Kontroll Coping Acceptans

advertisement
UTVÄRDERING
AV
SMÄRTA
Marianne Gustafsson
Leg ssk, Med.dr
Institutionen fö
för Vå
Vårdvetenskap och Hä
Hälsa
Sahlgrenska akademin vid Gö
Göteborgs universitet
Definition av smärta
”smärta är en obehaglig sensorisk och/eller
emotionell upplevelse förenad med
vävnadsskada eller hotande vävnadsskada som
beskrivs i termer av sådan skada. Smärta är
alltid subjektiv och kan uppträda i frånvaro av
vävnadsskada”
IASP 1994
Definition av smärta
”smärta är vad personen som upplever
smärta säger att det är och smärtan
existerar när individen säger sig uppleva
smärta”
McCaffery 1979
Definition långvarig smärta
Kontinuerlig smärta, eller med vissa intervall
upplevd smärta, i minst 3-6 månader
Kontinuerlig smärta, eller med vissa intervall
upplevd smärta, som består längre än
normal tid för läkning
Prevalens icke malign
smärta
längre än 6 månader
Förekommer hos 40-50% av
befolkningen
Något fler kvinnor drabbas
Förekommer i mellan 30-80% hos
äldre
Forskningsfocus
Före 1980: fokus på smärtans orsaker
Efter 1980: fokus på smärtans
konsekvenser
…vilket ger en fokusering på lidandet och
därmed ångest, depression, fysiska och
funktionella inskränkningar och sociala
konsekvenser……
Vad är då förutsättningarna
f ör
omvårdnaden…..
behandlingen……
utvärderingen…….
Utgångspunkten måste vara
individens upplevelse av sin
smärta
Och kunskap om…
Vad som händer då smärtimpulsen blir en
smärtupplevelse….…….
Perception/varseblivning
Individen har smärta och upplever därmed
ett symtom som avviker från det normala
tillståndet
Evaluering/utvärdering av smärtan
Individen värderar sin smärtupplevelse
utifrån sin livssituation
intensitet
lokalisation
duration
karaktär
….inklusive vilket hot smärtan utgör för
individens existens….
Reaktioner på smärtan
störd nattsömn
smärtupptagenhet
minskad framtidstro
nedsatt funktionsförmåga
känsla av hjälplöshet
dålig självkänsla
psykosomatiska besvär
intag av värktabletter…….
”Hjälpmedel” för bedömning,
behandling och utvärdering
Vilken fråga om smärtan som ställs till
individen
Vilket instrument som används för
bedömning och utvärdering av smärtan
Hur dokumentationen av smärtbedömning,
behandling och utvärdering av
smärtbehandling sker
Frågan
Skattas/frågas det efter den nuvarande
eller ”just nu” smärtan?
Skattas/frågas det efter ”den vanliga”
smärtan?
Skattas/frågas efter den ”värsta” smärtan?
Instrumentet
Klarar individen att ”använda”
instrumentet?
Är instrumentet relevant?
Används samma instrument vid
utvärdering av smärtbehandlingen som vid
smärtbedömningen?
Ställdes relevanta frågor?
Dokumentationen
Finns användbart protokoll som svarar mot
frågan som ställts och mot instrumentet?
Pain - O - Meter
Ett multidimensionellt instrument
för
bedömning/utvärdering av smärta
Syfte:
Kliniskt användbart
Enkelt för patienten
Enkelt för personalen
Tidsbesparande
Multidimensionellt
Användningsområden:
För att utvärdera:
Smärtans intensitet
Smärtans kvalitet
Smärtans lokalisation
Smärtans duration
POM’s intensitetsgraderade
begrepp:
Sensoriska:
Molande
Skärande
Stickande
Klämmande
Krampaktig
Tryckande
Värkande
Svidande
Brännande
Ömmande
Gnagande
Sönderslitande
=2
=5
=1
=2
=4
=4
=3
=2
=4
=1
=3
=5
Affektiva:
Skrämmande
Besvärlig
Irriterande
Kvävande
Mördande
Odräglig
Fruktansvärd
Tröttande
Oroande
Torterande
=4
=3
=2
=5
=5
=4
=5
=3
=1
=5
EVIDENS dvs kunskap
som
bygger på forskning
är förutsättning för:
att behandla/utvärdera utifrån
vetenskap och beprövad
vilket ger evidensbaserade anvisningar för hur
vården bör bedrivas exempel hur bedöma
erfarenhet
och utvärdera ett:
SYMPTOM
som kräver evidensbaserade, METODER, MODELLER OCH
INSTRUMENT
för att patienten skall få EVIDENSBASERAD BEHANDLING
TACK!
Steg I:
På en VAS-skala intensitetsgradera
begreppen
-SMÄRTA – VÄRK - ONT
Steg II:
Från McGill Pain Questionnarie identifiera
särskjiljande begrepp ”word descriptors”
Som representerar begreppen
-SMÄRTA – VÄRK – ONT-
Steg III:
På VAS-skalan intensitetsgradera de
identifiera särskiljande begreppen som
representerar
-SMÄRTA – VÄRK – ONT-
Steg IV:
Intensitetsgradera begreppen som
representerar:
Smärta
=5
Smärta och värk = 4
Värk
=3
Värk och ont
=2
Ont
=1
UTVÄRDERING:
livskvalitet
förmåga till egenvård
funktionsstatus
emotionellt status
kostnader
sjuktal
dödlighet
UTVÄRDERINGEN:
Vilken smärta utvärderas?
Vilka hjälpmedel finns för att kunna
bedöma…..
behandla….
utvärdera….
Smärta?
Download