.
I de studier som gjorts var de flesta biverkningar milda eller
måttliga samt begränsade till den behandlade handen.
Vanligast var blåmärken samt smärta, svullnad och ömhet vid
injektionsstället. Samtliga dessa reaktioner försvann inom cirka
två veckor. För mer information om biverkningar, kontakta din
läkare.
Frågor och svar
Gör behandlingen ont?
Viss övergående smärta förekommer. Den närmsta tiden efter
behandlingen kan blåmärken, svullnader och smärta uppstå kring
injektionsstället. I de allra flesta fall försvinner dessa reaktioner
inom två veckor. Det kan även hända att huden brister under
fingersträckningen, vilket kräver vanlig sårvård.
När kan jag börja använda min hand som vanligt igen?
Efter fingersträckningen uppmuntras du av din läkare att återgå
till vanliga aktiviteter men undvika ansträngningar under en
period.
Behöver jag gå på sjukgymnastik efter min Xiapexbehandling?
Din läkare kommer troligtvis att rekommendera fingerböjningar
och töjningsövningar i hemmet under några veckor.
Hur påverkas min förmåga att köra bil och andra fordon?
Svullnad och smärta kan försämra funktionen av den behandlade
handen. Därför bör du undvika att köra bil, motorcykel och
använda maskiner tills du får klartecken av din läkare.
Påverkas behandlingen av att jag tar andra läkemedel?
I vissa fall, ja. Tar du, eller har nyligen tagit andra läkemedel,
exempelvis antibiotika för behandling av infektion, blodförtunnande medel eller receptfria läkemedel – rådgör med din
läkare.
Finns det risk för allvarliga biverkningar eller allvarliga
allergiska reaktioner vid behandling med Xiapex®?
Felaktiga injektioner kan orsaka skador på omgivande vävnader.
Xiapex® får därför bara injiceras av läkare.
För närvarande finns inga uppgifter som tyder på en ökad risk
för allvarliga allergiska reaktioner vid upprepad användning av
Xiapex®. Man kan dock inte utesluta risken för sådana oönskade
reaktioner.
När rekommenderas inte Xiapex®?
Är du allergisk mot det aktiva innehållsämnet i Xiapex®
(kollagenas från bakterien Clostridium histolyticum) eller
något av övriga innehållsämnen ska du inte genomgå en
Xiapexbehandling.
Jag har problem med blodkoagulering/blodförtunning.
Kan jag behandlas med Xiapex®?
Det beror på. Rådgör med din läkare.
Jag är gravid. Kan jag behandlas med Xiapex®?
Det finns ännu inga studier vad gäller Xiapex® och havandeskap.
Därför bör behandling skjutas upp till efter graviditeten. En
Xiapexbehandling kan dock genomföras under amningsperioden.
Anteckningar
Xiapex® (kollagenas clostridium histolyticum). Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
M09AB02, Rx-läkemedel utanför subventionssystemet, 0,9 mg pulver och vätska till injektionsvätska,
lösning. Indikation: Behandling av Dupuytrens kontraktur hos vuxna patienter med palpabel sträng.
Varningar och försiktighet: Xiapex får bara injiceras i dupuytrensträng. Eftersom Xiapex lyserar kollagen
måste man iaktta försiktighet för att undvika injicering i senor, nerver, blodkärl eller andra kollageninnehållande strukturer i handen. Xiapex ska användas med försiktighet på patienter med koagulationsstörningar eller som tar antikoagulantia. Dosering: Rekommenderad dos av Xiapex är 0,58 mg per
injektion i en palpabel dupuytrensträng. Den volym av rekonstituerad Xiapex som ska administreras i en
dupuytrensträng varierar beroende på vilken ledkontraktur som behandlas.
Senaste översyn av produktresumén: 28 februari 2011.
För senaste version av produktresumé: www.ema.europa.eu eller www.fass.se 003XIA-SE-2013
Swedish Orphan Biovitrum AB, 112 76 Stockholm. Telefon 08-697 20 00, www.sobi.com
Download