Hur har det gått för de alkoholskadade barnen?

advertisement
Hur har det gått för de
alkoholskadade barnen?
Hur har det gått för de
alkoholskadade barnen?
Följa upp utvecklingen hos personerna
med diagnosen fetalt alkoholsyndrom
(FAS) ur ett psykosocialt och
neuropsykologiskt perspektiv från tidig
barndom till vuxen ålder.
Förväntningar utifrån tidigare
forskning om vuxna med FAS
•
•
•
•
ökad risk för drogmissbruk
kriminellt beteende
psykiatriska störningar
beroende av det sociala välfärdssystemet
Vi ska även studera
• Utvecklingen av exekutiva funktioner såsom
arbetsminne, uppmärksamhet, flexibilitet och
planering.
• Utvecklingen av social kognition: hur
människor kategoriserar, uppmärksammar,
minns och förklarar sin sociala omgivning och
hur dessa faktorer påverkar beteendet.
Studiegrupp n = 72
%
Sysselsättning 46%
Förtidspension 33%
Socialbidrag
26%
Ensamstående 80%
Avslutat 9-årig 26%
grundskola
Avslutat 322%
årigt
gymnasium
N
33
24
19
58
19
16
Kontrollgrupp n =
2664
%
N
74%
3%
6%
50%
16%
1969
74
161
1319
443
35%
938
P-värde
<0,05
<0.001
<0.001
<0.01
ns
ns
Intervju med familjehemsföräldrar
•
•
•
•
svårt att skapa och behålla relationer
extra undervisningsstöd
mobbing och utanförskap
praktikplats med handledare
Download