Öppna pdf - Ylioppilastutkintolautakunta

advertisement
Ylioppilastutkintolautakunta
St u d e n t e x a m e n s n ä m n d e n
LATIN, KORT LÄROKURS
24.3.2014
Dessa exempel på fullpoängssvar är inte bindande vid studentexamensnämndens bedömning. Den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.
Nämnden kan utöver de exempelsvar som publiceras här även godkänna andra möjliga
uttryckssätt.
Uppgift A.
Den mycket berömda talaren och författaren Marcus Tullius Cicero föddes år 648 efter att
staden hade grundats i en mycket gammal släkt i en stad som hette Arpinum. Han var
fortfarande bara en pojke när hans far skickade honom till Rom där han studerade de ämnen
som man ansåg hörde till humanistisk bildning. Som ung tyckte han mycket om grekiska dikter
och han översatte dikten ”Om himmel och stjärnor” av Aratos från grekiska till latin. Vid samma tid kom Filon, som ledde den akademi som Platon hade grundat, till Rom. Som en stor
beundrare av dennes undervisning började Cicero hängivet ägna sig åt filosofi. Lika mycket
tränade han sig i retorik där han visade så stor talang att han togs till Forum Romanum för att
höra på rättegångar. Vid tjugosexårs ålder försvarade han själv framgångsrikt en viss Sextus
Roscius.
Uppgift B.
1.
2.
Han led av stor svaghet/Hans hälsa var mycket svag.
Han beslöt sig för att åka till Grekland och till Mindre Asien på inrådan av vänner och
läkare.
3. Han höll övningstal på grekiska.
4. Han beklagade att den grekiska retoriken överfördes till romarna via Cicero.
5. Fiendskapen mellan Caesar och Pompeius hotade leda till ett inbördeskrig.
6. Han försökte återuppväcka vänskapen mellan de stridande parterna.
7. Han lyckades inte få någondera parten att gå med på fred.
8. Han angrep Antonius.
9. Senaten förklarade Antonius som statsfiende.
10. Han förklarades laglös och dödades.
Ylioppilastutkintolautakunta
St u d e n t e x a m e n s n ä m n d e n
Uppgift C.
1.
videam … laudem … transferri (raderna 16–17)
2.
a) pluskvamperfektum konjunktiv aktiv i en cum historicum-sats
b) gerundivum i den s.k. passiva perifrastiska formen
c) ablativ av perfekt particip passivum i ablativus absolutus-konstruktionen
d) perfekt particip av fieri som apposition (participium coniunctum)
3.
a) ablativ; b) vokativ; c) dativ; d) ackusativ; e) nominativ
Uppgift D.
1. emissum est
2. obortis
3. notionis
4. huius
5. ferunt
Download