Varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares rlttsliga

,3
Bryssel den 13 mars 2001
9DUDNWLJW ERVDWWD WUHGMHODQGVPHGERUJDUHV UlWWVOLJD
VWlOOQLQJ
3nLQLWLDWLYDY$QWyQLR9LWRULQROHGDPRWDYNRPPLVVLRQHQPHGDQVYDU
I|UUlWWVOLJDRFKLQULNHVIUnJRUKDUNRPPLVVLRQHQDQWDJLWHWWI|UVODJWLOO
GLUHNWLY RP YDUDNWLJW ERVDWWD WUHGMHODQGVPHGERUJDUH 'HWWD lU GHW
DQGUD ODJVWLIWQLQJVI|UVODJHW IUnQ NRPPLVVLRQHQ VRP U|U ODJOLJ
LQYDQGULQJDYWUHGMHODQGVPHGERUJDUH'HWI|UVWDI|UVODJHWVRPU|UUlWW
WLOO IDPLOMHnWHUI|UHQLQJ DQWRJV L GHFHPEHU RFK lU I|U QlUYDUDQGH
I|UHPnOI|UI|UKDQGOLQJDULQRPUnGHW
I förslaget sammanförs YLOONRUHQ I|U DWW HUKnOOD VWlOOQLQJ VRP YDUDNWLJ
ERVDWWSHUVRQ; förslaget täcker både "ekonomiska" invandrare och erkända
flyktingar. Förslaget täcker inte asylsökande, personer som åtnjuter tillfälligt
skydd, personer som åtnjuter subsidiärt skydd och andra kategorier av
personer vars vistelse är tillfällig, såsom säsongsarbetare eller
utstationerade arbetstagare.
Enligt de föreslagna bestämmelserna kan en medborgare i tredje land som
vistas lagligt på en medlemsstats territorium få rättslig ställning som
varaktigt bosatt under förutsättning att han eller hon har vistats där lagligen
och oavbrutet i minst fem år, har en miniminivå vad gäller ekonomiska
resurser samt inte utgör ett hot mot den allmänna ordningen och den inre
säkerheten. De personer som har rättslig ställning som varaktigt bosatta
tredjelandsmedborgare får ett uppehållstillstånd, som utfärdas enligt
harmoniserade bestämmelser för tio år och förnyas automatiskt när det går
ut.
I förslaget fastställs de rättigheter som hör till denna ställning utifrån
tillämpningen av principen om lika behandling i förhållande till landets egna
medborgare inom stora delar av det ekonomiska livet och samhällslivet,
särskilt vad gäller tillträde till avlönat arbete och verksamhet som egen
företagare, utbildning och yrkesutbildning, socialt skydd, socialt bistånd,
tillgång till varor och tjänster. I förslaget fastställs att de personer som
innehar denna ställning åtnjuter ett förstärkt skydd mot återsändande.
Detta är ytterst viktigt för att säkerställa en verklig integrering av
tredjelandsmedborgare som önskar bosätta sig varaktigt i en medlemsstat.
För närvarande kan tredjelandsmedborgare med uppehållstillstånd röra sig
inom Schengenområdet under högst tre månader, men de har inte rätt att
vistas i en annan medlemsstat för att till exempel arbeta eller studera. För
att förbättra denna situation föreslår kommissionen idag bestämmelser för
att genomföra artikel 63.4 i fördraget, enligt vilken rådet skall besluta om
åtgärder som fastställer de rättigheter och villkor enligt vilka medborgare i
tredje land som är lagligen bosatta i en medlemsstat får bosätta sig i andra
medlemsstater.
I själva verket kan rörligheten hos varaktigt bosatta personer underlätta ett
bättre utnyttjande av den befintliga arbetskraften i de olika
medlemsstaterna. Dessutom kan möjligheten att erhålla ställning som
varaktigt bosatt i en medlemsstat och möjligheten att, i enlighet med
harmoniserade villkor, kunna vistas i alla andra medlemsstater i unionen
utöver den där denna ställning erhållits, göra tanken på att varaktigt bosätta
sig i Europeiska unionen attraktivare, särskilt för de experter som unionen
har behov av.
%DNJUXQG
Förslaget angavs i resultattavlan om framstegen i skapandet av ett område
med frihet, säkerhet och rättvisa i Europeiska unionen som antogs av
kommissionen den 24 mars 2000 och därefter godkändes av rådet. Det
bekräftades senare i meddelandet om en invandringspolitik för
gemenskapen som antogs den 28 november 2001.
Detta förslag till direktiv ligger i linje med slutsatserna från Europeiska rådets
särskilda möte i Tammerfors den 15–16 oktober 1999 då särskild uppmärksamhet
riktades mot behovet av att främja integreringen av medborgare i tredje land som
lagligen vistas i unionen.
Förslaget till direktiv grundas på artikel 63.3 och 63.4 i Fördraget om upprättandet
av Europeiska gemenskapen och är inte tillämpligt på Danmark eftersom avdelning
IV i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen inte är tillämplig
allmänt sett för Danmark på grund av landets särskilda ställning. Enligt
bestämmelserna i protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning vad
gäller avdelning IV i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen skall
Förenade kungariket och Irland meddela om de önskar delta i antagandet av
texten eller ej.
Enligt förslaget får varaktigt bosatta personer förflytta sig bland annat för att
uppehålla ett avlönat arbete eller arbete som egen företagare eller för att
studera. De villkor som fastställs i förslaget till direktiv för utövandet av
denna rätt liknar de som gäller för den fria rörligheten för unionsmedborgare
inom Europeiska unionen på grundval av gemenskapsrätten.
Under vistelsen i en annan medlemsstat skall varaktigt bosatta
tredjelandsmedborgare åtnjuta samma rättigheter som i den medlemsstat
som fastställt den rättsliga ställningen, förutom rätten till socialt bistånd. Om
han eller hon bryter mot den allmänna ordningen i den andra
medlemsstaten eller inte uppfyller de villkor som har berättigat till tillträde
kan personen i fråga återsändas till den första medlemsstaten. Efter att ha
varit lagligen bosatta i den andra medlemsstaten kan dessa personer få
rättslig ställning som bosatt i denna andra medlemsstat och mister då
följaktligen denna ställning i den första medlemsstaten.
2