AAA, BBB, CCC, DDD, EEE, FFF, GGG och HHH.

advertisement
Årsmötesprotokoll för FÖRENINGENS
NAMN
Datum: DAG/MÅNAD - 2016
Plats: PLATS SOM NI HADE MÖTET
Närvarande:
AAA, BBB, CCC, DDD, EEE, FFF, GGG och HHH.
1. Mötes öppnande
Mötet öppnades av AAA.
2. Val av mötesfunktionärer
Till mötesordförande valde vi BBB.
Till mötessekreterare valde vi CCC.
Till protokollsjusterare valde vi DDD.
3. Godkännande av kallelsen till årsmötet
Kallelsen till årsmötet kom ut för mer än 14 dagar sedan så därför godkände vi kallelsen.
4. Fastställande av föredragningslistan
Vi fastställde föredragningslistan.
5. Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsberättelsen presenterades av EEE. Vi pratade om vad vi hade gjort föregående år. Vi la
verksamhetsberättelsen till handlingarna som bilaga 1.
6. Bokslut 2015
Bokslutet (den ekonomiska redovisningen) presenterades av FFF som berättade vilka pengar vi fått in och
vad vi använt dem till. Vi la bokslutet till handlingarna som bilaga 2.
7. Revisorns berättelse 2015
Berättelsen från revisorn presenterades och lades till handlingarna som bilaga 3.
8. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Vi beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.
9. Motioner
SKRIV HÄR OM NI HADE NÅGRA MOTIONER OCH I SÅ FALL VAD NI BESTÄMDE.
10. Föreningsstyrelsens förslag
SKRIV HÄR OM FÖRENINGENS STYRELSE HADE NÅGRA FÖRSLAG OCH I SÅ FALL VAD
NI BESTÄMDE.
11. Fastställande av medlemsavgift
Vi pratade om hur stor medlemsavgiften ska vara. Vi bestämde att den 2016 ska vara MINST 20 kronor.
12. Verksamhetsplan 2016
Vi pratade om vad vi skulle göra under 2016 och beslutade om en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen är
bilaga 4.
13. Ekonomisk plan 2016
Vi pratade om hur vi skulle göra med våra pengar under 2016. Vi beslutade om en budget som är bilaga 5.
14. Val av minst tre till föreningsstyrelsen
Vi valde följande personer till föreningsstyrelsen och på följande poster:
GGG valdes som ordförande.
HHH valdes som sekreterare.
AAA valdes som kassör.
BBB valdes som ledamot.
CCC valdes som ledamot.
15. Val av minst en myndig revisor
Till revisor valde vi DDD.
16. Val av minst en person till valberedningen
Till valberedning valde vi EEE.
17. Val av ombud till distriktsstämman
Vi valde följande personer till att representera oss på distriktsstämman:
FFF
GGG
HHH
18. Övriga frågor
SKRIV HÄR OM NI HADE NÅGRA ÖVRIGA FRÅGOR OCH I SÅ FALL VAD NI
DISKUTERADE.
19. Mötets avslutande
Mötesordförande BBB avslutade mötet.
Underskrifter:
________________________
Mötesordförande
________________________
Mötessekreterare
________________________
Justerare
Download